Περιεχόμενο μαθήματος

Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, οικονομική σημασία, μέθοδοι και μέσα αντιμετώπισης των εντόμων - εχθρών των γιγαρτοκάρπων (αφίδες, ψύλλες, κοκκοειδή, Ημίπτερα, ξυλοφάγα και άλλα Κολεόπτερα, Λεπιδόπτερα - καρπόκαψα, υπονομευτές φύλλων και ξύλου, φυλλοδέτες - οπλοκάμπες, Δίπτερα), πυρηνόκαρπων (αφίδες, κοκκοειδή, ξυλοφάγα και φυλλοφάγα Κολεόπτερα, Λεπιδόπτερα - ανάρσια, καρπόκαψες - Δίπτερα), εσπεριδοειδών (θρίπες, αφίδες, κοκκοειδή, αλευρώδεις, Λεπιδόπτερα, -φυλλοδέτης, φυλλοκνίστης, ανθοτρήτης - μύγα της Μεσογείου), ακρόδρυων (αφίδες, κοκκοειδή, ξυλοφάγα και φυλλοφάγα Κολεόπτερα, Λεπιδόπτερα, Υμενόπτερα), ελιάς (θρίπας, κοκκοειδή, ψύλλα, Ημίπτερα, ξυλοφάγα, φυλλοφάγα και καρποφάγα Κολεόπτερα, Λεπιδόπτερα - πυρηνοτρήτης κ.ά. - Δίπτερα - δάκος, κηκιδόμυγες), αμπέλου (θρίπες, φυλλοξήρα, κοκκοειδή, τζιτζικάκια, ωτιόρρυγχοι και άλλα φυλλοφάγα και ξυλοφάγα Κολεόπτερα, ευδεμίδα και άλλα Λεπιδόπτερα, Δίπτερα).

 

Στόχοι μαθήματος

Εκπαίδευση των φοιτητών/τριών:

·  στην αναγνώριση - ταυτοποίηση των σημαντικότερων εντομολογικών εχθρών της αμπέλου και των καρποφόρων δέντρων

·  στην κατανόηση των κυριότερων στοιχείων της βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς των παραπάνω εντομολογικών εχθρών

·  στην εφαρμογή της χημικής και βιολογικής καταπολέμησης των παραπάνω εχθρών αλλά και στις δυνατότητες εφαρμογής ή ανάπτυξης προτύπων συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης

Μαθήματα

Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης, 9ου εξαμήνου

Εχθροί Δενδρωδών και Αμπέλου

gr

Μέθοδος αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την αναγνώριση - προσδιορισμό επιλεγμένων εντομολογικών εχθρών. Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια του μαθήματος να αναλάβουν (προαιρετικά) την προετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας. Οι εργασίες βιβλιογραφικής ανασκόπησης έχουν την μορφή δοκιμίου το οποίο οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν προς αξιολόγηση έως και την τελευταία εβδομάδα του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ανακοίνωση των σχετικών θεμάτων γίνεται κατά τη διάρκεια της 4ης εβδομάδας. .

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ M. & ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ B. 2003. ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ. ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ.

FRYER J.C.F. 1999. INSECT PESTS OF FRUIT CROPS. BIOTECH BOOKS. DELHI

Δρ. Γιώργος Μπρούφας

Updated March 2015