Μαθήματα

Περιεχόμενο μαθήματος

Τάξεις και Υποτάξεις ακάρεων. Στοιχεία μορφολογίας, ανατομίας, φυσιολογίας και ηθολογίας ακάρεων με έμφαση στις Οικογένειες με μεγάλη γεωργική σημασία, Tetranychidae και Phytoseiidae. Μέσα και μέθοδοι χημικής και βιολογικής καταπολέμησης ακάρεων. Μορφολογικά χαρακτηριστικά, στοιχεία βιολογίας, ηθολογίας και οικονομική σημασία ακάρεων της υπεροικογένειας Eriophyiodea και των Οικογενειών Tarsonemidae, Argasidae, Tydeidae, Tenuipalpidae, Acaridae, Phytoseiidae, Anystidae, Hemisarcoptidae, Pyemotidae, Pyroglyphidae, Stigmaeidae, Varroidae. 

Στοιχεία ανατομίας, μορφολογίας και φυσιολογίας νηματωδών. Συμπτωματολογία, βιολογία φυτοπαρασιτικών νηματωδών. Γενικές αρχές και μέθοδοι καταπολέμησης νηματωδών. Είδη των γενών Meloidogyne, Heterodera, Globodera, Pratylenchus, Ditylenchus και Anguina.

Μάθημα Επιλογής, 7-9ου εξαμήνου

Ακαρεολογία —  Νηματωδολογία

gr

Στόχοι μαθήματος

Εκπαίδευση των φοιτητών/τριών:

· στην κατανόηση των κυριότερων στοιχείων της βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς των θηρευτικών και φυτοφάγων ακάρεων καθώς και των φυτοπαρασιτικών νηματωδών,

· στη χρήση των διαθέσιμων μεθόδων καταπολέμησης των παραπάνω εχθρών.

 

Μέθοδος αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια του μαθήματος να αναλάβουν (προαιρετικά) την προετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας. Οι εργασίες βιβλιογραφικής ανασκόπησης έχουν την μορφή δοκιμίου το οποίο οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν προς αξιολόγηση έως και την τελευταία εβδομάδα του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ανακοίνωση των σχετικών θεμάτων γίνεται κατά τη διάρκεια της 4ης εβδομάδας του εξαμήνου.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

ΚΩΒΑΙΟΣ Δ.Σ. 2010. ΑΚΑΡΟΛΟΓΙΑ. ΑΘΗΝΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ.

EVANS O. 1992. PRINCIPLES OF ACAROLOGY. CABI. UK.

GEETA SAXENA & MUKERGI K.G. 2007. MANAGEMENT OF NEMATODE AND INSECT - BORNE PLANT DISEASES. THE HAWORTH PRESS. NEW YORK.

WALTER D. 1999. MITES ECOLOGY, EVOLUTION AND BEHAVIOUR. CABI. AUSTRALIA.

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μέσω του σχετικού δικτυακού τόπου του μαθήματος (e-class).

Δρ. Μαρία Λ. Παππά

Updated March 2015