Αικατερίνη Δ. Μπαλτζοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τομέας Δομικής Επιστήμης και

Τεχνολογίας

 

Διεύθ:  Πανεπιστημιούπολη Kιμμερίων

Ξάνθη, 67100

Τηλ:    +30 25410 79635, 25410 79356

Fax:    +30 25410 79349

Email: katebal@arch.duth.gr

 

 

 

 

Σύντομο βιογραφικό

 

Σπουδές

Δίπλωμα πολιτικού μηχανικού: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ. (8.24/10.0).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της διατέλεσε τρεις φορές υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, δύο φορές υπότροφος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και μία φορά υπότροφος της Τράπεζας Μακεδονίας – Θράκης.

Διδακτορικό δίπλωμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ. (άριστα).

 

Πρότερη απασχόληση και εμπειρία:

Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Δ. Ξάνθης, Διδάσκουσα Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ.

 

Παρούσα θέση:

Επίκουρη Καθηγήτρια στον Τομέα Δομικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ.(2006).  

 

Γνωστικό Αντικείμενο:

Δομική επιστήμη με έμφαση στην Τεχνολογία Σκυροδέματος και τις Κατασκευές.

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Σεισμική τρωτότητα και διακινδύνευση κατασκευών, αποτίμηση και αναβάθμιση της σεισμικής ικανότητας των κατασκευών, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) για τη διαχείριση της σεισμικής διακινδύνευσης, Τεχνολογία Σκυροδέματος, Έμμεσες (μη καταστρεπτικές) δοκιμές.

 

Διδασκόμενα προπτυχιακά μαθήματα:

 

Διδακτικές σημειώσεις:

Α. Ι. Καραμπίνης, Α. Δ. Μπαλτζοπούλου "Δομική Στατική ΙΙΙ-ΙV"  (2003)

 

Ερευνητικά Προγράμματα και Επιτροπές:

§         Μέλος της τριμελούς Επιτελικής Ομάδας E.Π.ΑΝΤ.Υ.Κ. (Εθνική Πολιτική για την ΑΝΤισεισμική ενίσχυση Υφισταμένων Κατασκευών) του Τ.Ε.Ε. Θράκης (2004).

§         Μέλος ερευνητικής ομάδας εργασίας του Τ.Ε.Ε. (2007) με θέμα: "Συμπληρωματικές πληροφορίες διακινδύνευσης σε πιλοτική εφαρμογή στην Ξάνθη".

§         Μέλος Επιτροπής της Δ.Ε. του ΤΕΕ (2008), με αντικείμενο "Οργάνωση Μηχανισμού Άμεσης Επέμβασης Μηχανικών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών".

§         Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας (Αθήνα, 2008).

§         Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 16ου Συνεδρίου Σκυροδέματος (Κύπρος, 2009).

 

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων (με κρίση):

 1. Sideris K. K.,    Baltzopoulou K.,   Karayannis C.    "A    proposal    for    the evaluation of concrete strength using ultrasonics ",    Proceedings   of    the first joint Belgian-Hellenic Conference on Non Destructive Testing, Patras, Greece, 1995, pp.  259¸266.
 2. Οικονόμου Χ., Σάββα Α.,  Μπαλτζοπούλου Κ., Σίδερης Κ. Κ.,  Σίδερης Κ.  "Προσδιορισμός της επίδρασης των υψηλών θερμοκρασιακών δράσεων στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος με τη χρήση έμμεσων μεθόδων", 12ο Ελληνικό  Συνέδριο Σκυροδέματος, Λεμεσός, 1996, τόμος  Ι, σελίδες 259¸271.
 3. Σίδερης Κ. Κ., Σάββα Α., Μπαλτζοπούλου Κ., Οικονόμου Χ.  Σίδερης Κ.    "Επίδραση υψηλών θερμοκρασιακών δράσεων στη μεταβολή της θλιπτικής αντοχής και του μέτρου ελαστικότητας του σκυροδέματος" 12ο Ελληνικό  Συνέδριο Σκυροδέματος, Λεμεσός, 1996, τόμος  Ι, σελίδες 320¸328.
 4. Σίδερης Κ. Κ.,  Μπαλτζοπούλου Κ.,  Σάββα Α.,  Σίδερης Κ.,  Οικονόμου Χ.  "Miα νέα   μέθοδος     για   την   εκτίμηση   της    Θλιπτικής   Αντοχής του   Σκυροδέματος με τη  χρήση του Κρουσιμέτρου" 12ο Ελληνικό  Συνέδριο Σκυροδέματος, Λεμεσός, 1996, τόμος  Ι, σελίδες 310¸319.
 5. Sideris K. K, Savva A. E, Baltzopoulou K. D, Economou C. M, Sideris K. "Influence of Silica and Limestone Aggrecates on the final Compressive Strength of blended Cement Concretes prepared with the use of three different Pozzolanas"  Proc. Of the 10th International Congress on the Chemistry of Cement, June 2¸6, 1997, Götemborg, Sweeden, Vol. 4, 052, 6pp.
 6. Μπαλτζοπούλου Κ.,  "Επίδραση της δόσης του τσιμέντου στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος". Διδακτορική διατριβή, Ξάνθη : Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,  Ιούνιος 1998, σελίδες 287.
 7. Μπαλτζοπούλου Α., Οικονόμου Χ., Σίδερης Κ. "Επίδραση της δόσης του τσιμέντου στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος" 13ο Ελληνικό  Συνέδριο        Σκυροδέματος, Ρέθυμνο Κρήτης 1999, τόμος  ΙΙ, σελίδες 63¸70.
 8. Σάββα Α., Μανίτα Π., Σίδερης Κ.Κ., Μπαλτζοπούλου Α., Οικονόμου Χ. "Υψηλές θερμοκρασιακές δράσεις σε σκυροδέματα μεγάλης ηλικίας παρασκευασμένα με ασβεστολιθικά και πυριτικά αδρανή και με επτά διαφορετικά τσιμέντα" 13ο Ελληνικό  Συνέδριο  Σκυροδέματος, Ρέθυμνο Κρήτης 1999, τόμος  ΙΙ, σελίδες 73¸81.
 9. Μπαλτζοπούλου Α. "Κανονισμοί Ινοπλισμένων Σκυροδεμάτων" Α´ Ελληνικό  Συνέδριο  Συνθέτων Υλικών Σκυροδέματος, Ξάνθη 2000, τόμος  ΙΙ, σελίδες 137¸152.
 10. Μπαλτζοπούλου Α. "Στοιχεία Τρωτότητας και Διακινδύνευσης των Κατασκευών από το Σεισμό της Αθήνας στις 7-9-1999" Επιστημονική Έκδοση – Κτίριο, τόμος Α-Β/2005-2006, σελίδες 61¸70.
 11. Μπαλτζοπούλου Α., Πλέσιας Α., Γαλούσης Ε. "Εθνική Πολιτική ΑΝΤισεισμικής ενίσχυσης Υφισταμένων Κατασκευών – Ε.Π.ΑΝΤ.Υ.Κ. στη Θράκη" Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Τόμος ΧΧΧVII – 2005, σελίδες 179¸193.
 12. Α. Καραμπίνης, Α. Μπαλτζοπούλου, Θ. Ρουσάκης "Ο σεισμός της Λευκάδας στις 14 Αυγούστου 2003. Διερεύνηση της σεισμικής τρωτότητας των κατασκευών" 15ο Ελληνικό  Συνέδριο  Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη 2006, τόμος  Β, σελίδες 330¸339.
 13. Α. Καραμπίνης, Α. Μπαλτζοπούλου, Α. Πλέσιας "Εκτίμηση σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης των κτιρίων στην Ξάνθη από τη δράση ΕΠΑΝΤΥΚ" 15ο Ελληνικό  Συνέδριο  Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη 2006, τόμος  Β, σελίδες 315¸329.
 14. Α. Καραμπίνης, Α. Μπαλτζοπούλου, Κ. Παντελή "Παράμετροι τρωτότητας και κόστους  αποκατάστασης σε κατασκευές με βλάβες από το σεισμό της Αθήνας της 7ης - 9 - 1999" 15ο Ελληνικό  Συνέδριο  Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη 2006, τόμος  Β, σελίδες 305¸314.
 15. Α. Καραμπίνης, Α. Μπαλτζοπούλου "Συσχέτιση βαθμού βλάβης και κόστους αποκατάστασης των κατασκευών από το σεισμό της Αθήνας της 7ης- 9-1999" 15ο Ελληνικό  Συνέδριο  Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη 2006, τόμος  Β, σελίδες 294¸304.
 16. Α. Πλέσιας, Κ. Πετρονικολός, Α. Μπαλτζοπούλου, Α. Καραμπίνης "Ανάλυση Παραδοσιακών Δομικών Συστημάτων με Περιβάλλουσες Αντοχών. Οι επεμβάσεις στο Φρουραρχείο Ξάνθης" 1ο Εθνικό Συνέδριο Ιστορίας των Δομικών Κατασκευών, Ξάνθη 2007 (τεύχος περιλήψεων σελ. 59, πρακτικά υπό έκδοση).
 17. Μπαλτζοπούλου Α., Πλέσιας Α., Παπακωνσταντίνου Κ., Βαβάτσικος Κ., Καραμπίνης Α. "Εκτίμηση Σεισμικής Διακινδύνευσης Κτιρίων. Εφαρμογή στην πόλη της Ξάνθης" 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα 2008, Συνεδρία 11: Αντισεισμική Μελέτη Κατασκευών (ΙΙΙ), τόμος περιλήψεων σελίδα 232 (ΚΑ 2106, 19 σελίδες).
 18. Τσιωνάς Ι., Μπαλτζοπούλου Α., Τσιούκας Β., Καραμπίνης Α. "Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Σεισμικής Διακινδύνευσης – G.E.M." 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Αθήνα 2010.