Κεντρική Σελίδα  
asd


Βίος-σπουδές-ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

Συγγραφικό έργο

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Διοικητική δραστηριότητα

Συνέδρια-Έρευνα

Ίδρυσε και διευθύνει

Εποπτεία-ολοκληρωση διδακτορικών διατριβών

 


 
    

 

Γεώργιος Παπάζογλου

                                                                                                           

Ι. Βίος-σπουδές-ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

1951             γεννήθηκε στην Δράμα

1969-1973    σπουδές στην Φιλοσοφική Σχολή των Πανεπιστημίων        
                    Θεσσαλονίκης-Ιωαννίνων, υπότροφος του Ιδρύματος Κρα-
                    τικών Υποτροφιών (πτυχίο Φιλολογίας-άριστα, 1973)

1974-1976     μεταπτυχιακές ερευνητικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ι-  
                     ωαννίνων-επιστημονικός συνεργάτης του καθηγητή Ν. Μ.
                    Παναγιωτάκη στην έδρα της Βυζαντινής Φιλολογίας

1975-1976     έρευνα στις Βιβλιοθήκες-Αρχεία της Ρώμης και του Παρι- 
                   σιού (Βιβλιοθήκες Angelica και Βατικανού, Bibliothèque Νa-
                    tionale)
1976-1977     εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

1978            διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ειδίκευση στην Υστερο-
                   βυζαντινή Φιλολογία)

1979-1983    μεταδιδακτορικές ερευνητικές σπουδές στο Παρίσι-Βιέννη (Institut fur Byzan-                     tinistik), υπότροφος του Ιδρύματος "Αθλου Όθωνος και Αθηνάς  Σταθάτου"
                    της Ακαδημίας Επιστημών της Αθήνας

1982-1983    έρευνα στις Πανεπιστημιακές και Δημόσιες (Staatsbibliothek) της Γερμανίας,
                   Τυβίγγης, Μονάχου, Χαϊδελβέργης, Στουτγάρδης

1989-1991    διευθυντής της Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Καβά-
                    λας (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.)

1989            διευθυντής στο Μεταλυκειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Καβάλας

1990-1991    διευθυντής Εκπαίδευσης Νομού Καβάλας

1990-1992    αναπληρωτής καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Δημοκριτείου Πανεπι-
                  στήμιου Θράκης στο γνωστικό αντικείμενο "Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλο-                     λογία"

1992            τακτικός καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου
                   Πανεπιστήμιου Θράκης στο γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία από τις πηγές-
                   κώδικες και χειρόγραφα"

1992-1995    ίδρυσε και διηύθυνε, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Διεθνές Σχο-
                   λείο Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού για ξένους

1991 κ.ε.      έρευνα σε Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχείο Οικουμενικού
                   Πατριαρχείου, Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετί-
                   ας, Institut fur Byzantinιstik Βιέννης, Αρχεία μονών Βατοπεδίου, Διονυσίου,
                   Καυσοκαλυβίων, μονής Σινά κ.ά.

1992 κ.ε.      πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, πρόεδρος του Τμήματος
                 Φιλολογίας, πρόεδρος του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Πα-
                  ρευξεινίων Χωρών

1992          ίδρυση, σύνταξη του προεδρικού διατάγματος, του Τμήματος Φιλολογίας του
                 Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

1995          εκπρόσωπος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο Ευρωπαϊκό Πα-
                 νεπιστήμιο της Φλωρεντίας

1997          ίδρυση, σύνταξη προεδρικού διατάγματος, του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογί-
                ας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών

II. Συγγραφικό έργο

ΙΙ.1. Βιβλία

1. Ιωσήφ Φιλάγρης ή Φιλάγριος ένας λόγιος Κρητικός ιερωμένος και αριστοτελικός σχολιαστής (συμβολή στην ιστορία της Βενετοκρατίας στην Κρήτη), Θεσσαλονίκη 1978 (και β´ έκδοση 2008), σελ. 330

2. Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες στην Κωνσταντινούπολη του ις´ αιώνα (κώδ. Vind. hist. gr. 98),  Θεσσαλονίκη 1983, σελ. 478

3. Πίνακας λέξεων “ποιημάτων” του Οδυσσέα Ελύτη, Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 204 (σε συ- νεργασία με τον Νίκο Κεφαλίδη)

4. Μεταφρασμένα τουρκικά έγγραφα του μετοχίου “Ορφάνη” της μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους (1535-1733), Καβάλα 1987, σελ. 114

5. Χειρόγραφα της Εικοσιφοινίσσης και του Τιμίου Προδρόμου Σερρών στο Ινστιτούτο Ivan Dujcev της Σόφιας (μια ιστορική προσέγγιση των χειρογράφων των ως ανω μονών), Θεσσαλονίκη 1990, σελ. 65

6. Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων της μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους (συνοπτική αναγραφή, χφφ. 805-1064), Αθήνα 1990, σελ. 80

7. Τα χειρόγραφα της Εικοσιφοινίσσης (κατάλογοι και καταγραφές), Αθήνα 1991 (έκδοση Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων), σελ. 216 (+ 47 πίνακες)

8. Η Βιβλιοθήκη και τα χειρόγραφα της μονής του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, Κομοτηνή 1993 (Θρακική Βιβλιοθήκη, αρ. 1), σελ. 90

9. Οι Βιβλιοθήκες και τα χειρόγραφα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κομοτηνή 1993 (Θρακική Βιβλιοθήκη, αρ. 2), σελ. 301

10. Τυπικόν Ισαακίου Αλεξίου Κομνηνού της μονής Θεοτόκου της Κοσμσωτείρας (1151/ 52), Κομοτηνή 1994 (Θρακική Βιβλιοθήκη, αρ. 3), σελ. 242

11. Άγνωστη αυτοβιογραφία του Θρακός Αρσενίου Αφεντούλη, τελευταίου μη- τροπολίτου Στρωμνίτσης, Αθήνα 1994 (έκδοση Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων), σελ. 301

12. Κλεμμένα πολιτιστικά αγαθά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης- Η Συναντηση της Κομοτηνής, Κομοτηνή 1999 (Θρακική Βιβλιοθήκη, αρ. 4), σελ. 196

13. Βυζαντινή βιβλιολογία ή εγχειρίδιον παλαιογραφίας και κωδικολογίας, Κομοτηνή 2001, τόμ. Α´ (Θρακική Βιβλιοθήκη, αρ. 5), σελ. 328

14. Βυζαντινή βιβλιολογία ή εγχειρίδιον παλαιογραφίας και κωδικολογίας, Κομοτηνή 2001, τόμ. Β´ (Θρακική Βιβλιοθήκη, αρ. 6), σελ. 189

15. Πανομοιότυπα φύλλων χειρογράφων κωδίκων (2ος-16ος αι.), Κομοτηνή 2001 (εισαγωγή + 55 πίνακες)

16. Η άλωση της Βασιλεύουσας από τις πηγές, Κομοτηνή 2004, τόμ. Α´ (Θρακική Βιβλιοθήκη, αρ. 9), σελ. 386

17. Ταφικά μνημεία της Πόλης, Α´. Σισλί - Έμποροι και Tραπεζίτες, Κομοτηνή 2005 (Θρακική Βιβλιοθήκη, αρ. 8), σελ. 490                      
                                                                                  
18. Ιωσήφ Φιλάγρης ή Φιλάγριος, λόγιος Κρητικός ιερωμένος και Αριστοτελικός σχολιαστής του 14ου αιώνα (Συμβολή στην ιστορία της Βενετοκρατίας στην Κρήτη), Κομοτηνή 2008, σελ. 316

19. Παράλληλοι Δρόμοι - Η παιδεία σε δύο ελληνικές κοινότητες στα ύστερα χρόνια της Οθωμανοκρατίας και ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος της Κων- σταντινουπόλεως (1870 -1880) (Δεμιρδέσι-Προσοτσάνη), Κομοτηνή 2008, σελ. 300

20. Εγχειρίδιο Ελληνικής Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας, Κομοτηνή 2009, σελ. 320

Βιβλία υπό έκδοση

1. Τα φιλοσοφικά σχολιαστικά κείμενα στον Αριστοτέλη του Ιωσήφ Φιλάγρη (Δέκα κατηγορίες - Περί ερμηνείας - Παραπληρώματα σχόλια) [κρητική έκδοση, στην σειρά των υστεροβυζαντινών σχολιαστών της Ακαδημίας Αθηνών]

2. Το αντιρρητικό έργο του Ιωσήφ Φιλάγρη ή Φιλάγριου [κρητική έκδοση του ανέκδοτου αντιρρητικού/θεολογικού έργου του κρητικού ιερωμένου, στην σειρά "Θρακική Βιβλιοθήκη"]

3. Ταφικά Μνημεία της Πόλης, Β´. Μπαλουκλή, Εγρί Καπού, Μακροχωρίου, Ταταούλων, Μεσαχωρίου, Μεγάλου Ρεύματος και άλλων - Φαναριώτες, λογάδες και έμποροι [στην σειρά "Θρακική Βιβλιοθήκη"]

4. Ταφικά Μνημεία της Πόλης, Γ´. Τα εντός των περιβόλων ναών και μονών - Φαναριώτες και Ελληνοοθωμανοί, λογάδες και άλλοι [στην σειρά "Θρακική Βιβλιοθήκη"]

5. Ο Νικόλαος Καρατζάς και η συλλογή των χειρογράφων κωδίκων του - Ένας Φανα- ριώτης συλλέκτης χειρογράφων και φιλόλογος του 18ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη [στην σειρά "Θρακική Βιβλιοθήκη"]

6. Νικολάου Καρατζά τα ευρεθέντα - Οι αποσημειώσεις των χειρογράφων του [στην σειρά "Θρακική Βιβλιοθήκη"]


ΙΙ.2 Επιμέλειες βιβλίων - Συνεργασίες

1. "O βίαιος εξισλαμισμός και εκτουρκισμός των λαών της Μικράς Ασίας και της Κύπρου” – Σε συνεργασία με την Βουλή των Ελλήνων, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 382 (ελληνική, αγγλική και ρωσσική έκδοση)

2. “Θράκιος” -  Αφιερωματικός τόμος στον μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Δαμασκηνό (τριάντα χρόνια θεοφιλούς αρχιερατείας), Κομοτηνή 2006, σελ. 310

3. “Δώρημα Ψυχής” - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Α´, δεκαπέντε έτη ευκλεούς Πατριαρχίας (1991-2006), Κομοτηνή 2007, σελ. 330

4. Θρησκευτικά Mνημεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κομοτηνή 2008 [εκδότης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης], σελ. 190 (ελληνική έκδοση), και

5. Religious Monuments in Eastern Macedonia and Thrace, Komotini 2008 (editing G. K. PAPAZOGLOU), σελ. 190.

6. Λαογραφικό Οδοιπορικό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κομοτηνή 2008 [εκδότης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης], σελ. 190 (ελληνική έκδοση), και

7. Εastern Macedonia-Thrace, Folklore Travelogue, Komotini 2008 (editing G. K. PA- PAZOGLOU), σελ. 190

8. Ανατολική Μακεδονία, Κομοτηνή 2009 [εκδότης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης], σελ. 288 (ελληνική έκδοση), και

9. Eastern Macedonia, Komotini 2008 (editing G. K. PAPAZOGLOU), σελ. 288

10. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Κομοτηνή 2008 [εκδότης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης], σελ. 190 (ελληνική έκδοση), και

11. Τraditional Architecture in Eastern Macedonia - Thrace, Komotini 2008 (editing G. K. PAPAZOGLOU), σελ. 190
 
ΙΙΙ. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

1. Τα χειρόγραφα των έργων του Ιωσήφ Φιλάγρη, Πρακτικά Δ´ Διεθνούς Συνεδρίου Κρητολογικών Σπουδών, Αθήνα 1976, ΙΙ, 183-189

2. Άγνωστη ομιλία Ανθίμου του Ομολογητού περί της αρχής του Πάπα, Κληρονομία 8 (1976), 83-89

3. Ανέκδοτες “ερμηνείες” του Ιωσήφ Φιλάγρη στις Δέκα Κατηγορίες και στο Περί Ερμηνείας του Αριστοτέλη, Πρακτικά Παγκοσμίου Συνεδρίου  “Αριστοτέλης”, Θεσσαλονίκη 1978, ΙΙ, 290-298

4. Ο κατά Λατίνων δικανικός λόγος του Ιωσήφ Φιλάγρη, Κληρονομία 10 (1978), 290 -298

5. Χειρόγραφα έργων Ανθίμου του Ομολογητού και κείμενα που αναφέρονται σε αυτόν, Ελληνικά 39 (1979), 182-189

6. Ανέκδοτη ομιλία Μελετίου του Βλαστού περί των αχράντων μυστηρίων, Κληρονομία 11 (1979), 95-125

7. Ένα στιχούργημα του Ιωσήφ Φιλάγρη και μια αλληγορική ερμηνεία του, Δίπτυχα 2 (1981), 52-60

8.  Άνθιμος ο εξ Ιωαννίνων, βιβλιογράφος του 17ου αιώνα, Ηπειρωτικά Χρονικά 23 (1981), 334-345

9. Τα “σταμπάδα” βιβλία της Βιβλιοθήκης του Αντωνίου Καντακουζηνού, Jahrbuch der Osterrechische Byzantinistik 32/6 (1981), 173-189

10. Ένα χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης Κυρίλλου και Μεθοδίου της Σόφιας από την Δράμα, Μακεδονικά 22 (1982), 28-41

11. Παλαιογραφικές έρευνες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ι. Περγαμηνά φύλλα χειρογράφων κωδίκων του 8ου-13ου αιώνα ιδιωτικής συλλογής, Μακεδονικά 24 (1984), 139-147.

12. Παλαιογραφικές έρευνες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ΙΙ. Τρία χειρόγραφα της γυναικείας μονής της Υπαπαντής του Παγγαίου, Μακεδονικά 24 (1984), 147-153

13. Ο Th. Phillipps και μια άγνωστη έκδοση των καταλόγων των ιδιωτικών Βιβλιοθηκών της Κωνσταντινουπόλεως, Scriptorium 39 (1985), 56-60

14. Επίγραμμα ηρωελεγείον Ιππολύτου του Χίου, Θεολογία 57 (1986), 676 -680

15. Μερικές παρατηρήσεις στο “βιβλίον μέγα το καλούμενον Ωκεανός”, Θεολογία 57 (1986), 882-884

16. Τα χειρόγραφα της Εικοσιφοινίσσης - Έκθεση ερευνών, Πρακτικά Β´ Συμποσίου “Η Καβάλα και η Περιοχή της”, Θεσσαλονίκη Α´, 53-66

17. Some observation on the relationschip between codex Vat. pal. gr. 426 and the manu- script of Joannis Soutsos Library, Scriptorium 41 (1987), 270-274.

18. Le Michel Cantacuzène du codex Mavrocordatianus et le possesseur homonyme du psautier de Harvard, Revue des Études Byzantines 46 (1988), 161-166

19. Άγνωστο κείμενο αυτοβιογραφίας Αρσενίου Κ. Αφεντούλη Κωνσταντινοπολίτου, Θεολογία 58 (1987), 187-204

20. Χειρόγραφα του Κωνσταντινοπολίτη άρχοντα του 16ου αιώνα “κυρού Μιχαήλ Καντακουζηνού”, Byzantinische Forsschungen 14.1 (1989), 527-541 (+ 6 πίνακες)

21. Un manuscript inconnu de Kosinitza, Analecta Bollandiana 106 (1988), 255-258

22. Horismos du Despote Demetrios Paleoloque, un acte du Couvent Dionysiou du Mont Athos, Byzantion 62 (1988), 178-181

23. Ο κώδικας μετοχίου 351 και τα ποιήματα του Μανουήλ Φιλή, Θεολο- γία 60 (1989), 176-186

24. Παλαιογραφικές έρευνες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ΙΙΙ. Η συλλογή χειρογράφων του Σωφρονίου Ελευθερουπόλεως, Μακεδονικά 26 (1988), 361-366

25. Η πτωχευση της Εικοσιφοινίσσης μέσα από άγνωστα έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών, Παρνασσός 30 (1988), 323-340

26. Η κλοπή των χειρογράφων της Εικοσιφοινίσσης – Άγνωστα έγγραφα σχετικά με την λεηλασία της μονής από τους Βουλγάρους (1917), Πρακτικά Β´ Συμποσίου “Η Καβάλα και η Περιοχή της”, Θεσσαλονίκη 1988, Β´, 3-30 (σελιδαρίθμ. ανατύπου)

27. Οδός Κύπρου – Μια περιδιάβαση, Υπόστεγο 4 (1988), 9-16

28. Σπαράγματα des manuscrits de la Bibliothèque du Couvent Dionysiou du Mont Athos, Scriptorium 44 (1990), 98-103

29. Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων της μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους (συνοπτική αναγραφή, χφφ. 805-1064), Θεολογία 61 (1990), 443-516

30. Πίνακας αντισtοιχίας αριθμών χειρογράφων του καταλόγου Λάμπρου και σημερινής αρίθμησης χειρογράφων της μονής Διονυσίου Αγίου Όρους (αρίθμηση Ευθυμίου), Θεολογία 61 (1990), 495-501

31. Un manuscrit inconnu provenant de la Bibliothèque de l᾽archonte Phanariote Nicolaos Karatzas, Revue des Études Byzantines 49 (1991), 255-261

32. Δύο έγγραφα σχετικά με την πώληση του “Ρουφανίου” στον Χατζή Μουσταφάγα, Μακεδονικά 27 (1990), 403-408

33. Τα “βιβλία” του μουσικοδιδασκάλου Ιωάσαφ και η Βιβλιοθήκη της ιεράς μονής Εικοσιφοινίσσης του Παγγαίου, Μακεδονικά 27 (1990), 314-326.

34. Άγνωστος κώδικας ιδιωτικής συλλογής, απόγραφο της έκδοσης Basler του Θεοδώρου Προδρόμου, Εκκλησιαστικός Φάρος 68 (1990/91), 171-179

35. Ποικίλα παλαιογραφικά και άλλα, Ι. Η Βιβλιοθήκη του Mehmet Ali στο Imaret της Καβάλας και η αρπαγή της από τους Βουλγάρους (1917, ΙΙ. Τινά περί μετοχίου της Εικοσιφοινίσσης στην Θάσο, ΙΙΙ. Ένα άγνωστο χειρόγραφο στην μονή της Εικοσιφοινίσσης (χφ. αρ. [2]), Θασιακά 6 (1989), Τιμητικός τόμος Αποστ. Βακαλοπούλου, 73-85

36. Ο Κωνσταντίνος Μηνάς Μηνωίδης και ένας κατάλογος χειρογράφων της μονής του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, Παρνασσός 33 (1991), 65-79

37. Αντιγραφείς και Αφιερωτές κωδίκων μονών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τις μητροπόλεις Φιλίππων και Ελευθερου- πόλεως, στο: ΑΝΑΔΡΟΜΗ, Τιμητικός τόμος Ιακώβου αρχιεπ. πρ. Αθηνών, Αθήνα 1990, 347-358

38. Quelques remarques sur l᾽archive du Couvent Dionysiou du Mont Athos, Μακεδονικά 29 (1992), 57-66

39. Mανουήλ Μοσχιώτης ή Μοσχέτης (βίος και έργο), Θησαυρίσματα 24 (1990/ 91), 220 -234

40. Δυο Θάσιοι στο Άγιον Όρος και στην Βλαχία: Σεραφείμ ιερομόναχος Ζεβρενός και Σωτήριος Δούκας Στωίκοβιτς (17ος-18ος αι.), Θασιακά 6/7 (1990/ 91), Μνήμη Γεωργ. Μπακαλάκη, 51-64

41. Η πνευματική κίνηση στην Μείζονα Θράκη κατά τους χρόνους της Οθωμανικής Κυ- ριαρχίας (15ος-αρχές 20ού αι.), Κοινωνικές Τομές 47 (1993), 312-320

42. Μεμβράνινο ευαγγέλιο του Αγίου Γεωργίου περί την πύλην της Αδριανουπόλεως, Θησαυρίσματα 26 (1996), 119-124

43. Σεραφείμ Τζερβενός, Μητροφάνης Νύσσης και Μητροφάνης ο Θάσιος (Θάσιοι λόγιοι στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες), Θασιακά 9 (1997), 23-37

44. Un manuscrit de la collection des Cantacuzènes à la Pierpont Morgan Library de New York, Byzantion 67 (1997), 517-523

45. Παρατηρήσεις και διορθώσεις στο Checklist των χειρογράφων της Εικοσιφοινίσσης, Παρνασσός 40 (1998), 393-414

46. Χειρόγραφα του Νικολάου Καρατζά εις την Βιβλιοθήκην του Βρεττανικού Μουσείου (άλλοτε χειρόγραφα Guilford), Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 49 (1994/98), 241-256

47. Manuscrits inconnus de Nicolaos Karatzas (manuscrits des Bibliothèques d’Athenes et manuscrits inventoriés par N. Veis), Byzantion 71 (2001), 212-232

48. Και πάλι περί Σεραφείμ Τζερβενού του Θασίου, Θασιακά 10 (1996/97), Πρακτικά Γ´ Συνεδρίου Θασιακών Μελετών, Αφιέρωμα στον Τ. Γριτσόπουλο, Καβάλα 2001, 757-768

49. Manuscrits inconnus de Nikolaos Karatzas dans les Bibliothèques du Mont Athos (manuscrits de Dorothée Voulismas), Codices Manuscripti 30 (2000), 35-38

50. Nέα άγνωστα χειρόγραφα του λόγιου Φαναριώτη Νικολάου Καρατζά, ΑΠΟ- ΦΩΝΗΣ 1 (2000 /01), 11-32

51. Δύο χειρόγραφα της Εικοσιφοινίσσης του Παγγαίου (χειρόγραφα μετοχίου του Παναγίου Τάφου και του Βιβλιοεμπορείου Sam Fogg του Λονδίνου), ΑΠΟ-ΦΩΝΗΣ 1 (2000/01), 33-60

52. Και πάλι περί Σεραφείμ Τζερβενού του Θασίου (νέα άγνωστα χειρόγραφα), ΑΠΟ-ΦΩΝΗΣ 1 (2000/01), 117-138

53. Λαυρέντιος Μαρίνος, ηγούμενος της μονής Δουσίκου, ΑΠΟ-ΦΩΝΗΣ 1 (2000/01), 148-151

54. Ένα κρυπτογράφημα σε νεώτερη επιγραφή του Πραβίου (Ελευθερου- πόλεως του Παγγαίου), ΑΠΟ-ΦΩΝΗΣ 1 (2000/01), 151-154

55. Ο ποντιακός Ελληνισμός στις χώρες της πρ. ΕΣΣΔ, Πρακτικά Συνεδρίου της Βουλής των Ελλήνων “Οι βίαιοι εξισλαμισμοί των κατοίκων του Πόντου και της Μικράς Ασίας”, Θεσσαλονίκη 2001, 5-31.

56. Λεηλασίες πολιτιστικών αγαθών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πεμπτουσία 7 (Δεκέμβριος-Μάρτιος 2002), 26-33

57. Κωνσταντίνος Ραφαήλ Βυζάντιος, άγνωστος γραφέας κωδίκων, και ο Φαναριώτης λόγιος Νικόλαος Καρατζάς, ΑΠΟ-ΦΩΝΗΣ 2 (20002/04), 9-32

58. Χειρόγραφοι κώδικες του Νικολάου Καρατζά στην Beinecke Library του Πανεπιστημίου του Yale (άλλοτε χειρόγραφα Guilford), AΠΟ-ΦΩΝΗΣ 2 (2002 /04), 33-74

59. Ένα χειρόγραφο της Εικοσιφοινίσσης του Παγγαίου στον οίκο Sotheby᾽s του Λονδίνου (σήμερα χειρόγραφο ΕΒΕ αρ. 4173), ΑΠΟ-ΦΩΝΗΣ 2 (2003/04), 75-105 (σε συνεργασία με τον Ζήση Μελισσάκη)

60. Άγνωστο χειρόγραφο του 18ου αιώνα από την συλλογή Έλληνος διπλωμάτη, ΑΠΟ-ΦΩΝΗΣ 2 (2002/04), 145-158

61. Νικόλαος Κριτίας, Ραφαήλ Βυζάντιος και Νικόλαος Καρατζάς (με αφορμή εργασία του Δ. Αποστολοπούλου), ΑΠΟ-ΦΩΝΗΣ 2 (2002/04), 177-181

62. Νικόλαος Καρατζάς: Βίος και έργο, Πρακτικά Γ´ Διεθνούς Συνεδρίου Θρακικών Σπουδών “Η Μεταβυζαντινή Θράκη”, Κομοτηνή 2004, 67-93

63. “Η της εαυτών χώρας ήτοι του Ντεμερντεσίου”: Χειρόγραφο του British Museum αρ. 40755, Μνημοσύνη 19 (2003/05), 49-61

64. “Ος τον του μαρτυρίου δέχεται στέφανον”: Ο Αλέξιος Καλλέργης και μια άγνωστη διήγηση των κρητικών επαναστάσεων του 1365/67, Θη- σαυρίσματα 36 (2006), 9-35

65. Η παιδεία στις κοινότητες της Βιθυνίας στα τέλη της Οθωμανικής Κυριαρχίας – Η περίπτωση του Δεμιρδεσίου (1870-1880), Παρνασσός ΜΖ´ (2005), 193-214

66. Η παιδεία στην Ανατολική Μακεδονία - Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως και η Αδελφότης "Ηώς" Προσοτσάνης (1870-1880), Μακεδονικά 35 (2205/06), 241-265.

67. Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κάλλιστος Α´ και ο θάνατός του στις Σέρρες περί το 1363/64, Πρακτικά Ημερίδας “Ο Άγιος Κάλλιστος, πατριάρχης Κωνσταντι- νουπόλεως, και η σερβική κατοχή στις Σέρρες” (υπό έκδοση).

68. Η παιδεία στις κοινότητες της Βιθυνίας στα τέλη της Οθωμανικής Κυριαρχίας – Η περίπτωση του Δεμιρδεσίου (1870-1880), Παρνασσός ΜZ´ (2005), 193-214 [και Γ. Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (επιμ.), “Θράκιος” - Αφιερωματικός τόμος στον Μητροπολίτη Μαρώνειας και Κομοτηνής κ. Δαμασκηνό (τριάντα χρόνια θεοφιλούς αρχιερατείας), Κομοτηνή 2006, 147-161].  

69. Η παιδεία στην Ανατολική Μακεδονία -  Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως και η Αδελφότης “Ηώς” Προσοτσάνης (1870 -1880), Μακεδονικά 35 (2005/06), 241-265.              
 
70. Το Ρωσικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κωνσταντινουπόλεως και η άγνωστη συλλογή νομισμάτων και δακτυλιόλιθων του Θάσιου ιατρφιλόσοφου Γεωργίου Χρηστίδη, Θασιακά 13 (2004/06), Αφιέρωμα στην Μνήμη του Κώστα Τσίμα, 238-253.

71. “Προς τινα των εαυτού φίλων ορμώμενον εν γένους Λατίνων ενδόξων”: Ιωσήφ μοναχού του Φιλάγρη λόγος θεολογικός δια πράξεως και θεωρίας, στο: Γ. Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (επιμ.), “Δώρημα Ψυχής” - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Α´, δεκαπέντε έτη ευκλεούς Πατριαρχίας (1991-2006), Κομοτηνή 2007, 49-69.

72. Βυζαντινά και μεταβυζαντινά χειρόγραφα, κειμήλια εκκλησιαστικά – Λεηλασίες πολιτιστικών αγαθών, στο: Γ. Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (επιμ.), Ανα- τολική Μακεδονία, Κομοτηνή 2009, 140-155, και

73. Byzantine and post-byzantine manuscripts – Ecclesiastic relics – Looting of cultural heritage, in: G. K. PAPAZOGLOU (editing), Eastern Macedonia, Komotini 2008, 140 -155 (αγγλική έκδοση).

74. Η Βιβλιοθήκη του “Mehmet Ali” στο Ιμαρέτ της Καβάλας – Η αρπαγή της από τους Βουλγάρους, στο: Γ. Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (επιμ.), Ανατολική Μακεδονία, Κομοτηνή 2009, 244-253, και

75. Τhe Library of  “Mehmet Ali” in Imaret in Kavala and its seizure by the Bulgarians, in: G. K. PAPAZOGLOU (editing), Eastern Macedonia, Komotini 2008, 244-253 (αγ- γλική έκδοση).

76. Folklore in Prefecture of Xanthi, in: G. K. PAPAZOGLOU (editing), Eastern Macedonia -Thrace, Folklore Travelogue, Komotini 2008, 79-106 (και ελληνική έκδοση, Κομοτηνή 2008).

77. Τraditional architecture in Prefecture of Rodopi, in: Traditional architecture in Eastern Macedonia -Thrace, Komotini 2008, 110-143 (και ελληνική έκδοση, Κομοτηνή 2008).

78. Religious Monuments in Prefecture of Kavala, in G. K. PAPAZOGLOU (editing), Religious Monuments in Eastern Macedonia - Thrace, Komotini 2008, 45-78 (και ελ- ληνική έκδοση, Κομοτηνή 2008).

79. “Το άμουσον της εμής επιστάμενος σύριγγος”: Επιστολή του Μανουήλ Μοσχιώτη προς τον Γαβριήλ Σεβήρο, Θησαυρίσματα 43-44 (2013/ 2014) (υπό έκδοση)

80. Ανθίμου Προέδρου Κρήτης του Ομολογητού λόγος “εις την κατά σάρκα γέννησιν του Κυρίου και θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού” (κωδ. olim Koλυβά αρ. 165), ΑΠΟ-ΦΩΝΗΣ 3 (2009/2012), 71-100.

81. Το εμπόρειο των ελληνικών χειρογράφων κωδίκων στην Βασιλεουσα στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνος - Ο John Covel και ο ρόλος Ελλή- νων κληρικών και αρχόντων μεταξύ 1670 και 1677, ΑΠΟ-ΦΩΝΗΣ 3 (2009 /2012), 11-70.

82. Ο “εν σπουδαίοις ελάχιστος Δούκας ο Θάσιος” – Χειρόγραφο μαθηματάριο τοῦ Θάσιου τυπογράφου, ΑΠΟ-ΦΩΝΗΣ 3 (2009/2012), 101-107.


IV. Διοικητική δραστηριότητα

1989                  Διευθυντής Μεταλυκειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου Καβάλας

1989-1991         Διευθυντής Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Καβά- 
                        λας (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.)

1991-1992         Αναπληρωτής Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-
                        δευσης του  Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

1992-1995        Διευθυντής του Διεθνούς Θερινού Σχολείου Γλώσσας, Ιστοριας και Πολι-
                       τισμού για ξένους του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

1993-1994        Διευθυντής του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Καβάλας

1992-1995        Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπι-
                       στημίου Θράκης

1993-1994        Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας του Δημο-
                        κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

1995-1997        Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπι-
                       στημίου Θράκης

1997-1998        Αναπληρωτης Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρι-
                       τείου Πανεπιστημίου Θράκης

1998-2002       Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
                       μίου Θράκης

2001                Πρόεδρος Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων
                       Χωρών

2002-2004       Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
                       μίου Θράκης

2004-2006       Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρι-
                      τείου Πανεπιστημίου Θράκης

1995 κ.ε.        Διευθυντής του Εργαστηρίου Παλαιογραφίας του Δημοκριτείου Πανεπι-
                      στημίου Θράκης

1992 κ.ε.         Μέλος της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

1997-2006       Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

2006 κ.ε.         Πρόεδρος Επιτροπής Παραρτήματος Καβάλας (Ανατολικής Μακεδονίας -
                      Θράκης Ινστιτούτου Δημοκρατίας "Κωνσταντίνος Καραμανλής"

2006-2008       Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπι-
                      στημίου Θράκης                 

2007-2008       Διευθυντής του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Α-
                      δριανουπόλεως (Traκya Universitesi), με απόφαση της Διοίκησης του Δη-
                      μοκριτείου  Πανεπιστημίου

2007-2010      Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
               

2008-2010      Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
                     μίου Θράκης

V. Συνέδρια-Έρευνα

Διοργάνωσε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου, Ακαδημία Επιστημών Βελι- γραδίου, Ακαδημία Επιστημών Μαυροβουνίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ινστιτούτο Βαλ- κανικών Σπουδών Σόφιας, Θασιακή Ένωση Καβάλας κ.ά., τα:

–  Β´ Συμπόσιο "Η Καβάλα και η Περιοχή της" (1986)

– Α´ Συνέδριο Θασιακών Μελετών (1991)

– Ημερίδα για τα 950 χρόνια από την γέννηση του Ισαακίου Κομνηνού (1991)

–  Β´ Συνέδριο Θασιακών Μελετών (1995)

–  Διημερίδα "Κλεμμένα πολιτιστικά   αγαθά της  Ανατολικής  Μακεδονίας  και         Θράκης- Η ενεστώσα κατάσταση και το νομικό καθεστώς της επιστροφής"      
    (Η  "Συνάντηση της Κομοτηνής") (1995)

–  Α´ Ελληνοσερβική Επιστημονική Συνάντηση (1996)

–  Α´ Επιστημονική Συνάντηση Μαυροβουνίου (1997)

–  Γ´ Διεθνές Συνέδριο Θρακικών Σπουδών: "Η Μεταβυζαντινή Θράκη" (1998)

–  Γ´ Συνέδριο Θασιακών Μελετών (1999)

– Ημερίδα "Ο Άγιος Κάλλιστος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, και η σερβική κατοχή
   στις Σέρρες" (2001)

–  Α´ Διεθνές Συνέδριο Βαλκανικών Σπουδών (2001)

–  Δ´ Συνέδριο Θασιακών Μελετών (2003)

–  Β´ Διεθνές Συνέδριο Βαλκανικών Σπουδών (2004)

–  Ε´Συνέδριο Θασιακών Μελετών (2007)

– Ημερίδα “Η ελληνική γλώσσα στην Αδριανούπολη –Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας του Πανε-
  πιστημίου Αδριανουπόλεως”, σε συνεργασία με τον Φιλολογικό Σύλλογο “Παρνασσός”
 (Εισηγητές: Κ. Σιμόπουλος/Πρύτανης Δημοκριτείου, Ever Duran/Πρυτανης Trakya Univer-
  sitesi, Γ. Παπάζογλου/ Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ), Αθήνα 2008.

Επίσης, ως Πρόεδρος Παραρτήματος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας “Κωνσταντίνος Κα- ραμανλής”, σε συνεργασία με το Κεντρικό Ινστιτούτο Δημοκρατίας στην Αθήνα, διοργά νωσε

–    Ημερίδα με θέμα “Μέσα Επικοινωνίας και διαμόρφωση της κοινής γνώμης” (Kαβάλα, 5
      Ιουνίου 2005)

–   Ημερίδα με θέμα “Εκπαίδευση  και Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις  στα ΑΕΙ” (Εισηγητές      οι Πρυτάνεις: Ηλ. Κουσκουβέλης/Μακεδονίας, Τ. Μάνθος/ΑΠΘ, Κ. Σιμόπουλος/Δημοκρί-
     τειο,  Συντονιστής: Γ. Κ. Παπάζογλου), Καβάλα, 28 Νοεμβρίου 2006.

Ο ίδιος συμμετείχε με ανακοινώσεις σε δεκάδες συνέδρια, Εθνικά και Διεθνή στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σε κάποια από αυτά συμμετείχε και ως μέλος των Οργανωτικών Επιτροπών, ενδεικτικά συμειώνουμε:

1. First International Symposium  for Thracian  Studies "Βyzantine Thrace - Image and Cha- racter"  (Thrace 1989)

2. Δ´Διεθνές Συνέδριο Κρητολογικών Σπουδών (Ηράκλειο 1976)

3.  World Congrees on Aristotle (Thessaloniki 1978)

4. XVIe Congrès International d'Études Βyzantines (Wien 1981)

5. Διεθνές Συνέδριο "O Bόρειος Ελληνισμός" (Αθήνα 1992)

6. First Ιnternational Convention of Thracians ( Thrace 1994)

7. IA´ Διεθνές Συνέδριο Κλασσικών Σπουδών της FIEC (Fédération Internationale des Associations d'Etudes Classiques (Kαβάλα 1999, μέλος της Εθνικής Οργανωτικής Επι- τροπής) κ.ά.

Oλοκλήρωσε διάφορα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από το Δη- μοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσλονίκης, την Βουλή τον Ελλήνων, το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας, το Υπουργείο Παιδείας (τελευταία, σε συνεργασία με ερευνητική ομάδα του Πανπιστημίου Αθηνών, υπεβλήθη και ενεκρίθη Ερευνητικό Πρόγραμμα στο πλαίσιο του “Θαλή”, το ΔΠΘ με ευθύνη του Γ. Κ. Παπάζογλου έχει την υποχρέωση υλο- ποίησης μέρους του Ερευνητικού Προγράμματος).


VI. Ίδρυσε και διευθύνει/Βραβεύσεις-Τιμές
 
– Tην εκδοτική επιστημονική σειρά "ΘΡΑΚΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ" (έχουν εκδοθεί ώς σήμερα εννέα
   τόμοι)
– Την επιστημονική επετηρίδα του Εργαστηρίου Παλαιογραφίας του Δημοκριτείου Πανε-
   πιστημίου Θράκης "ΑΠΟ-ΦΩΝΗΣ" (έχουν εκδοθεί ώς σήμερα δύο τόμοι)

Βραβεύσεις και Τιμές

Τιμήθηκε με δεκάδες διπλώματα και πλακέτες από διάφορα Ιδρύματα και Φορείς μεταξύ των  οποίων

2003 –    Aναγόρευση σε μέλος “επί τιμή” του Φιλολογικού Συλλόγου “Παρνασσός”

2006 –    Χρυσός Σταυρός Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής

2007 –    Ακαδημία Αθηνών (ετήσιο Βραβείο) για το βιβλίο: Ταφικά Μνημεία της Πόλης,
               Α´ Σισλή - Έμποροι και Tραπεζίτες, Κομοτηνή 2005

2009 –    Άρχων Οφφικιάλιος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (Άρχων Υπομνηματο-
              γράφος)

2011 –   Καθηγητής  Honoris Causa και επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Αδρι-
             ανουπόλεως - Trakya Universitesi  (Toυρκία)

VII. Εποπτεία-ολοκληρωση διδακτορικών διατριβών

– Π. Τσιβάρα, Σχολεία  και δάσκαλοι στη Βενετοκρατούμενη Κέρκυρα (16ος-18ος αι.), Κο-
   μοτηνή 2001 (Θρακική Βιβλιοθήκη, αρ. 7), σελ. 578

– Ζ. Μελισσάκη,  Η διασπορά  των χειρογράφων μονών του Αγίου Όρους, Κομοτηνή 2003,
    σελ. 460

Παράλληλα στο μακρύ διάστημα της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας, προσκεκλημένος α- πό ελληνικά και ξένα Ιδρύματα (Βενετία, Βαρκελώνη, Βιέννη, Λέτσε, Κωνσταντινούπολη, Αδριανούπολη κ.ά.) έκανε δεκάδες διαλέξεις αφορώσες στην Παλαιογραφία, στην βυ- ζαντινή/μεταβυζαντινή φιλολογία και ιστορία, στην παιδεία στα χρόνια της Οθωμα- νοκρατίας στην Κωνσταντινούπολη και στην Ανατολή ευρύτερα. 

  Έργα/Δημοσιεύσεις

  Βιογραφικό Σημείωμα
  Εργ. Παλαιογραφίας

  Νέα/Ανακοινώσεις
  Προσωπικό Αρχείο

  Επικοινωνία
© Copyright, Sansaridis Serafeim