Εργασίες που έγιναν αποδεκτές, αλλά δεν παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο Papers that were accepted but they were not presented at the Conference   Λογοτεχνία και Διδασκαλία Literature and Teaching Λογοτεχνία - Διεπιστημονικές Θεωρήσεις / Προσεγγίσεις Literature - Interdisciplinary and didactic approaches Λογοτεχνία και Μετάφραση Literature and Translation Λοτεχνία - Θεωρία: Ανάλυση Κειμένου Literature - Theory: Text analysis Λογοτεχνία και Ταυτότητες Literature and Identities Литература и межкультурные коммуникации Edebiyat ve Kültürlerarası Yolculuklar Λογοτεχνία και Διαπολιτισμικές διαδρομές Literature and intercultural pathways Γλώσσα - Ταυτότητες - Διαπολιτισμική Επικοινωνία Language - Identities - Intercultural Cumunication