Ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων:
 
α) σε προπτυχιακό επίπεδο σήμερα διδάσκω τα εξής μαθήματα:
· Δασική Πολιτική Ι
· Δασική Πολιτική ΙΙ
· Περιβαλλοντική Πολιτική
· Δασικό Δίκαιο (σε συνδιδασκαλία)
· Περιβαλλοντικό Δίκαιο (σε συνδιδασκαλία)
· Οργάνωση και Διοίκηση Δασικών Βιομηχανιών
· Αναπτυξιακή Πολιτική και Ευρωπαϊκή Ένωση
· Δασικές Πυρκαγιές (σε συνδιδασκαλία)
· Διαχείριση και Ανακύκλωση Απορριμμάτων (σε συνδιδασκαλία)

β1) στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Τμήματος διδάσκω σήμερα
· Περιβαλλοντική Πολιτική (σε συνδιδασκαλία)
· Περιβαλλοντικό Δίκαιο (σε συνδιδασκαλία)
· Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (σε συνδιδασκαλία)

β2) στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία» του Τμήματος διδάσκω σήμερα
· Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (σε συνδιδασκαλία)
· Περιβαλλοντική Πολιτική (σε συνδιδασκαλία)
· Περιβάλλον Κοινωνία και Εθελοντισμός (σε συνδιδασκαλία)

γ) τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη έχω διδάξει τα εξής μαθήματα 
· Δασική Βιομετρία ΙΙ (σε συνδιδασκαλία)
· Δασική Δειγματοληψία
· Δομή και Ιδιότητες του Ξύλου
· Δασική Αύξηση και Παραγωγή
· Συγκριτική Δασική Νομοθεσία (σε συνδιδασκαλία)
· Πολιτική Δασικής Αναψυχής
· Εδαφομηχανική

· Εφαρμοσμένη Κοινωνική Στατιστική (σε συνδιδασκαλία) μεταπτυχιακό
· Στατική Ανάλυση Βιολογικών Δεδομένων (σε συνδιδασκαλία) μεταπτυχιακό

· Πληροφορική στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης με Π.Δ 407/80 (σε συνδιδασκαλία)