ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΟΥΓΙΑΣ
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ.

Ο Σπυρίδων Ντούγιας απέκτησε το Διδακτορικό του Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου το 1999. Εργάστηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) για σχεδόν μία δεκαετία (οράτε βιογραφικό σημείωμα). Από το 2009, εργάζεται ως μέλος ΔΕΠ στην Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η συστηματική μικροοργανισμών, η μοριακή ταυτοποίηση μικροβιακών κοινοτήτων (βακτήρια, αρχαία, μύκητες και πρωτόζωα), συμπεριλαμβανομένων ακραιόφιλων μικροοργανισμών, η επεξεργασία υγρών αποβλήτων, η βιοαποδόμηση τοξικών συστατικών, και η αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και παραπροϊόντων. Έχει 33 δημοσιεύσεις σε διεθνή βιβλία και περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 εθνικά και διεθνή συνέδρια. Την τελευταία δεκαετία, ταξινόμησε 3 καινούργια γένη βακτηρίων, ήτοι τα Alkalibacterium olivapovliticus gen. nov. sp. nov., Olivibacter sitiensis gen. nov. sp. nov. και Halotalea alkalilenta gen. nov. sp. nov., ενώ επανακαθόρισε τα κριτήρια ταξινόμησης της οικογένειας Halomonadaceae

Θέση-Γνωστικό Αντικείμενο: Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία» (ΦΕΚ 886/16-8-2013 τΓ΄)


Τελευταία επεξεργασία: 26 Απριλίου 2012