Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 
1. Συμμετείχα από 1-12-2005 έως 30-9-2008 στο πρόγραμμα με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/τριων του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ε. Τσαχαλίδη, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ.

2. Συμμετείχα από 1-2-2006 έως 1-6-2006 στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη έμπειρου συστήματος  (Η/Υ) Ανάλυσης Κοινωνικών – Οικονομικών – Πολιτικών παραγόντων, καθώς και Νομοθετικών πλαισίων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα πρόληψης των Δασικών Πυρκαγιών της Χώρας», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Α. Παπασταύρου, αείμνηστο καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.

3. Συμμετείχα στο πρόγραμμα με τίτλο «Εισαγωγή μαθημάτων επιχειρηματικότητας» του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) (2012-2013), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γ. Αραμπατζή, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ.

4. Συμμετείχα από 1-9-2011 έως 25-9-2013 στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» για την  εκπόνηση του διδακτορικού της Βερόνικα Ανδρεά με θέμα «Η στάση των εμπλεκομένων φορέων για μια αποτελεσματική διαχείριση για την προστασία και ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών του Νομού Έβρου» στην οποία ήμουν επιβλέπων. H κ. Βερόνικα Ανδρεά αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στις 9-10-2013, με βαθμό «Άριστα».

5. Συμμετείχα ως διδάσκων το 2013 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ, στο μάθημα «Διαχείριση των φυσικών πόρων  και  των οικοσυστημάτων Ι».

6. Συμμετέχω στο πρόγραμμα με τίτλο «Πρακτική άσκηση ανώτατης» του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) (2011-2013), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γ. Αραμπατζή, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ.

7. Συμμετέχω στο πρόγραμμα με τίτλο “Infrastructure System of Sustainable Development of Mountainous Forest Area” του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του «ΘΑΛΗ»: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Κ. Δούκα, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.