6. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

6.1. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

 

1.  Σακκά, Δ.  (1996): “Παλιννόστηση: Μεταβαλλόμενοι ρόλοι ανδρών και γυναικών”.   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ψυχολογίας, Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας.

 

6. 2. ΒΙΒΛΙΑ

 

2. Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Δ. Σακκά με τις Λ. Φρόση & Μ. Ηρακλείδου (2005). Μεγαλώνοντας ως αγόρι: μια διερεύνηση της ανάπτυξης της ανδρικής ταυτότητας στην εφηβική ηλικία. Αθήνα: Δαρδανός-Tυπωθήτω.

 

3. Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Δ. Σακκά (Επιμ. Έκδοσης) (2007). Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή:

Μελέτες για τις ταυτότητες φύλου στη σύγχρονη ελληνική  πραγματικότητα Αθήνα: Εκδ. Gutenberg.

 Πρόλογος, Κεφ. 1, Κεφ. 2, Κεφ. 3-4, Κεφ. 5-6, Κεφ. 7, Κεφ. 8-9, Κεφ. 10-11, Κεφ. 12-13,

 Κεφ. 14-15.

 

 

6.3. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  (Mε κριτές) 

 

4. Dikaiou, M.,  Sakka, D.,   Haritos-Fatouros, M.   (1987): "Maternal  Attitudes  of  Greek Migrant Women". International Migration,25 (1), 73-86.

 

5. Ηaritos-Fatouros,   M.  & Sakka,  D.  (1988): " A Study of   Migrant Mothers: Return  Home and Role Change".   International  Journal for  the        Advancement of  Counselling,  11, 167-181. http://www.springerlink.com/content/u763251312087576/fulltext.pdf

 

6. Χαρίτου-Φατούρου, Μ., Δικαίου, Μ., Σακκά, Δ. (1994). “Συμβουλευτική Γονέων Μεταναστών”.  Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 84-85, 70-86.

 

7. Deliyanni, K., Psalti, A., Sakka, D., Ziogou,R. (1995). "Educated Repatriated Women from the former USSR and their careers".  New Era in Education, 76 (2), 34-41.

 

8. Σακκά, Δ. (1999). «Παλιννόστηση: “H αντίληψη του ατόμου για την ισχύουσα  κοινωνική πραγματικότητα και η διαμόρφωση των ρόλων των δύο φύλων”. Ψυχολογία, 6 (2), 236-246.

 

9. Σακκά, Δ., Λώλου, Γ., Μουφλούζη, Ε. (1999). «Οι ειδήσεις λένε την αλήθεια...».  Οι απόψεις των παιδιών σχολικής ηλικίας για τις τηλεοπτικές ειδήσεις. Κίνητρο,  2, 145-167.

 

10. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., Σακκά, Δ., Κουρέτα, Χρ. (1999). “`Ο άνδρας το χει  μέσα  του...`:  Μελετώντας τις απόψεις εφήβων για τη βία και την επιθετικότητα”.  Στο Ε. Συγκολλίτου & Ελ. Γωνίδα-Μπάμνιου (Επιμ.) Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας, Τόμος 3 (σσ. 219-249). Θεσ/νίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

11. Sakka, D., Dikaiou, M. & Kiosseoglou, G. (1999). «Return Migration: Changing roles of men and women». International Migration, 37(4), 741-765. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2435.00092/pdf

 

12. Αλεξόπουλος, Δ., Χαρίτου-Φατούρου, Μ., Σακκά, Δ., Σκαλτσάς, Α., Βλάχου, Ολ. (2000). «Aξιοπιστία και εγκυρότητα του WISC-R για παιδιά ηλικίας έξι έως ένδεκα ετών στην Ελλάδα». Ψυχολογία, 7 (1) 35-45.

 

13. Σακκά, Δ. & Ορδουμποζάνη, Ε. (2001). «Εμείς και οι άλλοι: Mελετώντας τα στερεότυπα των παιδιών για τέσσερις εθνικές ομάδες». Στο Κ. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Α. Ψάλτη (Επιμ.) Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας, Τόμος 4 (σσ. 317-327). Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία  Δημοσιευμάτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

14. Σακκά, Δ.  (2003). «Η αλλαγή των ρόλων των δύο φύλων κατά την παλιννόστηση». Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 111-112, σσ. 39-64.

 

15. Παπαγεωργίου, Γ., Σακκά, Δ., & Ουζούνης, Κ., Αϋφαντή, Ε. & Χρηστίδου, Α.  (2003). Το κόμικ ως εργαλείο μάθησης στο χώρο της Χημείας: Μια  πιλοτική έρευνα. Θέματα  στην Εκπαίδευση , 4

(2-3), 213-226.

 

16. Sakka, D. & Deliyanni - Kouimtzi, V. (2006) «Adolescent boysand girlsviews on fatherhood in the context of the changing women’s position». Gender and Education, 18(1), pp.51-74. http://pdfserve.informaworld.com/162164_758077517_723848005.pdf

 

17. Sakka, D. (2009). The views of migrant and non migrant students on cultural diversity in

the Greek classroom. Social Psychology of Education: An International Journal, 12 (1), 21-41.

(http://www.springerlink.com/content/n3uv7gh223m57132/)

 

18. Sakka, D. (2010) «Greek teachers’ cross-cultural awareness and their views on classroom cultural

diversity». Hellenic Journal of Psychology (HJP).  Special Issue, (7)1, 98-123.

 

6.4. ΑΡΘΡΑ/ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (Mετά από κρίση)

 

6.4.1. Άρθρα /Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

 

19. Δικαίου, Μ., Σακκά, Δ., Μαναβόπουλος, Κ., Μπρίκα Ε. & Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (1984).  Προβλήματα παιδιών ελλήνων μεταναστών: Μια κοινωνικο-ψυχολογική προσέγγιση. Στο Α. Γκότοβος & Γ. Μάρκου (Επιμ.) Σχολική επανένταξη παλιννοστούντων μαθητών: Προβλήματα και προοπτικές (σελ. 82-104). Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & Unesco.

 

20. Σακκά, Δ. & Χαρίτου-Φατούρου, Μ.(1997).«Παλιννοστούντες Μετανάστες:   Oικογενειακοί στόχοι και ρόλοι των δύο φύλων». Στο Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Ρ. Ζιώγου-Καραστεργίου (Επιμ.), «Φύλο και Σχολική Πράξη: Συλλογή Εισηγήσεων» (σσ. 457-475). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας.

 

21. Deliyanni-Kouimtzis, K. & Sakka, D. (1999). «Designing a European Project on adolescent masculinities» in Circle for Youth Research Cooperation in Europe (Ed.) European Yearbook on Youth Policy and Research, Vol. 2 (pp.89-97).  Berlin: Walter de Gruyter.

 

22. Sakka, D. & Dikaiou, M. (2001) «Task sharing and sex-role attitudes in Greek returnees: a combination of cross-sectional and longitudinal data». In J. Myers-Walls, P. Somlai with R. N. Rapoport (Eds.), Families as educators  for global   citizenship (pp.91-105). England: Ashgate Publishing Ltd.

23. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., Σακκά, Δ., Φρόση, Λ., Ψάλτη, Α., Στογιαννίδου, Α., & Συγκολίτου, Ε. (2002). Ταυτότητες φύλου και επιλογές ζωής: Έρευνα και στρατηγικές παρέμβασης για την ισότητα των φύλων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο Α. Βερεβή (Επ. Έκδ.) Το έργο «Έρευνα» 1997-2000 (σς. 386-395). Αθήνα: Kέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

24. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. & Δ. Σακκά (2003). Ταυτότητες φύλου στην εφηβεία.  Στο Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Σ. Ζιώγου & Λ. Φρόση (Επιμ.). Φύλο και Εκπαιδευτική Πραγματικότητα στην Ελλάδα: προωθώντας παρεμβάσεις για  την ισότητα των φύλων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (σσ.144-152).Αθήνα:Κέντρο Ερευνών για Θέματα  Ισότητας  www.kethi.gr/greak/programmata/index/htm).

 

25. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. Σακκά, Δ., Στογιαννίδου, Α. & Ψάλτη, Α. (2003) Η επίδραση του φύλου στη διαμόρφωση απόψεων και πεποιθήσεων κατά την  εφηβική ηλικία. Στο Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Σ. Ζιώγου & Λ. Φρόση (Επιμ.). Φύλο και Εκπαιδευτική Πραγματικότητα στην Ελλάδα: προωθώντας παρεμβάσεις για την ισότητα των φύλων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (σσ. 189-216). Αθήνα: Κέντρο Ερευνών για  Θέματα Ισότητας  (www.kethi.gr/greak/programmata/index/htm).

 

26α. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. & Σακκά, Δ. (2004). «…για να μπορώ να ανταποκρίνομαι καλύτερα στις απαιτήσεις της οικογένειας…». Προσδοκίες εφήβων για τις σχέσεις των φύλων στο οικογενειακό πλαίσιο. Στο Μ.Καϊλα, B. Guy, Ε. Θεοδωροπούλου (Επιμ.) Ελληνο-τουρκικές προσεγγίσεις:  Αποκαλύπτοντας τον κοινωνικο-οικονομικό ρόλο της γυναίκας (279-305). Αθήνα: Ατραπός .

 

26β. Deliyanni-Kouimtzi, V. & Sakka, D. (2004). “In order to respond better to the demands of the family…”. Adolescents’ expectations of gender relations in the family. Στο M. Kaila, B. Guy, E. Theodoropoulou (Eds) Greek-Turkish  Approaches:  Revealing women’s socio-economic role (593-614). Αθήνα: Ατραπός.

 

27. Σακκά, Δ., Παπαθανασίου, Μ. & Πλιόγκου, Β. (2006) Όταν τα παιδιά μιλούν για τον πόλεμο

και την ειρήνη. Στο Δ. Μαρκουλής &  Μ. Δικαίου (Επιμ.).  «Η Πολιτική Ψυχολογία στην

Ελλάδα»  (σελ.109-134). Αθήνα: Gutenberg.

 

28. Σακκά, Δ.,Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. & Ψάλτη, Α.(2007). Το ερευνητικό Πρόγραμμα

«Ταυτότητες φύλου και επιλογές ζωής»: Στόχοι και μέθοδος. Στο Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Δ.

Σακκά  (Επιμ.), Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή: Μελέτες γιατις ταυτότητες φύλου στη

 σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα (σ. 49-64). Αθήνα: Εκδ.Gutenberg .

 

29. Ψάλτη, Α., Σακκά, Δ. & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β.  (2007). Ανδρικές και γυναικείες ταυτότητες στο σχολείο: εκπαιδευτικές επιλογές και φύλο. Στο Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Δ. Σακκά (Επιμ.), Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή: Μελέτες για τις ταυτότητες φύλου στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. (σ. 65-88) Αθήνα: Εκδ. Gutenberg.

 

30. Στογιαννίδου, Α.,  Σακκά, Δ. & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. (2007). Ταυτότητες φύλου και επαγγελματικές επιλογές. Στο Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Δ. Σακκά (Επιμ.), Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή: Μελέτες για τις ταυτότητες φύλου             στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα (σ.89-108). Αθήνα: Εκδ. Gutenberg.

 

31. Συγκολλίτου, Ε., Σακκά, Δ. & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. (2007). Εικόνα του εαυτού και φύλο κατά την εφηβική ηλικία. Στο Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Δ. Σακκά, (Επιμ.), Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή: Μελέτες για τις  ταυτότητες φύλου στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.( σ.109-134). Αθήνα: Εκδ. Gutenberg.

32. Σακκά, Δ. (2007). Οι στάσεις των αγοριών και κοριτσιών  για τους ρόλους και τις σχέσεις των δύο φύλων στην οικογένεια. Στο Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. & Σακκά, Δ. (Επιμ.), Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή: Μελέτες για τις  ταυτότητες φύλου στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα (σ. 135-162).  Αθήνα: Εκδ. Gutenberg.

 

33. Σακκά, Δ. (2008). Οι απόψεις και οι προσδοκίες εφήβων της μειονότητας και της πλειονότητας για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και τη μελλοντική τους οικογένεια. Στο Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου  με τους Ε. Γωνίδα, Δ. Μαρκουλή, Α. Ευκλείδη, Ν. Τερζή, Μ. Παπαθανασίου, Α. Μαριδάκη-Κασσωτάκη (Επιμ.Έκδοσης), Συλλογή Κειμένων «Επαγγελματικές επιλογές & επιλογές ζωής νέων ατόμων». (σελ. 251-284). Αθήνα: On demand.

 

34. Σακκά, Δ. , Γωνίδα, Ε.,  Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β.  &  Κιοσσέογλου, Γ. (2008). Φύλο,  εθνοπολιτισμική προέλευση και επιλογές ζωής: Οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες εφήβων για τη μελλοντική τους ζωή ως ανδρών και γυναικών. Στο Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή,  Ε. Γωνίδα-Μπαμνίου, & Α. Ψάλτη, (Επιμ.) Εφηβεία, προσανατολισμοί και επιλογές ζωής: Διερευνώντας τις μεταβατικές διαδικασίες των νέων με την οπτική του φύλου (σελ. 131-153). Αθήνα: On demand.

 

35. Sakka, D. (άρθρο δεκτό για δημοσίευση) Adolescents’ views on violence and hostility in relation to the “other”. In L. Alipranti-Maratou & J. Yfanntopoulos (Eds) Child poverty in multicultural societies. A European perspective in a global theme.  Αθήνα: ΕΚΚΕ.

 

36. Σακκά, Δ. (άρθρο δεκτό για δημοσίευση). H έρευνα δράσης ως μέσο επιμόρφωσης  και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση της πολυπολιτισμικής τάξης . Στο Στ. Παπαστάμου, Γ. Προδρομίτης & Β. Παυλόπουλος (Επιμ.), Κοινωνική σκέψη, νόηση και συμπεριφορά: 29 έλληνες κοινωνικοί ψυχολόγοι ανα-κρίνουν την επιστήμη τους. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο

 

6.4.2. Άρθρα σε Πρακτικά Συνεδρίων (μετά από κρίση των άρθρων)

 

37. Papageorgiou, G. & Sakka, D. (2000). «Primary school teachers’ views on fundamental        chemical concepts». Cerapie: Chemistry Education- Research  and Practice in Europe, 2, pp.237-247 (Διεθνές Ηλεκτρ. Περιοδικό με κριτές: http://www.uoi.gr/cerp/2000_May/pdf/32-05papageorg.pdf)

 

38. Παπαγεωργίου, Γ., Σακκά, Δ., Καλιγέρη, Σ., & Γκάτζιου, Α. (2002). Η  διδασκαλία της Χημείας στο Δημοτικό Σχολείο με τη χρήση πολυμέσων. Στο Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών  στην Εκπαίδευση. Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος 1 , (σσ. 150-156). Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

39. Σακκά, Δ. & Παπαθανασίου, Μ. (2005).  Ειρήνη είναι ένα κοριτσάκι που το λένε Ειρήνη… Ο πόλεμος έχει μαύρα πρόσωπα…  Η κατανόηση της ειρήνης και του πολέμου από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Στο Ν. Μακρής & Δ. Δεσλή (Επιμ.) Η Γνωστική Ψυχολογία σήμερα: Γέφυρες για τη  μελέτη της  νόησης. Πρακτικά Συνεδρίου (σσ. 513-517). Αθήνα: Gutenberg .

 

40. Παπαγεωργίου, Γ. , Σακκά, Δ., Μίχας, Π. & Κογιάννη, Ε. (2007). Απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το αντικείμενο της Χημείας. Στο Ε. Σταυρίδου (Επιμ.) Πρακτικά του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ένωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών με θέμα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών: Μέθοδοι και Τεχνολογίες Μάθησης». Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών (σελ.151-157).

 

6.5. ΥΛΙΚΟ για την  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

41. Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Δ. Σακκά  (2007). (Επιμ.) Εφηβικές Ταυτότητες Φύλου: Διερευνώντας τον παράγοντα φύλο στο σχολικό πλαίσιο. Εγχειρίδιο με ερευνητικά εργαλεία για εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας.

 

6.6. ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (χωρίς κριτές- προς το ευρύτερο κοινό)

 

6.6.1. Κατασκευή ερευνητικών εργαλείων και βάσης βιβλιογραφικών δεδομένων

 

42. Sakka, D. (2006). War and children. In Select Bibliographies in Political Psychology. International Society of Political Psychology (http://www.ispp.org/ppbib.html).

 

43. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. & Σακκά, Δ. (2002). Αγόρια και κορίτσια στο σχολείο. Στο Α. Σταλίκας, Σ. Τριλίβα & Π. Ρούσση (Επιμ.). Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα: Μια συλλογή και παρουσίαση των ερωτηματολογίων, δοκιμασιών και καταλόγων καταγραφής χαρακτηριστικών στον ελληνικό χώρο (σσ. 139-140). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 

44. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. & Σακκά, Δ. (2002). Ταυτότητες φύλου στην εφηβεία: Εγχειρίδιο με εργαλεία μέτρησης για τους εκπαιδευτικούς. Στο Α. Σταλίκας, Σ. Τριλίβα & Π. Ρούσση (Επιμ.). Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην  Ελλάδα: Μια συλλογή και παρουσίαση των ερωτηματολογίων, δοκιμασιών και  καταλόγων καταγραφής χαρακτηριστικών στον ελληνικό χώρο (σσ. 153-154). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 

45. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., Σακκά, Δ. & Ψάλτη, Α. (2002). Εφηβεία και επιλογές ζωής: Ερωτηματολόγιο για αγόρια και κορίτσια της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο Α. Σταλίκας, Σ. Τριλίβα & Π. Ρούσση (Επιμ.). Τα ψυχομετρικά εργαλεία  στην Ελλάδα: Μια συλλογή και παρουσίαση των ερωτηματολογίων,  δοκιμασιών και καταλόγων καταγραφής χαρακτηριστικών στον ελληνικό χώρο (σσ. 380-381). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 

6.6.2. Κείμενα για το ευρύτερο κοινό

 

46. Σακκά, Δ. (2000) (Επιμ.). «ΜΜΕ και Εκπαίδευση». Στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Δημήτρης Γληνός», Π.Τ.Δ.Ε.,  Α.Π.Θ. (Επιμ. Τόμου)  «Πρακτικά Ημερίδων Εκπαιδευτικής Έρευνας» (σσ.171-213). Θεσσαλονίκη:  Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Δημήτρης Γληνός», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

47. Sakka, D. (2002). “It may happen to us…”: Greek children’s views on tv news. ICCVOS-The UNESCO International Clearinghouse on children and        violence on the screen, 6,(1),  9-10.

 

48. Σακκά, Δ. (2004). Η αλλαγή των ρόλων των δύο φύλων κατά την παλιννόστηση. Στο Γ. Σιάμπος (Επιμ.) «Πληθυσμός και ανάπτυξη στην Ελλάδα» (σσ. 383-385). Αθήνα: Κορφή.

 

49. Sakka, D. (2005). Adolescents’ views on violence and hostility in relation to the “other”. Ανακοίνωση στο Workshop 4 “Children in multicultural societies”, Wellchi Network Project, Athens: EKKE (http://www.ciimu.org/webs/wellchi/reports/workshop_4/w4_sakka.pdf) (βλ. Τελική μορφή εργασίας, δημοσίευση αρ. 35)

 

50. Sakka, D. & Deliyanni-Kouimtzi, V. (2006). Adolescent boys’ and girls’ views of fatherhood in the context of the changing women’s position.  Στο Ε. Ταρατόρη, Γ. Παπαγεωργίου, Ι. Πετρόπουλος, Π. Στραβάκου (Επιμ.), Επετειακός Τόμος Για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (1986-2006) (σσ. 89-95). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη (Πρόκειται για εκτεταμένη περίληψη του άρθρου 16 το οποίο έχει δημοσιευτεί την ίδια χρονιά στο περιοδικό Gender and Education, 18 (1), pp.51-74).

 

51. Σακονίδης, Χ. & Σακκά, Δ. (2006). Η αξιολόγηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» στο Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ.: Μια πρώτη αποτύπωση. Στο Ν. Μακρής (Επιμ.), Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής: Δυναμική και προοπτικές. Πρακτικά Ημερίδας (σ.σ.175-184). Αλεξανδρούπολη: Π.Τ.Δ.Ε., Δ.Π.Θ..

 

52. Σακκά, Δ. (άρθρο δεκτό για δημοσίευση).  Οι προσδοκίες εφήβων της μειονότητας και της πλειονότητας για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και τη μελλοντική τους οικογένεια. Επετειακός Τόμος. Για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Τ.Ε.Ε.Π.Η., Δ.Π.Θ.

 

6.7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων που αναφέρονται παραπάνω έχω συμμετάσχει στη συγγραφή 13 Εκθέσεων Πεπραγμένων και  6 Παραδοτέων που αφορούν στην κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού. Οι εκθέσεις απευθύνθηκαν σε φορείς όπως η  Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Υποθέσεων, Εκπαίδευσης,  Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Βρυξέλλες, Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας, Γενική Γραμματεία  Νέας   Γενιάς,  Commission Europenne, Direction General XXII, Education, Formation et Jeunesse, Βρυξέλλες, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Υπουργείο Παιδείας (ΕΠΕΑΕΚ-Ενέργεια 3.2β), Ι.ΠΟ.Δ.Ε., Υπουργείο Εθνικής            Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας Α.1., Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.1.), Υ.Π.Ε.Π.Θ: Πρόγραμμα Ευρυδίκη«Θετικές ενέργειες υπέρ των γυναικών» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Μέτρο 4.1., Ενέργεια 4.1.1., Κατηγορία Πράξης  4.1.1στ.), Υ.Π.Ε.Π.Θ: Υποέργο Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής, Υ.Π.Ε.Π.Θ: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας 4, Μέτρο 4.1., Ενέργεια 4.1.1., Κατηγορία Πράξης 4.1.1.β.

 

6.7. 1. Τεχνικές Εκθέσεις

 

53. Χαρίτου-Φατούρου, Μ., Δικαίου, Μ. και Σακκά, Δ. (1984): Τελική  Έκθεση Ερευνητικού Προγράμματος «Κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα των παιδιών των ελλήνων μεταναστών». Βρυξέλλες: Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Υποθέσεων, Εκπαίδευσης,  Ε. Ε. Κ. (73 σελίδες ).

 

54. Χαρίτου-Φατούρου,  Μ.,Δικαίου, Μ.,  Σακκά, Δ. (1989): Τελική Έκθεση Ερευνητικού Προγράμματος «Παλιννοστούντες Μετανάστες:  Συμμετοχή ανδρών  και γυναικών στη λήψη αποφάσεων   σχετικών με την εκπλήρωση στόχων». Βρυξέλλες: Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης,  Κοινωνικών  Υποθέσεων, Εκπαίδευσης, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Koινοτήτων (29 σελίδες ).

 

55. Χαρίτου-Φατούρου,Μ. και  Σακκά, Δ. (1991) :  Τελική ΄Εκθεση  Πεπραγμένων Ερευνητικού Προγράμματος  «Παλιννοστούντες Μετανάστες: Μεταβαλλόμενοι Ρόλοι Ανδρών και Γυναικών».  Αθήνα: Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και Τεχνολογίας & Βρυξέλλες: Γενική  Διεύθυνση  Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Εκπαίδευσης,  Επιτροπή  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων ( 79  σελίδες).

 

56. Χαρίτου-Φατούρου, Μ.,Αλεξόπουλος, Δ.,Σακκά,Δ. (1992). Ολοκληρωμένη ΄Εκθεση ΄Ερευνας  «Στάθμιση   του Ατομικού Τέστ Νοημοσύνης WISC-R  για την χρησιμοποίησή του στην Ελλάδα». Αθήνα: Γενική Γραμματεία  Νέας Γενιάς (126 σελίδες).

 

57α. Deliyanni, K. & Sakka, D. with S. Rentzis (1998). “Project Arianne (Greece).  Final Report: Masculinities in Europe. Brussels: European Commission, General Direction XXII, Education, Formation and Youth (92 σελίδες).

 

57β. Δεληγιάννη, Κ. & Σακκά, Δ. με τη Σ. Ρεντζή (1998). «Πρόγραμμα `Αριάδνη`: Ανδρικές ταυτότητες στην εφηβεία» (Εθνική Έκθεση), Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Γενική Διεύθυνση ΧΧΙΙ (168 σελίδες).

 

58. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., Σακκά, Δ. & Ψάλτη, Α. με τις Φρόση, Λ., Αρκουμάνη, Σ., Στογιαννίδου, Α., Συγκολλίτου, Ε. (2000). «Ταυτότητες φύλου και  επιλογές ζωής: Τελική Έκθεση». Θεσσαλονίκη: Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. και Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Υπουργείο Παιδείας (ΕΠΕΑΕΚ-Ενέργεια 3.2β) (158 σελίδες).

 

59α. Σακκά, Δ. & Ψάλτη, Α. (2004). Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και  αλλοδαπών μέσω  της συστηματικής εκπαίδευσης των εν ενεργεία  εκπαιδευτικών. Αναλυτική Έκθεση  Δραστηριοτήτων». Αλεξανδρούπολη: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δ.Π.Θ. (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας Α.1., Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.1., Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) (331 σελίδες).

 

58β. Σακκά, Δ. & Ψάλτη, Α. (2004). Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και  αλλοδαπών μέσω  της συστηματικής εκπαίδευσης των εν ενεργεία  εκπαιδευτικών. Περιληπτική  παρουσίαση τελικής έκθεσης».  Αλεξανδρούπολη: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής  Εκπαίδευσης, Δ.Π.Θ.               (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ,  Άξονας Προτεραιότητας Α.1., Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.1., Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) (18 σελίδες).

 

60. Σακονίδης, Χ. & Σακκά, Δ. (2007)  Η αξιολόγηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» στο Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ.: Μια πρώτη αποτύπωση. Στο πλαίσιο του Υποέργου Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Επιστημ. Υπεύθυνος Θ. Κεβρεκίδης, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε. (σελίδες 44).

 

61α. Σακκά, Δ. (2008) Έκθεση αποτελεσμάτων Περιφερειακής Ομάδας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο Ε. Γωνίδα, Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Γ. Κιοσέογλου (Επιμ.) Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές εφήβων: Διερεύνηση των αντιλήψεων στα θέματα ισότητας των δύο φύλων της ελληνικής σχολικής κοινότητας (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς). Τόμος Α. Έκθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε περιφερειακό επίπεδο: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη-Κεντρική Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο (σελ. 9-277). Αθήνα: On demand.

 

61β. Σακκά, Δ. (2008). Περιφερειακή Ομάδα Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας: Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων. Στο Ε. Γωνίδα-Μπαμνίου, Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή & Ι. Ντούση (Επιμ.) Εκπαιδευτικές και Επαγγελματικές Επιλογές Εφήβων: Διερεύνηση των αντιλήψεων στα θέματα της ισότητας των δύο φύλων της ελληνικής σχολικής κοινότητας (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς). Σύνοψη των ευρημάτων ανά περιφέρεια της χώρας (σελ. 5-37).  Αθήνα: On demand.

 

62. Σακονίδης, Χ. & Σακκά, Δ. (2008)  Η αξιολόγηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» στο Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ.: Φάση διεύρυνσης 2006-2008. Στο πλαίσιο του Υποέργου Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Επιστημ. Υπεύθυνος Θ. Κεβρεκίδης, Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε. (σελίδες 30).

 

63.  Μέλος της συγγραφικής ομάδας. (2009). Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Αλεξανδρούπολη: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (σελίδες 160).

 

6.7. 2. Παραδοτέα

 

64.  Σακκά, Δ. & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. με τη Ρεντζή, Σ. (1998). «Ανδρικές Ταυτότητες στην εφηβεία: Εγχειρίδιο με στρατηγικές παρέμβασης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Γενική Διεύθυνση ΧΧΙΙ  (54 σελίδες).

 

65. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. & Σακκά, Δ. (1999). «Tαυτότητες  φύλου στην εφηβεία: Εργαλεία διερεύνησης για τη σχολική τάξη». Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. & Κ.Ε.Ε., Υ.Π.Ε.Π.Θ. (90 σελίδες).

 

66. Δεληγιάννη-Κουίμτζή, Β. & Σακκά, Δ. (2000) (Επιμ.). Σχολείο, διαδικασίες μετάβασης και ταυτότητες φύλου: Πρακτικά Ημερίδας. ». Θεσσαλονίκη: Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. και Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Υπουργείο Παιδείας (ΕΠΕΑΕΚ-Ενέργεια 3.2β) (175 σελίδες).

 

67. Σακκά, Δ. & Ψάλτη, Α. (2004). (Επιμ.). Πολιτισμική ποικιλομορφία στο σχολείο:O ρόλος του εκπαιδευτικού. Πρακτικά Ημερίδας. Αλεξανδρούπολη:  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δ.Π.Θ. (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας Α.1., Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.1., Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και  Θρησκευμάτων) (126 σελίδες).

 

68. Σακκά, Δ. & Ψάλτη, Α. (2004). Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών μέσω της  συστηματικής εκπαίδευσης των εν ενεργεία  εκπαιδευτικών: Εγχειρίδιο με  δραστηριότητες για την ψυχολογική  ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δ.Π.Θ.              (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας Α.1., Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.1., Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) (46 σελίδες).

 

69. Σακκά, Δ. & Ψάλτη, Α. (2004). Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και  αλλοδαπών μέσω της   συστηματικής εκπαίδευσης των εν ενεργεία  εκπαιδευτικών: Εγχειρίδιο με δραστηριότητες παρέμβασης στη σχολική  κοινότητα. Τμήμα  Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δ.Π.Θ. (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας Α.1., Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.1., Υπουργείο Εθνικής  Παιδείας και Θρησκευμάτων) (132 σελίδες).