Θησαυρίσματα 11 (1974)

Μανούσακας Μ. Ι., Επιτροπικόν Μητροφάνους Καισαρείας πατριαρχικού εξάρχου εις Βενετίαν (1549), Θησαυρίσματα / Thesaurismata 11 (1974), 7-20 + πίν. Α΄ [Manoussacas M., Atto di procura di Mitrofanis, arcivescovo di Cesarea, esarca patriarcale a Venezia (1549)].

Loenertz R.-J., Hosios Lukas de Stiris dans quelques documents latins (1210.1309), Θησαυρίσματα / Thesaurismata 11 (1974), 21-35 [Loenertz J.R., Il monastero di Hosios Lukas di Stiris in alcuni documenti latini (1210.1309)].

Δρανδάκης Ν. Β., Συμπληρωματικά εις τον Εμμανουήλ Τζάνε. Δύο άγνωστοι εικόνες του, Θησαυρίσματα / Thesaurismata 11 (1974), 36-72 + πίν. Β΄-ΙΖ΄ [Drandakis N.B., Notizie supplementari su Emanuele Zanes. Due sue icone ignote].

Fedalto G., La chiesa Latina di Atene e la sua provincia ecclesiastica. 1204-1456, Θησαυρίσματα / Thesaurismata 11 (1974), 73-88.

Santschi Elisabeth, Recherches sur la procédure d’exécution forcée en droit vénéto - Crétois du XIVe siécle, Θησαυρίσματα / Thesaurismata 11 (1974), 89-127 [Santschi Elisabeth, Ricerche sulla procedura di esecuzione coatta nel diritto veneto-cretese del XIV secolo].

Γιαννόπουλος Ι. Γ., Επιστολή εις την ελληνικήν του μποσταντζή μπασή Σκεντέρ μπέη προς τον Andrea Gritti (1503), Θησαυρίσματα /  Thesaurismata 11 (1974), 128-135 + πίν. ΙΗ΄ [Giannopoulos G., Lettera in greco del bostandji-bassi Skender Bey ad Andrea Gritti (1503)].

Rizzi Al., Le icone postbizantine della chiesa Greco-Ortodossa dei SS. Pietro e Paolo in Napoli, Θησαυρίσματα / Thesaurismata 11 (1974), 136-163 + πίν. ΙΘ΄-ΛΑ΄.

Τσελίκας Αγ., Ανέκδοτον γράμμα του πατριάρχου Αλεξανδρείας Ματθαίου προς την Ελληνικήν Αδελφότητα Βενετίας (1754), Θησαυρίσματα /  Thesaurismata 11 (1974), 164-168 [Tseligas Ag., Lettera inedita del patriarca di Alessandria Matteo alla Confraternita Greca di Venezia (1754)].

Αλισανδράτος Γ. Γ., Ο Ανδρέας Μουστοξύδης και η διαθήκη του, Θησαυρίσματα / Thesaurismata 11 (1974), 169-190 [Alissandratos G.G., Andrea Mustoxidi e il suo testamento].

Λιάτα Ευτυχία, Μνείες θανάτων Ελλήνων της Βενετίας από τα ταμιακά βιβλία της Ελληνικής Αδελφότητας των ετών 1536-1576, Θησαυρίσματα /  Thesaurismata 11 (1974), 191-239 [Liata Eftichia, Menzioni di morti di greci di Venezia dai libri di conti della Confraternita Greca (1536-1576)].

Κωνσταντουδάκη Μαρία Γ., Στοιχεία από ιταλικές χαλκογραφίες σε εικόνα του Κρητικού ζωγράφου Γεωργίου Σωτήρχου, Θησαυρίσματα /  Thesaurismata 11 (1974), 240-250 + πίν. ΛΒ΄-ΛΣΤ΄ [Constantoudaki Maria G., Elementi da incisioni italiane in unicona del pittore cretese Zorzi Sotirco].

Καζανάκη Μαρία, Εκκλησιαστική ξυλογλυπτική στο Χάνδακα το 17ο αιώνα. Νοταριακά έγγραφα (1606-1642), Θησαυρίσματα / Thesaurismata 11 (1974), 251-283 [Casanaki Maria, La scultura religiosa in legno nella città di Candia nel XVII secolo. Documenti notarili (1606-1642)].

Παναγιωτοπούλου Κρίστα, Έλληνες ναυτικοί και πλοιοκτήτες από τα παλαιότερα οικονομικά βιβλία της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας (1536-1576), Θησαυρίσματα / Thesaurismata 11 (1974), 284-352 [Panaghiotopoulou Krista, Marinai e padroni di nave greci secondo i più antichi libri di conti della Confraternita Greca di Venezia (1536-1576)].

Carile A., Una sottoscrizione autografa di Giovanni Cortasmeno, Θησαυρίσματα / Thesaurismata 11 (1974), 353-357 + πίν. ΛΖ΄.