ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υποχρεωτικό μάθημα 5ου εξαμήνου

(Προχωρ. Κατεύθυνση: Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική)

Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Στόχοι:

• Κατανόηση των κυριότερων προσεγγίσεων στο θέμα της ανάλυσης της δημόσιας πολιτικής, και ειδικότερα των προσεγγίσεων στο ζήτημα της αξιολόγησης της κοινωνικής πολιτικής.

• Κριτική ανάλυση των μεθόδων αξιολόγησης και ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής μεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης σε επιμέρους πεδία της κοινωνικής πολιτικής.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν αναπτύξει την ικανότητα κριτικής ανάλυσης/εμβάθυνσης:

• (α) στη στρατηγική του κοινωνικού σχεδιασμού και τον ρόλο της αξιολόγησης• (β) στις διάφορες προσεγγίσεις στο ζήτημα λήψης αποφάσεων (ορθολογικό μοντέλο, μοντέλο βαθμιαίας προσέγγισης και εφαρμογής, μοντέλο μεικτής ανίχνευσης, στρατηγικός προγραμματισμός κ.ά.)• (γ) στη διαδικασία της «εφαρμογής» πολιτικής (π.χ. “the top-down/bottom-up debate”)• (δ) στις κυριότερες μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης, καθώς και στις κοινωνικο-πολιτικές διαστάσεις της αξιολόγησης.

Επίσης, θα πρέπει να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση σχετικά με:

• τον σχεδιασμό ενός προγράμματος αξιολόγησης

• την άντληση εμπειρικών δεδομένων και ερευνητικού υλικού από διάφορες πηγές, την αποτίμηση της διαθέσιμης «τεκμηρίωσης» (evidence), τη σύνθεση πληροφορίας, και τη σύνταξη έκθεσης.

Περιεχόμενο:

Εξετάζονται οι βασικότερες θεωρητικές προοπτικές που αναπτύχθηκαν για την ανάλυση της δημόσιας πολιτικής, τον κύκλο του προγραμματισμού, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την εφαρμογή πολιτικής. Παρουσιάζονται, μέσα από μια κριτική σκοπιά, τα ισχυρά και αδύναμα σημεία των κυριότερων μεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης και εξετάζεται η εφαρμογή τους σε διάφορα πεδία άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Αναλύονται διεξοδικά τα βασικά χαρακτηριστικά της «διοίκησης αποτελεσμάτων», η ανάπτυξη δεικτών απόδοσης, οι μέθοδοι αποτίμησης «κόστους-οφέλους», «κόστους-αποτελεσματικότητας» και «κόστους-χρησιμότητας». Εξετάζονται επίσης: (α) η «ερμηνευτική αξιολόγηση» (illuminative evaluation) με ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα έρευνας-δράσης• (β) η διαχείριση και αξιολόγηση της καινοτομίας (evaluation of innovation)• και (γ) η σημασία της γνώσης και τεκμηρίωσης στην άσκηση πολιτικής (evidence-base policy).

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις και σεμιναριακές ασκήσεις κατά τις 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Για το μάθημα αυτό προτείνονται (μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων «Εύδοξος») τα παρακάτω βιβλία:

Λαδή, Στ. και Νταλάκου, Β., 2011. Ανάλυση δημόσιας πολιτικής. Αθήνα: Παπαζήσης.

Chandler, J.A., 2003. Δημόσια διοίκηση. Συγκριτική ανάλυση. Αθήνα: Παπαζήσης (2000).

Μιχαλόπουλος, Ν., 2003. Από τη δημόσια γραφειοκρατία στο δημόσιο management. Αθήνα: Παπαζήσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Αναλυτικό περίγραμμα μαθημάτων (13 εβδομάδες διδασκαλίας)

Βιβλιογραφία

Διαφάνειες παραδόσεων: Τμήμα 1, Τμήμα 2, Τμήμα 3

Εξεταστέα ύλη και βαθμολογία

(1) Διαφάνειες παραδόσεων και σημειώσεις που έχετε κρατήσει από τις παραδόσεις.

(2) Κασιμάτη, Κ., 2002. Κοινωνικός σχεδιασμός και αξιολόγηση. Αθήνα: Gutenberg (Μέρος Β).

(3) Chandler, J.A., 2003. Δημόσια διοίκηση. Συγκριτική ανάλυση. Αθήνα: Παπαζήσης (2000) (Εισαγωγή, Κεφάλαιο 2 και Κεφάλαιο 11).

(4) Λαδή, Στ. και Νταλάκου, Β. 2011. Ανάλυση δημόσιας πολιτικής. Αθήνα: Παπαζήσης (Κεφάλαια 1, 3 & 4)

(4) Επιτροπή για την Επανεξέταση της Μακροπρόθεσμης Οικονομικής Πολιτικής, 1998. Ποιότητα στη δημόσια διοίκηση. Αθήνα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (βλ. ΚΕΙΜΕΝΑ).

Για την σε βάθος κατανόηση των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος και την επιτυχή ανταπόκριση στις εξετάσεις είναι απαραίτητο να ανατρέξετε και σε άλλες βιβλιογραφικές πηγές που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη βιβλιογραφία.

Η βαθμολογία στο μάθημα στηρίζεται στην επίδοση στην τάξη και την εκπόνηση εργασίας έκτασης περίπου 1500 λέξεων (συντελεστής 25%), και στις γραπτές εξετάσεις (συντελεστής (75%).

Εργασίες

Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης και παρουσίασης της βιβλιογραφίας