ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υποχρεωτικό μάθημα 8ου εξαμήνου

(Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής)

Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Στόχοι:

• Κατανόηση των κυριότερων προσεγγίσεων σχετικά με την υπερεθνική και παγκόσμια κοινωνική πολιτική και τον ρόλο των διεθνών οργανισμών.

• Διερεύνηση της ανάπτυξης και μεταρρύθμισης υπερεθνικών κοινωνικών πολιτικών με επίκεντρο την παγκόσμια αναδιανομή και κοινωνική ρύθμιση, και τα παγκόσμια κοινωνικά δικαιώματα.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν αποκτήσει:

• Επαρκείς γνώσεις σχετικά με την ιστορική εξέλιξη των σημαντικότερων διεθνών οργανισμών και τις σύγχρονες προοπτικές για τον ρόλο τους στην κοινωνική μεταρρύθμιση σε παγκόσμια κλίμακα.

• Κριτική γνώση για τις σχέσεις μεταξύ των κύριων πολιτικών και οικονομικών φορέων δράσεις που επηρεάζουν την παγκόσμια αναδιανομή, την παγκόσμια κοινωνική ρύθμιση και τα παγκόσμια δικαιώματα.

• Ικανότητα να συλλέγουν, να αξιολογούν και να συνθέτουν πληροφορία, δεδομένα, και τεκμηρίωση που προκύπτει από σχετικές έρευνες και διάφορες βιβλιογραφικές πηγές.

Περιεχόμενο:

Εξετάζεται ο ρόλος κεντρικών υπερεθνικών και παγκόσμιας εμβέλειας φορέων δράσης στις μεταβολές των εθνικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των διεθνών οργανισμών (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου, ΟΗΕ, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας)• των υπερεθνικών δεξαμενών σκέψης και επιστημονικών κοινοτήτων• των διεθνών μη-κυβερνητικών οργανώσεων• και των υπερεθνικών κοινωνικών κινημάτων.

Διερευνώνται τα θεσμικά εργαλεία και οι πολιτικές σε υπερεθνικό/παγκόσμιο επίπεδο που επηρεάζουν τους στόχους και την πορεία μεταρρύθμισης των εθνικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Περιλαμβάνονται επίσης ζητήματα όπως: η αυξανόμενη ανισότητα και φτώχεια σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και η ενίσχυση των μεταναστευτικών ροών• η καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας όχι μόνον ως οικονομικό θέμα ή θέμα κοινωνικής πολιτικής αλλά πρωτίστως ως θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων• και οι προοπτικές ενός «παγκόσμιου λόγου» (global discourse) για την αναδιανομή και την κοινωνική ρύθμιση σε διεθνή κλίμακα.

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις και σεμιναριακές ασκήσεις κατά τις 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Για το μάθημα αυτό προτείνονται (μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων «Εύδοξος») τα παρακάτω βιβλία:

Bennett A. L. and Oliver, J. Κ., 2006. Διεθνείς οργανισμοί. Αρχές και προβλήματα. Αθήνα: Gutenberg (2001).

Stiglitz, J. E., 2003. Η μεγάλη αυταπάτη. Αθήνα: Α. Α. Λιβάνης (2002).

 

Περισσότερες πληροφορίες

Αναλυτικό περίγραμμα μαθημάτων (13 εβδομάδες διδασκαλίας)

Βιβλιογραφία

Διαφάνειες

Εξεταστέα ύλη και βαθμολογία

(1) Bennett, A. L. and Oliver, J. Κ., 2006. Διεθνείς οργανισμοί. Αρχές και προβλήματα. Αθήνα: Gutenberg (2001) (Κεφ. 1, 4 & 11).

(2) Deacon, B., 2007. Global social policy and governance. London: Sage [βιβλιοθήκη ΔΠΘ / Αρ. Ταξ. HN18.3, .D43 2007] (Κεφ. 1-4 & 6-8).

(3) Πετμεζίδου, Μ., 2004. Ο διάλογος για την παγκόσμια φτώχεια. Στο: Μ. Πετμεζίδου και Χ. Παπαθεοδώρου, επιμ. Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Αθήνα: Εξάντας (σελ. 29-86).

(4) Stiglitz, J. E., 2003. Η μεγάλη αυταπάτη. Αθήνα: Α. Α. Λιβάνης (2002) (Κεφ. 1).

(5) Σημειώσεις που έχετε κρατήσει από τις παραδόσεις.

Για την σε βάθος κατανόηση των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος και την επιτυχή ανταπόκριση στις εξετάσεις είναι απαραίτητο να ανατρέξετε και σε άλλες βιβλιογραφικές πηγές που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη βιβλιογραφία.

Η βαθμολογία στο μάθημα στηρίζεται στην επίδοση στην τάξη και την εκπόνηση εργασίας έκτασης περίπου 2500 λέξεων (συντελεστής 30%) και στις γραπτές εξετάσεις (συντελεστής (70%).

Εργασίες

Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης και παρουσίασης της βιβλιογραφίας