Τωρινός εξοπλισμός

10 παχύμετρα

10 προσαυξητικές τρυπάνες

5 υψόμετρα Haga

5 υψόμετρα Blume-Leiss

5 κλισίμετρα Suunto PM-5/1520

1 υψόμετρο - αποστασιόμετρο Haglof Laser Vertex

2 ρελασκόπια CP

1 ρελασκόπιο μετρικής κλίμακας

10 πυξίδες - κλισίμετρα

20 μεταλλικές μετροταινίες τσέπης μήκους 20 m)

5 μετρητές φλοιού

5 προσαυξητικές σφύρες

1 υψόμετρο - βαρόμετρο Suunto

1 πενταπρισματικό παχύμετρο Wheeler

1 αποστασιόμετρο Haglof Forester DME 201


Αναμενόμενος εξοπλισμός

Σύστημα συλλογής δεδομένων με καταγραφή συντεταγμένων, δέντρων ή άλλων αντικειμένων, σε πειραματικές επιφάνειες (Postex DP II)

Video χρήσης του Postex DP II