Web Design
Äçìïóéåýóåéò

4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

 4.1 ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. (1993). "Προσομοίωση Ρύπανσης Επιφανειακών Υδάτων από Διδιάστατους Διαχυτήρες". Διατριβή για τον Επιστημονικό Τίτλο του Διδάκτορα, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ., Επιβλέπων Καθηγητής Ν. Κωτσοβίνος, Ξάνθη.

2. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΧΑΣΙΛΤΖΟΓΛΟΥ Ν. (1983). «Συνεργασία Μικροϋπολογιστή και Ψηφιακού Μετατροπέα στην Αυτόματη Επίλυση Κλειστού Δικτύου (Δικτύου Βρόχων) Εσωτερικού Υδραγωγείου». Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ., Επιβλέπων Καθηγητής Ν. Κωτσοβίνος, Ξάνθη.

 

4.2 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  ΣΕ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  ΜΕ  ΚΡΙΣΗ

 3. KOTSOVINOS N., ANGELIDIS P. (1991). "Momentum Flux in Turbulent Submerged Jets".Journal of Fluids Mechanics, (Cambridge), vol 229, pp. 453-470.

4. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ N. (1999). «Πειραματική Μελέτη της Διδιάστατης Οριζοντίως Εκτοξευόμενης Ανωστικής Φλέβας». ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ, τόμος 9, σελ. 15-26.

5. ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. (2001). "Διάθεση Αστικών Υγρών Αποβλήτων από Μικρούς Παραθαλάσσιους Οικισμούς", Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ, I, τόμος 21, σελ.119-127.

6. ANGELIDIS P. (2002). "A Numerical Model for the Mixing of an Inclined Submerged Heated Plane Water Jet in Calm Fluid". “Int. Journal of Heat and Mass Transfer”, (Elsevier), vol 45, pp. 2567-2575.

7. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΒΑΝΤΖΟΥ Π. (2005). «Σχεδιασμός Διαχυτήρων για Μικρούς Οικισμούς με τη Χρήση Εύκαμπτων Σωλήνων». Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ, Ι, τεύχος 1/2005, σελ. 77-86.

8. ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ  Ν., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  Π. (2009). "Η Περιβαλλοντική Σημασία του Δείκτη Ξηρασίας SPI – Προτάσεις Εναλλακτικού Στατιστικού Υπολογισμού του". ΥΔΡΟΓΑΙΑ. Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Τζιμόπουλο Χ., Επιμέλεια Σ. Γιαννόπουλος, Α.Π.Θ., σελ. 401-411.

9.ANGELIDIS P.,KOTSIKAS M., KOTSOVINOS N. (2010). “Management of Upstream Dams and Flood Protection of the Transboundary River Evros/Maritza”. Water Resources Management (Springer), vol. 24, pp. 2467–2484.

10. GEORGOULAS A., ANGELIDIS P., PANAGIOTIDIS T., KOTSOVINOS N. (2010). “3D Numerical Modelling of Turbidity Currents”. Environmental Fluid Mechanics (Springer), vol. 10, pp. 603-635.

11. ANGELIDIS P., MYSTAKIDIS G., LALIKIDOU S., HRISSANTHOU V., KOTSOVINOS N. (2010). “Computation of Hydrographs in Evros River Basin”. European Water, vol. 31, pp. 33-42.

12. VASSILEIOU A., MARIS F., KITIKIDOU K., ANGELIDIS P. (2012). “Artificial Neural Networks Use for Improved Predictions in Flow Estimation”. International Journal of Artificial Intelligence, vol. 9, pp. 186-201.

13. KOPASAKIS K., GEORGOULAS A., ANGELIDIS P., KOTSOVINOS N. (2012). “Simulation of the Long Term Fate of Water and Pollutants, Transported from the Dardanelles Plume into the North Aegean Sea”. Applied Ocean Research (Elsevier), vol. 37, pp.145-161.

14. ANGELIDIS P., MARIS F., KOTSOVINOS N., HRISSANTHOU V. (2012). “Computation of Drought Index SPI with Alternative Distribution Functions”.Water Resources Management (Springer), vol. 26, pp. 2453-2473.

15. GEORGOULAS A., KOPASAKIS K., ANGELIDIS P., KOTSOVINOS N. (2012). “Numerical Investigation of Continuous, High Density Turbidity Currents Response, in the Variation of Fundamental Flow Controlling Parameters”. Computers and Fluids (Elsevier), vol. 60, pp. 21-35.

16. KOPASAKIS K., GEORGOULAS A., ANGELIDIS P., KOTSOVINOS N. (2012).  “Numerical Modeling of the Long-term Transport, Dispersion and Accumulation of Black Sea Pollutants into the North Aegean Coastal Waters”. Estuaries and Coasts (Springer), vol. 35(6), pp.1530-1550.  

17. MARIS F., PAPARRIZOS S., ANGELIDIS P., POTOURIDIS S., MOUSSOULIS E. (2013). “Application of MIKE SHE Model at Sperchios Basin to Simulate Different IPCC Climate Change Scenarios”. Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology (ISSN: 0861-0762).

18. LATINOPOULOS P., ANGELIDIS P. (2013). “Postgraduate Programmes on Environmental Water Resources Engineering and Management in Greek Universities”. European Journal of Engineering Education (Taylor & Francis), vol.39(1), pp.31-44.

19. MARIS F., KITIKIDOU K., ANGELIDIS P. and POTOURIDIS S. (2013). “Kriging Interpolation Method for Estimation of Continuous Spatial Distribution of Precipitation in Cyprus”. British Journal of Applied Science & Technology, vol. 3(4), pp.1286-1300.

 

4.3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣΣΕΣΥΝΕΔΡΙΑΜΕΚΡΙΤΕΣ

 20. KOTSOVINOS N., ANGELIDIS P., HASILTZOGLOU N. (1983). "MicroComputer Interfaced to Digitizer to Solve Steady-state Flows in Pipe Networks Used in Water Distribution". International Conference on the Use of Micros in Fluid Engineering, BHRA, London, England, pp.147-155.

21. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. (1987). "Υπολογισμός Ποιότητας Νερού Δικτύου Ομβρίων Υδάτων Χρησιμοποιώντας Μικροϋπολογιστή Συνδεδεμένο με Digitizer". 3o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, Θεσσαλονίκη, σελ. 79-88.

22. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. (1992). "Αραίωση Λυμάτων από Διδιάστατο Διαχυτήρα". 5οΠανελλήνιοΣυνέδριοτηςΕλληνικήςΥδροτεχνικήςΈνωσης, Λάρισα, σελ. 474-485.

23.ANGELIDISP., KOTSOVINOSN. (1994). "The Plane Submerged Horizontal Buoyant Jet". ΝΑΤΟ Advanced Research Workshop on the Recent Research Advances in the Fluid Mechanics of Turbulent Jets and Plumes, Proceedings Edited by P.A. Davies and M.J. Valente Neves, Kluwer Academic Publishers, pp.29-43.

24. ANGELIDIS, P., KOTSOVINOS, N. (1994). "Wastewater Disposal from Two Dimensional Diffuser Issued Horizontally". International Symposium on Pollution of the Mediterranean Sea, 2-4 Nov., 1994, Cyprus.

25.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π.,ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. (1996). "Κατασκευή Προγράμματος ΥπολογισμούΕπιφανειακής Απορροής με Μεθόδους G.I.S. - Development of a Computer Package which Simulates the Runoff Using G.I.S. Approach". Διεθνές Συνέδριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, Λάρισα,  13-16 Νοεμβρίου, 1996, Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος II.

26. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. (2000). «Ημιεμπειρικό Μοντέλο Διδιάστατης Καμπύλης Ανωστικής Φλέβας και η Πειραματική Επαλήθευση». 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, Αθήνα, σελ. 101-108.

27. KOTSOVINOS N.,ANDREAKOU D., ANGELIDIS P. (2001). «Gravity Currents in a Density Stratified Porous Aquifer».XXIX IAHR Congress Proceedings, September 17-21, 2001, Beijing, China, Theme A, pp.197-203.

28. ANGELIDIS P., KOTSOVINOS N. (2001). «Modeling the Storm Runoff from Urban Watersheds». XXIX IAHR Congress Proceedings, September 17-21, 2001, Beijing, China, Theme C, pp.431-437.

29. KOTSOVINOS N., ANDREAKOU D.,  ANGELIDIS P. (2001). “Dam Break Analysis of Evinos Earth Dam: Forecasting the Characteristics of the Downstream Flood Wave”. XXIX IAHR Congress Proceedings, September 17-21, 2001, Beijing, China, Theme C, pp.288-295.

30. ANGELIDIS P., KOTSOVINOS N. (2001). “Management of Agricultural Pollution from Runoff: the Case of Lake Vistonis”.PRIVATE  1st International Conference on Ecological Protection on the Planet Earth, June 5-8, 2001, Xanthi, Greece, vol. I, pp.103-111.

31. KOTSOVINOS N., ANGELIDIS P. (2002). “Dilution of Waste Water from Inclined Diffuser Risers: An Engineering Approach”. 2nd International Conference on Marine Waste Water Discharges – MWWD 2002, September 16-20, 2002, Istanbul, Turkey.

32. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. (2003). "Ανασκόπηση Μοντέλων Προσομοίωσης Ρύπανσης από μη Σημειακές Πηγές".4ο Διεθνές Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος HELECO 2003, 30/1-2/2/2003, Αθήνα, σελ.320-327.

33. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., Σαμαράς Ν. (2003). "Σχεδιασμός Διαχυτήρων με το Έμπειρο Σύστημα CORMIX". 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος HELECO 2003, 30/1-2/2/2003, Αθήνα, σελ.504-511.

34. ANGELIDIS P. ,SAMARAS N. (2003). “Cormix Expert System: Comparison and Validation with Laboratory Data and Analytical Equations”.PRIVATE  2nd International Conference on Ecological Protection on the Planet Earth Bio-Environment and Bio Culture, June 5-8, 2003, Sofia, Bulgaria, pp. 394-401.

35. ANGELIDIS P. (2003). “Modeling of NonpointSource Water Quality: A Review”.PRIVATE   2nd International Conference on Ecological Protection on the Planet Earth Bio-Environment and Bio Culture, June 5-8, 2003, Sofia, Bulgaria, pp. 431-438.

36. SYMEONIDIS P., KOSMIDIS E., ANGELIDIS P., LOUPA DRAKOU R. (2003). “Sensitivity Analysis on the Effects from Point Source Emission on Air Quality Using EPA’s Models ISCST3-AERMOD”.PRIVATE   2nd International Conference on Ecological Protection on the Planet Earth Bio-Environment and Bio Culture, June 5-8, 2003, Sofia, Bulgaria, pp. 157-163.

37. ANGELIDIS P., GYRIKIS V., KONIDARIS A., KOTSOVINOS N. (2004). “Spreading Width of a 2D Brine Sewage after Impinging on a Shallow Sea Free Surface”. Proceedings in CD-ROM of 3nd International Conference on Marine Waste Water Disposal and Marine Environment – MWWD 2004, Sept.27-Oct.2, 2004, Catania, Italy.

38. ANGELIDIS P., KOTSOVINOS N. (2004). “Submerged Radial Intrusion of Wastewater Field from a Diffuser in a Motionless Stratified Sea”. Proceedings in CD-ROM of 3nd International Conference on Marine Waste Water Disposal and Marine Environment – MWWD 2004, Sept.27-Oct.2, 2004, Catania,Italy.

39. KRALIS P., ANGELIDIS P.,  KOTSOVINOS N. (2004). “Large Scale Cyclonic Vortices of the Submerged Gravity Intruding Sewage Field from a Large Diffuser in a Stratified Sea”. Proceedings in CD-ROM of 3nd International Conference on Marine Waste Water Disposal and Marine Environment – MWWD 2004, Sept.27-Oct.2, 2004, Catania, Italy.

40. ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. (2005). "Ρύπανση Επιφανειακών Υδάτων από την Οριζόντια Βυθισμένη Εξάπλωση Λυμάτων στη Θερμοκλινή Θαλάσσιας Περιοχής". Πρακτικά σε CD-ROM του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος με Θέμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», HELECO 2005, 3-6/2/2005, Αθήνα.

41. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ Β., ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Α., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν.(2005). "Ρύπανση Παράκτιων Ζωνών από Εκτροπές Εκροών Ποταμών υπό την Επίδραση της Δύναμης Coriolis". Πρακτικά σε CD-ROM του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος με Θέμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», HELECO 2005, 3-6/2/2005, Αθήνα.

42. ΓΥΡΙΚΗΣ Β., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν.(2005). "Ρύπανση Επιφανειακών Υδάτων από Διάθεση Βαρέων Λυμάτων (Λυμάτων Αρνητικής Άνωσης)". Πρακτικά σε CD-ROM του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος με Θέμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», HELECO 2005, 3-6/2/2005, Αθήνα.

43. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν.(2005). "Επιδράσεις στην Περιβαλλοντική Κατάσταση του Βορείου Αιγαίου Λόγω Εισροής Υδάτων από Ποταμούς και από τα Στενά των Δαρδανελίων". Πρακτικά σε CD-ROM του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος με Θέμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», HELECO 2005, 3-6/2/2005, Αθήνα.

44. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν., ΒΑΝΤΖΟΥ Π. (2005). "Σχεδιασμός Διαχυτήρων για Μικρούς Οικισμούς με τη Χρήση Εύκαμπτων Σωλήνων". 5ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ) με θέμα την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων με Βάση τη Λεκάνη Απορροής», 6-9/4/2005, Ξάνθη, σελ. 291-297.

45. ΚΟΓΙΑ Φ., ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Α., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. (2005). "Διείσδυση Θάλασσας στη Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα και η Περιβαλλοντική Σημασία της". 5ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ) με θέμα την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων με Βάση τη Λεκάνη Απορροής», 6-9/4/2005, Ξάνθη, σελ.321-327.

46. ΚΑΦΕΤΖΗΣ Α., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. (2005). "Προσομοίωση Ποιότητας Επιφανειακής Απορροής Αστικής Περιοχής Πόλης Ορεστιάδας". 5ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ) με θέμα την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων με Βάση τη Λεκάνη Απορροής», 6-9/4/2005, Ξάνθη, σελ.201-207.

47. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Α., ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Α., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. (2006). «Υπολογιστική Προσομοίωση της Εκροής από τον Ελλήσποντο στο Β. Αιγαίο». 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο  Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης με θέμα τη «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Περιβάλλοντος - Σύγχρονα Προβλήματα και Προοπτικές», 13-16/12/2006, Ξάνθη, σελ.355-362.

48. ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ Ν., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν., ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Α. (2006). «Οριζόντια Διάθεση Αξισυμμετρικής και Διδιάστατης Φλέβας σε Ομοιόμορφο Αντίθετης Κατεύθυνσης Ρεύμα». 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο  Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης με θέμα τη «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Περιβάλλοντος - Σύγχρονα Προβλήματα και Προοπτικές», 13-16/12/2006, Ξάνθη, σελ.299-306.

49. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Α., ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Α., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. (2006). «Επίδραση της Δύναμης Coriolisστην Εκροή Υφάλμυρων Υδάτων από τα Δαρδανέλια στο Βόρειο Αιγαίο». 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο  Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης με θέμα τη «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Περιβάλλοντος - Σύγχρονα Προβλήματα και Προοπτικές», 13-16/12/2006, Ξάνθη, σελ.315-322.

50. ΚΑΚΟΣ Σ., ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Α., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. (2006). «Προσομοίωση της Κίνησης Νερού και της Αλατότητας στη Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα με το Μοντέλο EFDC». 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης με θέμα τη «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Περιβάλλοντος - Σύγχρονα Προβλήματα και Προοπτικές», 13-16/12/2006, Ξάνθη, σελ.347-354.

51. ΜΑΡΗΣ Φ., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. (2006). «Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Αξιολόγηση των Πλημμυρών». 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης με θέμα τη «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Περιβάλλοντος - Σύγχρονα Προβλήματα και Προοπτικές», 13-16/12/2006, Ξάνθη, σελ.111-118.

52. KONIDARIS A., GEORGOULAS A., ANGELIDIS P., KOTSOVINOS N. (2008). “Simulation of the Discharge of Brackish Waters from the Dardanelles into the North Aegean”. International Conference: “Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth”, Mytilene, 1-6/6/2008, Lesvos, Greece.

53. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Α., ΜΗΛΙΟΥ Θ., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. (2009). «Αριθμητική Προσομοίωση Ρευμάτων Πυκνότητας Αιωρούμενων Φερτών Υλών με Χρήση Μεθόδων Υπολογιστικής Μηχανικής Ρευστών».11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ) & 7ο της Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ) με θέμα την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε Συνθήκες Κλιματικών Αλλαγών», pp. 411-418, 27-30/5/2009, Βόλος.

54. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Α., ΤΖΑΝΑΚΗΣ Θ., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. (2009). «Αριθμητική Προσομοίωση Μεταφοράς και Εξάπλωσης Αιωρούμενων Φερτών Υλών από τον Ποταμό Έβρο στο Β. Αιγαίο». 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ) & 7ο της Ελληνικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ) με θέμα την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε Συνθήκες Κλιματικών Αλλαγών», pp. 937-944, 27-30/5/2009, Βόλος.

55. ILIOPOULOS K., CHARITOPOULOS S., HRISSANTHOU V., ANGELIDIS P., KOTSOVINOS N. (2009). “Construction of Isoerodent Curves for a Transboundary Basin”. EWRA 7th International Conference on Water Resources Conservancy and Risk Reduction Under Climatic Uncertainty, 25-27/6/2009, Limassol, Cyprus (pp. 63-70).

56. MYSTAKIDIS G., LALIKIDOU S., HRISSANTHOU V., ANGELIDIS P., KOTSOVINOS N. (2009). “Computation of Hydrographs in Evros River Basin”.EWRA 7th International Conference on Water Resources Conservancy and Risk Reduction Under Climatic Uncertainty, 25-27/6/2009, Limassol, Cyprus (pp. 223-229).

57. GEORGOULAS A., TZANAKIS T., ANGELIDIS P., PANAGIOTIDIS T., KOTSOVINOS N. (2009). “Numerical Simulation of Suspended Sediment Transport and Dispersal from Evros River into the North Aegean Sea, by the Mechanism of Turbidity Currents”. 11th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2009), pp. 343-350, 3-5/9/2009, Chania, Crete, Greece.

58. GEORGOULAS A., ANGELIDIS P., KOTSOVINOS N., PANAGIOTIDIS T. (2010). “Numerical Investigation of Fresh Water-Suspended Sediment Mixtures Discharging into Saline Ambient Water”. 6th International Symposium on Environmental Hydraulics, pp. 547-552, 23-25/6/2010, Athens, Greece.

59. KOPASAKIS K., ANGELIDIS P., GEORGOULAS A., KOTSOVINOS N. (2010). “Hydrodynamic Simulation of the Brackish Waters Discharge from the Dardanelles Straits into the North Aegean Sea”. 4th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, pp. 312-319, 7-10/7/2010, Athens, Greece.

60. ANGELIDIS P., BALANIS E., HRISSANTHOU V., KOTSOVINOS N. (2011). “Comparison of Drought Indices for a Transboundary Basin”.EWRA 6th International Symposium on Water Engineering and Management in a Changing Environment, 29/6-2/7/2011, Catania, Italy.

61. KOPASAKIS K., GEORGOULAS A., ANGELIDIS P., KOTSOVINOS N. (2012). “Numerical simulation of the fate and accumulation of suspended solids originated from the Black Sea into the North Aegean coastal area”. 11th International Conference of Protection and Restoration of the Environment, pp. 806-815, 3-6/7/2012, Thessaloniki, Greece.

62. LITINA C.,ANGELIDIS P., HRISSANTHOU V. (2012). “Continuous Hydrologic Modelling Study of Evros River Basin”. 3rd International Interdisciplinary Conference on Predictions for Hydrology, Ecology, and Water Resources: Water Resources and Changing Global Environment, 24-27/09/2012, Vienna, Austria.

63. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΠΕΤΑΛΑ Ε., ΚΩΤΣΙΚΑΣ Μ., ΚΟΠΑΣΑΚΗΣ Κ., ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Α., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. (2012). «Μη Κατασκευαστικές Παρεμβάσεις για την Αντιπλημμυρική Προστασία στον  Διακρατικό Ποταμό Έβρο: Η Σημασία της Ορθολογικής Διαχείρισης Φραγμάτων». 2ο Κοινό Συνέδριο ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ, σελ. 327-338, 11-13/10/2012, Πάτρα.

64. ΚΟΠΑΣΑΚΗΣ Κ., ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Α., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. (2012). «Αριθμητική Προσομοίωση της Μακροπρόθεσμης Μεταφοράς, Διασποράς και Συσσώρευσης Ρύπων της Μαύρης Θάλασσας στις Παράκτιες Περιοχές του Β. Αιγαίου μέσω των Στενών των Δαρδανελίων». 2ο Κοινό Συνέδριο ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ, σελ. 533-545, 11-13/10/2012, Πάτρα.

65. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Α., ΚΟΠΑΣΑΚΗΣ Κ., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. (2012). «Υπολογιστική Διερεύνηση της Απόκρισης Ρευμάτων Θολότητας Σταθερού Όγκου, στην Διακύμανση της Αρχικής Κοκκομετρικής Σύστασης».2ο Κοινό Συνέδριο ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ, σελ. 107-119, 11-13/10/2012, Πάτρα.

66. BAKOPOULOS E., ANGELIDIS P., HRISSANTHOU V. (2013). «Interaction between Drought and Soil Erosion: The Case of Guadiana River Pilot Basin, Portugal». EWRA 8th International Conference Water Resources Management in an Interdisciplinary and Changing Context, pp.743-750,26-29/6/2013, Porto, Portugal.

67. KOUTSOYIANNIS S., ANGELIDIS P., HRISSANTHOU V. (2013). «Interaction between Sediment Transport and Flood Flow: The Case of Kompsatos River Basin, Greece». 13th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2013), 5-7/9/2013, Athens, Greece.

 

4.4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΕΣ

68. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΓΑΒΑΝΟΖΗΣ Ι., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. (1989). "Αριθμητική Προσομοίωση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στον Παγασητικό Κόλπο Λόγω Εκτροπής του Αχελώου". Συνέδριο για την Εκτροπή του Αχελώου και Αγροτική Ανάπτυξη της Θεσσαλίας, ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας.

69. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. (1993). "Προσομοίωση Μεταφοράς Ρύπων από Υδρολογικές Λεκάνες σε Παράκτια Οικοσυστήματα”. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, με θέμα τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Ξάνθη 4-6 Ιουνίου 1993.

70. ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν.,ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. (1994). "Ο Ποταμός Έβρος και η Αλατότητα των Νερών του: Το Πρόβλημα της Εισόδου της Θάλασσας". Διημερίδα με θέμα "Ποταμός Έβρος - Συνάντηση τριών Λαών", Αλεξανδρούπολη.

71. ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. (2000). "Σχεδιασμός Συστημάτων Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων σε Υδάτινους Αποδέκτες". Επιστημονική ημερίδα με θέμα "Τριτοβάθμια Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων και Επαναχρησιμοποίηση των Εκροών τους", Κρήτη 5-5-2000.

72. ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. (2005). "Διόδευση Πλημμυρικών Υδρογραφημάτων στον Ποταμό Έβρο". Ημερίδα με θέμα «Ποταμός Έβρος: Πιλοτική Διαχείριση Διακρατικής Λεκάνης Απορροής», 25/5/2005, Νέα Ορεστιάδα.

73. ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. (2007). "Ρύπανση Βορείου Αιγαίου λόγω της Εκροής από τα Δαρδανέλια". Διημερίδα με θέμα «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Υποδομών Μεγάλης Κλίμακας», 6 & 7/10/2007, Αλεξανδρούπολη.

74. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π.,ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. (2007). «Παρουσίαση ενός Λογισμικού για τη Συνολική Υδρολογική Συμπεριφορά των Λεκανών και των Φραγμάτων της Υδρολογικής Λεκάνης Έβρου», 4η Πανελλήνια Ημερίδα Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ με θέμα τη «Διαχείριση Διακρατικών Υδάτων», 16/11/2007, Ξάνθη.

75. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. (2008). «Ρύπανση Ποταμών από μη Σημειακές Πηγές και από Ατυχηματικές Δράσεις», 1ο Σοροπτιμιστικό Συνέδριο Περιβάλλοντος με θέμα «Νερό και Περιβάλλον», 11/5/2008, Ξάνθη.

76. KOTSOVINOSΝ., ANGELIDIS P., MARIS F., KOTSIKAS M. (2008). «Α dedicated Computer Simulation of Evros/Maritsa Floods with the Aim of Mitigating the Problem of Floods with the Appropriate Management of the Βulgarian Dams,FLOOD CONGRESS, Regional Water Meetings for the 5th WORLD WATER», 19-20/6/2008, Edirne, Turkey.

77. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. (2008). "Η Αλατότητα της Βιστωνίδας: ένα Δυναμικό Μοντέλο της Χρονικής και Χωρικής Μεταβολής της Αλατότητας λόγω Διακυμάνσεων Εισροών Ποταμών και Θάλασσας – Η Ευεργετική Επίδραση της Κατασκευής του Φράγματος Ιάσμου στη Διαχείριση της Αλατότητας της Λίμνης". Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Λίμνη Βιστωνίδα: Καταγραφή της κατάστασης, αποκατάσταση και ολοκληρωμένη προστασία για το μέλλον», Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης, 21/11/2008, Ξάνθη.

78. ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. (2008). "Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης των Πλημμυρικών Απορροών του Διασυνοριακού Ποταμού Έβρου".Ημερίδα με θέμα «Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη Γεωργία – Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.)», 7/11/2008, Νέα Ορεστιάδα.

79. ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Α., ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Α. (2009). "Αποτίμηση του Μακροπρόθεσμου Περιβαλλοντικού Κινδύνου των Παράκτιων Περιοχών του Αιγαίου από τους Ρύπους των Δαρδανελίων". 1η Επιστημονική Διημερίδα με θέμα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων», Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ., 5-6/6/2009, Νέα Ορεστιάδα, σελ. 29-41.

80. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν., ΚΩΤΣΙΚΑΣ Μ., ΜΑΡΗΣ Φ. (2009). "Ήπιες Δράσεις Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Διακρατικό Ποταμό Έβρο: Πρόγνωση Βροχόπτωσης – Επιφανειακής Απορροής σε Συνδυασμό με Ορθολογική Διαχείριση Φραγμάτων". 1η Επιστημονική Διημερίδα με θέμα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων», Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δ.Π.Θ., 5-6/6/2009, Νέα Ορεστιάδα, σελ. 43-59.

81. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΟΠΑΣΑΚΗΣ Κ., ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Α., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. (2010). "Μακροπρόθεσμες Επιπτώσεις της Εκροής Ρύπων από τα Δαρδανέλια στις Προστατευόμενες Παράκτιες Περιοχές της ΑΜΘ".HELECO 2011 – Προσυνεδριακή Εκδήλωση με θέμα Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών και Προστατευόμενων Περιοχών, 27/3/2010, Κομοτηνή.

 

4.5 ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

82. ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν.,ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. (1994). "Ο Ποταμός Έβρος και η Αλατότητα των Νερών του: Το Πρόβλημα της Εισόδου της Θάλασσας". «Φοροτεχνική και Θρακική Προσέγγιση», Τεύχος 1, Μάϊος 1994.

83. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν.(2005). "Θολώνει το Κρύσταλλο του Βορείου Αιγαίου". Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 23/2/2005.

84. ΓΥΡΙΚΗΣ Β., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν.(2005). "Ρύπανση Επιφανειακών Υδάτων από Διάθεση Βαρέων Λυμάτων (Λυμάτων Αρνητικής Άνωσης)". Περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ  (μηνιαία τεχνική, επιστημονική και οικονομική έκδοση), τεύχος 219, σελ. 72-76.

85. ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. (2006). "Ρύπανση Επιφανειακών Υδάτων από την Οριζόντια Βυθισμένη Εξάπλωση Λυμάτων στη Θερμοκλινή Θαλάσσιας Περιοχής". Περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ  (μηνιαία τεχνική, επιστημονική και οικονομική έκδοση), τεύχος 223, σελ. 84-87 και τεύχος 225, σελ.78-79.

86. ΜΑΡΗΣ Φ., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π., ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν. (2006). «Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Αξιολόγηση των Πλημμυρών». Περιοδικό ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, τεύχος 48, Σεπτέμβριος 2006, σελ. 34-47.

87. ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. (2007). "Ρύπανση Ακτών Θράκης λόγω Ατυχήματος Πετρελαιοφόρων στα Δαρδανέλια – Η Ευνοϊκή Επίδραση του Αγωγού Μπουργάζ-Αλεξανδρούπολη στη Μείωση του Κινδύνου Μεγάλου Ατυχήματος". Περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ Θράκης (τριμηνιαία περιοδική έκδοση), τεύχος 11, σελ. 22.

88. ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. (2007). "Πάνω από 2000 Πετρελαιοκηλίδες στο Αιγαίο". Καθημερινή Εφημερίδα Κομοτηνής Ο ΧΡΟΝΟΣ, Αρ. φύλλου 11790/10-10-2007, Κομοτηνή.

 

4.6 ΕΙΔΙΚΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

89. ANGELIDIS, P. (1987). "Development of a Computer Package for Water and Pollutant Management". Laboratory of hydraulics, School of Engineering, D.U.TH., Xanthi.

 

4.7 ΒΙΒΛΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

90. ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ N., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. (2004). «Διάθεση Εκροών Υγρών Αποβλήτων». Κεφάλαιο 5 στο βιβλίο με τίτλο «Διαχείριση Αστικών Υγρών Αποβλήτων», της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), Επιμέλεια Α.Ν. Αγγελάκης, σελ. 49-71.

91. ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. (2008). "Υδραυλική Περιβάλλοντος". Τόμος Ι,    Εκδόσεις Σπανίδη, Ξάνθη, 2008.

92. GEORGOULAS A., KOPASAKIS K., ANGELIDIS P., KOTSOVINOS N. (2012). “3D Multiphase Numerical Modelling for Turbidity Current Flows”. INTECH, "Numerical Modelling", ISBN 979-953-307-542-5, chapter 3, pp. 45-72.

 

4.8 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

93. ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ Ν.,ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π. (2006). Επιμέλεια έκδοσης Πρακτικών 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης με θέμα τη «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Περιβάλλοντος - Σύγχρονα Προβλήματα και Προοπτικές», Τόμοι Ι, ΙΙ, Ξάνθη, 13-16/12/2006.

 

[Αρχική] [Δημοσιεύσεις] [Βιογραφικό] [Μαθήματα] [Επικοινωνία]