Μαθήματα

Περιεχόμενο μαθήματος

Σχέση εντόμου - φυτού ξενιστή, είδος βλάβης που προκαλείται στον ξενιστή. Πληθυσμοί των εντόμων (πυκνότητα, κατανομή και διακύμανση πληθυσμού). Φυσικός περιορισμός. Μέθοδοι και μέσα δειγματοληψίας πληθυσμών εντόμων. Καταπολέμηση εντόμων: έννοια της καταπολέμησης, όριο ανεκτής πυκνότητας, όρια επέμβασης, προϋποθέσεις και παράγοντες σχετικοί με την αποτελεσματικότητα των μεθόδων καταπολέμησης, καθορισμός του χρόνου καταπολέμησης.

Χημική μέθοδος καταπολέμησης: εντομοκτόνα, είσοδος, μεταβολισμός και απέκκρισή τους από το σώμα του εντόμου. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εντομοκτόνων, προσδιορισμός τοξικότητας και εκλεκτικότητάς τους. Συνεργισμός, πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα της χημικής καταπολέμησης, ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Χρήση σηματοχημικών ουσιών (ουσίες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εντόμων - απωθητικές, αποτρεπτικές ωοτοκίας, ελκυστικές, φερομόνες) για την αντιμετώπιση εντομολογικών εχθρών.

Βιολογικές μέθοδοι καταπολέμησης: Καταπολέμηση με εντομοφάγα έντομα και ακάρεα, καταπολέμηση με εντομοπαθογόνους μικροοργανισμούς (βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα, ιοί, νηματώδεις). Τρόποι και διαθέσιμα μέσα εφαρμογής της βιολογικής καταπολέμησης. 

Φυτικής προέλευσης εντομοκτόνα.

Διαθέσιμα μέσα και μέθοδοι καταπολέμησης των εχθρών στη Βιολογική Γεωργία.

Καταπολέμηση με στείρωση ή γενετικά, εξαπόλυση στείρων εντόμων, στείρωση φυσικού πληθυσμού. Ανθεκτικότητα φυτικών ποικιλιών σε βλαβερούς εχθρούς. Καλλιεργητικά - δασοπονικά και μηχανικά μέτρα (παγίδευση, τύποι εντομολογικών παγίδων) αντιμετώπισης εντομολογικών εχθρών. 

 

Μάθημα Επιλογής, 6ου - 8ου εξαμήνου

Αρχές και Μέθοδοι Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών των Καλλιεργειών

gr

Στόχοι μαθήματος

Εκπαίδευση των φοιτητών/τριών:

·  στις μεθόδους δειγματοληψίας πληθυσμών των εντόμων εχθρών των καλλιεργειών

·  στην κατανόηση των διαθέσιμων μέσων και μεθόδων καταπολέμησης των εχθρών των καλλιεργειών, με έμφαση στη βιολογική καταπολέμηση  και τη χρήση σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων

·  στην αναγνώριση των σημαντικότερων ωφέλιμων εντομοφάγων  θηρευτών και παρασιτοειδών

·  στις διαθέσιμες μεθόδους καταπολέμησης  των ζωικών εχθρών των καλλιεργειών σε συστήματα ολοκληρωμένης παραγωγής και βιολογικής γεωργίας 

 

Μέθοδος αξιολόγησης

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Προαιρετική βιβλιογραφική εργασία η οποία παρουσιάζεται υπό μορφή σύντομης διάλεξης.

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης στο μάθημα διαμορφώνεται με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης και της προφορικής παρουσίασης της εργασίας.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Μ. 1995. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ. UNIVERSITY STUDIO PRESS. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

DENT D. 1997. METHODS IN ECOLOGICAL & AGRICULTURAL ENTOMOLOGY. CAB INTERNATIONAL. NEW YORK.

DENT D.2000. INSECT PEST MANAGEMENT. CABI PUBLISHING. UK.

PEDIGO P. LARRY 2006. ENTOMOLOGY AND PEST MANAGEMENT. PRENTICE HALL. USA

PICKETT C. 1998. ENHANCING BIOLOGICAL CONTROL. UNIVERSITY OF CALIFORNIA. CALIFORNIA

THACKER J.R.M. 2002. AN INTRODUCTION TO ARTHROPD PEST CONTROL. CAMBRIDGE UNIV.PRESS. UK.

Δρ. Μαρία Λ. Παππά

Updated March 2015