ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Αειφoρική διαχείριση δασών

Η φροντίδα και χρήση του δάσους κατά τέτοιο τρόπο και με τέτοιο ρυθμό, ώστε να διατηρείται η βιοποικιλότητά του, η παραγωγικότητά του, η ικανότητα αναγέννησής του, η ζωτικότητά του και οι δυνατότητές του να καλύπτει, σήμερα και στο μέλλον, τις οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές του λειτουργίες σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο χωρίς να επιφέρει ζημιές σε άλλα οικοσυστήματα (MCPFE, 1993).

Σχεδιασμός διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων

Ορθολογική επιλογή και σαφής καθορισμός των στόχων διαχείρισης.

Συγκέντρωση δεδομένων μέσω δειγματοληψίας πεδίου, αεροφωτογραφιών, δορυφορικών εικόνων, χαρτογραφικού και άλλου υλικού.

Επεξεργασία δεδομένων (κατηγοριοποίηση, ταξινόμηση, κατάταξη, υπολογισμοί)

Ανάλυση δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων (στατιστικές αναλύσεις, συγκρίσεις με πρότυπα, συνδυασμένες αναλύσεις, διαδικασίες λήψης αποφάσεων)

Προτάσεις μέτρων (ορθολογικά μέτρα που οδηγούν σε βέλτιστη επίτευξη των στόχων διαχείρισης) μέσω συμμετοχικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Επιστημονική παρακολούθηση της εξέλιξης του οικοσυστήματος και της εφαρμογής των μέτρων

Σχέδιο διαχείρισης

Αποτέλεσμα της διαδικασίας σχεδασμού. Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης του δασικού οικοσυστήματος. Επιστημονική πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξής του. Αναλυτική περιγραφή των μέτρων που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων διαχείρισης. Παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων και των επιπτώσεών τους αλλά και της γενικότερης εξέλιξης του οικοσύστηματος.