• Εκτίμηση του ύψους δέντρου με κλισίμετρο.
  • Μέτρηση της διαμέτρου δέντρου με παχύμετρο.
  • Υπολογισμός του όγκου κορμοτεμαχίων.
  • Μέτρηση της περιμέτρου δέντρου με παχυμετρική ταινία.
pine

Αντικείμενο του Εργαστηρίου

Δασική Βιομετρία: Περιλαμβάνει τις μεθόδους δασικής στατιστικής ανάλυσης, μέτρησης του κατακείμενου ξύλου και των υπολοίπων δασικών προϊόντων, μέτρησης των ιστάμενων δέντρων και εκτίμησης των παραμέτρων συστάδας στατικά (Δεντρομετρία) και δυναμικά (Αυξητική).

Βιοστατιστική: Περιλαμβάνει τις μεθόδους στατιστικής ανάλυσης, μέτρησης και εκτίμησης βιολογικών μεταβλητών. Τα βιολογικά δεδομένα περιλαμβάνουν οικολογικά δεδομένα (σχετικά με το κλίμα και την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα, το έδαφος), επιδημιολογικά - ιατρικά και γενετικά δεδομένα.

fir

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΔΠΘ