ΚΕΙΜΕΝΑ / TEXTS

Επιτροπή για την Επανεξέταση της Μακροπρόθεσμης Οικονομικής Πολιτικής, 1998. Ποιότητα στη δημόσια διοίκηση. Αθήνα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008. Μακροχρόνια μέριμνα. Λουξεμβούργο: Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

European Commission, 2008. Long-term care in the European Union. Brussels : European Commission.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010. Πράσινη βίβλος για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή συνταξιοδοτικά συστήματα. Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ferrera, M., 1999. Η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους στη Νότια Ευρώπη. [Δημοσιεύθηκε στο: Μ. Ματσαγγάνης, επιμ. Προοπτικές του κοινωνικού κράτους στη Ν. Ευρώπη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 33-65].

Petmesidou, M., Statism, social policy and the middle classes in Greece. Journal of European Social Policy, 1(1), 1991, pp. 31-48.

Πετμεζίδου, Μ., 1992. Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική πολιτική. Αθήνα: Εξάντας (Κεφ. 3).

Petmesidou, M. and Tsoulouvis, L. 1994. Aspects of the changing political economy of Europe: welfare state, class segmentation and planning in the postmodern era. Sociology, 28(2), pp. 499-519.

Petmesidou, M., 1996. Social protection in Greece: a brief glimpse of a welfare state. Social Policy and Administration, 30(4), pp. 324-347.

Petmesidou, M., 1996a. Social protection in Southern Europe: trends and prospects. Journal of Area Studies, 9 (issue on Southern Europe in Transition), pp. 95-125.

Petmesidou, M., 2001. Employment and labour market policies in South Europe. In: M. Kohli and M. Novak, eds Will Europe work. London: Routledge, 2001, pp. 73-91.

Πετμεζίδου, Μ., 2003. Αντί συμπερασμάτων. Σκέψεις γύρω από την κοινωνική μεταρρύθμιση. Στο: Δ. Βενιέρης και Χ. Παπαθεοδώρου, επιμ.  Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα: προκλήσεις και προοπτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2003, σελ. 483-511.

Πετμεζίδου, Μ., 2005. Η σύλληψη της κοινωνικής μεταβολής από τους κλασικούς θεωρητικούς - Σύγχρονες θεωρίες για την κοινωνική μεταβολή και ανάπτυξη. Σημειώσεις μαθήματος.

Πετμεζίδου, Μ., 2011. Αξιακές επιλογές, διλήμματα και προοπτικές του Ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους. Στο: Ν. Παπαδάκης & Ν. Χανιωτάκης, επιμ., Εκπαίδευση, κοινωνία και πολιτική, Αθήνα: Πεδίο.

Πετμεζίδου, Μ., 2014. Το κοινωνικό κράτος σε κρίσιμη καμπή. Κοινωνιολογική Επιθεώρηση, 1(1), σελ. 57-70.

Για περισσότερες δημοσιεύσεις διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή βλ. Βιογραφικό Σημείωμα

For more publications available in electronic form see my CV.