ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 

Ονοματεπώνυμο: Σπυρίδων Ντούγιας
Θέση: Επίκουρος Καθηγητής στην Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
Δ/νση εργασίας: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Βασ. Σοφίας 12, 67 100 Ξάνθη
Τηλ.: 2541079313, email: sntougia@env.duth.gr
Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 παιδιά

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Έτος 1999: Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.), University of London, Wye College, Department of Biological Sciences.

Έτος 1995: Πτυχίο Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας.

Έτος 1995: Δίπλωμα στην Οινολογία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας.

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

1. Δρ. Χημικός-Μικροβιολόγος στο Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών του ΕΘ. Ι. ΑΓ. Ε. Ερευνητική εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής μικροβιολογίας (17/9/2001 έως 31/3/2002, 1/6/2002 έως 28/2/2005, 9/3/2005 έως 7/1/2009).

2. Επιστημονικός Συνεργάτης, Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας (Όλα τα ακαδημαϊκά έτη από 24-9-2001 έως τον Φεβρουάριο του 2008).

3. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ι) Λέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία» (ΦΕΚ προκήρυξης 583/14-8-2007 τ.Γ΄, διορισμού 1159/29-12-2008 τΓ΄),  (Ιανουάριος 2009 έως σήμερα).

ιι) Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία» (ΦΕΚ 886/16-8-2013 τΓ΄),  (Αύγουστος 2013 έως σήμερα).


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων-Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (10/1993-11/1994)

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο University of London, Wye College, Department of Biological Sciences υπό την επίβλεψη του Καθηγητή N. J. Russell (Director of Research and PhD supervisor-Imperial College). Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Alkaliphilic bacteria from edible olives» (10/1995 έως 5/1999).

Δρ. Χημικός-Μικροβιολόγος στο Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών του ΕΘ. Ι. ΑΓ. Ε. Ερευνητική εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής μικροβιολογίας (17/9/2001 έως 31/3/2002, 1/6/2002 έως 28/2/2005, 9/3/2005 έως 7/1/2009).

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
ι) Λέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία» (ΦΕΚ προκήρυξης 583/14-8-2007 τ.Γ΄, διορισμού 1159/29-12-2008 τΓ΄),  (Ιανουάριος 2009 έως σήμερα).
ιι) Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία» (ΦΕΚ 886/16-8-2013 τΓ΄),  (Αύγουστος 2013 έως σήμερα).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συμμετοχή στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα:
 
1) «Ολοκληρωμένη παραγωγή και μετασυλλεκτική διαχείριση σύκων», Χρηματοδότηση ΣΥΚΙΚΗ.
 
2) «Recycling horticultural wastes to produce pathogen suppressant composts for sustainable vegetable crop production-RECOVEG». Χρηματοδότηση Ε.E. (τριετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα, 5ο πρόγραμμα πλαίσιο, Quality of Life and Management of Natural Resources No QLRT-2000-01458).
 
3) «Βιολογική Επεξεργασία και Αξιοποίηση Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργείων: Μηχανισμοί και Ολοκληρωμένες Εφαρμογές» (ΓΓΕΤ, κωδικός: ΦΠ66).
 
4) «Διμερές Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας (Joint Research and Technology Programme) μεταξύ Τσεχίας και Ελλάδας με τίτλο: “Integrated treatment and remediation of recalcitrant agricultural and industrial wastes with high content in polyphenolics and dyes” (Czech Ministry of Education – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας).

5) Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ΚΕ 80028 «Υποστήριξη του Δήμου Μουδανιών στην επίλυση προβλημάτων λειτουργίας των Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων Μουδανιών». Χρηματοδότηση: Δήμος Μουδανιών, Χαλκιδική.
 
6) Επιστημονικός Υπεύθυνος, ΤΣΜΕΔΕ – ΚΕ 1808: «Προσδιορισμός μικροβιακού πληθυσμού σε αστικά και αγροτοβιομηχανικά υγρά απόβλητα»

7) Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ΚΕ 80696. «Υποστήριξη της βιομηχανίας ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε. Τρικάλων στην βελτιστοποίηση λειτουργίας των αναερόβιων και αερόβιων μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του ομίλου και στην κατάρτιση στελεχών της εταιρείας σε θέματα βιοχημικής περιβαλλοντικής μηχανικής». Χρηματοδότηση: ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε.

8) Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος ΚΕ 2142: «Χαρακτηρισμός μικροοργανισμών απομονωμένων από περιβαλλοντικά δείγματα». Χρηματοδότηση: ΕΤΑΑ.

9) “Scientific support of the company ‘Analytical Laboratory's of Athens S.A.’ during the drinking water monitoring programme of the municipality of Thasos”, ΚΕ 81194, funded by Analytical Laboratory's of Athens S.A.

10) “Support of the intermunicipal public enterprise for waste management of the 2nd Administrative Regional Unit Chalkidiki for the treatment optimization of the Anthemounta landfill leachate”, ΚΕ 81167, funded by 2nd Administrative Regional Unit Chalkidiki.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 
Προπτυχιακά Μαθήματα
 
1) Τρίμηνη εμπειρία κατά το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999: Scientific demonstrator, University of London, Wye College, Department of Biological Sciences
 
2) Επιστημονικός Συνεργάτης, Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας (όλα τα ακαδημαϊκά έτη από 24-9-2001 έως Φεβρουάριο 2008)
 
3) Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 
Α) Διδασκαλία της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία» (Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 -εαρινό εξάμηνο- έως σήμερα)
 
Β) Διδασκαλία του μαθήματος «Επεξεργασία Βιομηχανικών Υγρών αποβλήτων» (Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 έως σήμερα).
 
Γ) Διδασκαλία του μαθήματος «Φαινόμενα Μεταφοράς» (Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 έως σήμερα)
 
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
 
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 έως και σήμερα): Διδασκαλία των μαθημάτων «Μικροβιολογία» & «Ειδικά Κεφάλαια Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας».

Επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών διατριβών

Μέλος τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών Υποψηφίων Διδακτόρων

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Papadopoulou, K. K., Kavroulakis, N., Ntougias, S., Zervakis, G. I., Ehaliotis, C. (2008). Ο μύκητας Fusarium solani στέλεχος 'Fs-Κ' και η χρήση του στον βιολογικό έλεγχο φυτοπαθογόνων οργανισμών και στη βελτίωση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας φυτών. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (GR2008/000057-Αριθμός Δ.Ε. 1006119).

Papadopoulou, K., Kavroulakis, N., Ntougias, S., Zervakis, G. I., Ehaliotis, C. (2009). The fungus Fusarium solani strain 'Fs-K' and its use in the biological control of plant pathogens and in the enhancement of plant growth and productivity. WO/2009/034397- World Intellectual Property Organization.
 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΕΣ (EDITORIAL), ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ και ΒΙΒΛΙΑ
 
Ntougias, S. (1999). Alkaliphilic bacteria from edible olives. PhD thesis. Wye College, University of London.

Ntougias, S. and Russell, N. J. (2009). The low G+C Gram-positive Bacteria-Genus Alkalibacterium, pp. 557-559. In: P. De Vos, G. Garrity, D. Jones, N. R. Krieg, W. Ludwig, F. A. Rainey, K. –H. Schleifer and W. B. Whitman (eds.), editor-in-chief G. Garrity, vol. 3. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. Springer, New York, ISBN 0-387-95041-9 (τιμητική συμμετοχή).

Ntougias, S.* and Kavroulakis N. (Pub. Date: 2010 4th quarter). Natural antioxidants from olive mill wastes, pp. 1-21. In: Olive Oil and Health, J.D. Corrigan (ed.). Nova publishers, New York, ISBN: 978-1-61761-170-4 (*After invitation to S. Ntougias).

Ντούγιας Σ., Αϊβαζίδης Α. και Μελίδης Π. (2012). Περιβαλλοντική Μικροβιολογία. Εκδόσεις Έμβρυο, Αθήνα, ISBN 978-960-8002-66-1.

Ntougias, S.
(2012). Alkaliphilic Lactic Acid Bacteria: Novel Sources for Genetic Engineering and Biotechnology. Gene Technology 1, e102 (http://dx.doi.org/10.4172/gnt.1000e102) (Editorial).

 
Nikolaou E. I. and Ntougias S. (2013).
A framework to assist firms in evaluating environmental and microbiological risks arising from the implementation of environmental policy throughout their supply chain. In: Environmental Policy: Management, Legal Issues and Health Aspects, E. Creighton and P. Danovich (eds). Environmental Research Advances Series, Nova Publishers, New York, ISBN: 978-1-62808-497-9.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Ntougias, S. and Russell, N. J. (2000). Bacillus sp. WW3-SN6, a novel facultatively alkaliphilic bacterium isolated from the washwaters of edible olives. Extremophiles 4, 201-208.
 
Ntougias, S. and Russell, N. J. (2001). Alkalibacterium olivoapovliticus gen. nov., sp. nov., a new obligately alkaliphilic bacterium isolated from edible-olive wash-waters. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 51, 1161-1170.
 
Ntougias, S., Zervakis, G. I., Kavroulakis, N., Ehaliotis, C. and Papadopoulou, K. K. (2004). Bacterial diversity in spent mushroom compost assessed by amplified rDNA restriction analysis and sequencing of cultivated isolates. Systematic and Applied Microbiology 27, 746-754.
 
Kavroulakis, N., Ehaliotis, C., Ntougias, S., Zervakis, G. I. and Papadopoulou, K. K. (2005). Local and systemic resistance against fungal pathogens of tomato plants elicited by a compost derived from agricultural residues. Physiological and Molecular Plant Pathology 66, 163-174.
 
Ntougias, S., Ehaliotis, C., Papadopoulou, K. K. and Zervakis, G. I. (2006). Application of respiration and FDA-hydrolysis measurements for estimating microbial activity during composting processes. Biology and Fertility of Soils 42, 330-337.
 
Ntougias, S.*, Zervakis, G. I., Ehaliotis, C., Kavroulakis, N. and Papadopoulou, K. K. (2006). Ecophysiology and molecular phylogeny of bacteria isolated from alkaline two-phase olive mill wastes. Research in Microbiology 157, 376-385.
 
Baldrian, P., Zervakis, G. I., Merhautová, V., Ntougias, S., Ehaliotis, C. and Nerud, F. (2006). The use of hydroxyl-radical-generating systems for the treatment of Olive Mill Wastewaters (OMW). Folia Microbiologica 51, 337-341.
 
Kavroulakis, N., Papadopoulou, K. K., Ntougias, S., Zervakis, G. I. and Ehaliotis, C. (2006). Cytological and other aspects of pathogenesis-related gene expression in tomato plants grown on a suppressive compost. Annals of Botany 98, 555–564.
 
Ntougias, S., Fasseas, C. and Zervakis, G. I. (2007). Olivibacter sitiensis gen. nov., sp. nov., isolated from alkaline olive-oil mill wastes in the region of Sitia, Crete. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 57, 398-404.
 
Ntougias, S.*, Zervakis, G. I. and Fasseas, C. (2007). Halotalea alkalilenta gen. nov., sp. nov., a novel osmotolerant and alkalitolerant bacterium from alkaline olive mill wastes, and emended description of the family Halomonadaceae Franzmann et al. 1989, emend. Dobson & Franzmann 1996. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 57, 1975-1983.
 
Kavroulakis, N., Ntougias, S., Zervakis, G. I., Ehaliotis, C., Haralampidis, K. and Papadopoulou, K. K. (2007). Role of ethylene in the protection of tomato plants against soil-borne fungal pathogens conferred by an endophytic Fusarium solani strain. Journal of Experimental Botany 58, 3853–3864.
 
Ntougias, S., Papadopoulou, K. K., Zervakis G. I., Kavroulakis N. and Ehaliotis, C. (2008). Suppression of soil-borne pathogens of tomato by composts derived from agro-industrial wastes abundant in Mediterranean regions. Biology and Fertility of Soils 44, 1081-1090.
 
Tsiamis, G., Katsaveli, K., Ntougias, S., Kyrpides, N., Andersen, G., Piceno, Y. and Bourtzis, K. (2008). Prokaryotic community profiles at different operational stages of a Greek solar saltern. Research in Microbiology 159, 609-627.
 
Karpouzas D. G., Ntougias, S., Iskidou, E., Rousidou, C., Papadopoulou, K. K., Zervakis, G. I. and Ehaliotis, C. (2010). Olive mill wastewater affects the structure of soil bacterial communities. Applied Soil Ecology 45, 101-111.
 
Kavroulakis, N., Ntougias, S., Besi, M. I., Katsou, P., Damaskinou, A., Ehaliotis, C., Zervakis, G. I. and Papadopoulou, K. K. (2010). Antagonistic bacteria of composted agro-industrial residues exhibit antibiosis against soil-borne fungal plant pathogens and protection of tomato plants from Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici. Plant and Soil 333, 233-247.

Ntougias, S., Kavroulakis, N., Papadopoulou, K. K., Ehaliotis, C. and Zervakis G. I. (2010). Characterisation of cultivated fungi isolated from grape marc wastes through the use of amplified rDNA restriction analysis and sequencing. Journal of Microbiology 48, 297-306.

Zafiriadis, I., Ntougias, S., Nikolaidis, C., Kapagiannidis, A.G. and Aivasidis, A. (2011). Denitrifying Polyphosphate Accumulating Organisms population and nitrite reductase gene diversity shift in a DEPHANOX-type activated sludge system fed with municipal wastewater. Journal of Bioscience and Bioengineering 111, 185-192.

Ntougias, S.*, Tanasidis, S. and Melidis, P. (2011). Microfaunal indicators, Ciliophora phylogeny and protozoan population shifts in an intermittently aerated and fed bioreactor. Journal of Hazardous Materials 186, 1862-1869.

Kavroulakis, N. and Ntougias, S.* (2011). Bacterial and β-proteobacterial diversity in Olea europaea var. mastoidis- and O. europaea var. koroneiki-generated olive mill wastewaters: influence of cultivation and harvesting practice on bacterial community structure. World Journal of Microbiology and Biotechnology 27, 57–66.

Komilis, D., Kontou, I. and Ntougias, S. (2011). A modified static respiration assay and its relationship with an enzymatic test to assess compost stability and maturity. Bioresource Technology 102, 5863-5872.

Ouzounidou, G., Ntougias, S., Asfi, M., Gaitis, F. and Zervakis, G.I. (2012). Raw and fungal-treated olive-mill wastewater effects on selected parameters of lettuce (Lactuca sativa L.) growth – The role of proline. Journal of Environmental Science and Health, Part B 47, 728–735.

Zafiriadis, I., Ntougias, S., Mirelis, P., Kapagiannidis, A.G. and Aivasidis, A. (2012). Molecular characterization of denitrifying bacteria isolated from the anoxic reactor of a modified DEPHANOX plant performing enhanced biological phosphate removal. Water Environment Research 84, 475-484.

Ntougias S., Baldrian P., Ehaliotis C., Nerud F., Antoniou T., Merhautová V. and Zervakis G. I. (2012). Biodegradation and detoxification of olive mill wastewater by selected strains of the mushroom genera Ganoderma and Pleurotus. Chemosphere 88, 620-626.

Diamantis, V., Khan, A., Ntougias, S., Stamatelatou, K., Kapagiannidis, A.G., Aivasidis, A. (2013). Continuous biohydrogen production from fruit wastewater at low pH conditions. Bioprocess and Biosystems Engineering 36, 965-974.

Diamantis V.I., Anagnostopoulos K., Melidis P., Ntougias S. and Aivasidis A. (2013) Intermittent operation of low pressure UF membranes for sewage reuse at household level. Water Science & Technology 68, 799-806.

Ntougias, S., Gaitis, F., Katsaris, P., Skoulika, S., Iliopoulos, N., Zervakis, G.I. (2013). The effects of olives harvest period and production year on olive mill wastewater properties - Evaluation of Pleurotus strains as bioindicators of the effluent's toxicity. Chemosphere 92, 399-405.

Zafiriadis, I., Ntougias, S., Kapagiannidis, A.G. and  Aivasidis, A. (2013). Metabolic behavior and enzymatic aspects of denitrifying EBPR sludge in a continuous-flow anaerobic–anoxic system. Applied Biochemistry and Biotechnology (accepted)

Ntougias, S.* (2013). Phylogeny and ecophysiological features of prokaryotes isolated from temporary saline tidal pools. Annals of Microbiology (accepted)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ntougias, S. and Russell, N. J. (1997). Characterization of novel alkaliphilic bacteria isolated from edible-olive wash-waters. In: “5th Meeting of the UK Extremophile Network-UKEN ‘97”, UK Extremophile Network-Centre for Extremophile Research, University of Bath.

Ntougias, S. and Russell, N. J. (1998). Alkaliphiles from edible-olive wash-waters. In: “6th Meeting of the UK Extremophile Network-UKEN ‘98”, UK Extremophile Network, University of Warwick.

Kavroulakis, N., Ntougias, S., Ehaliotis, C., Zervakis, G. I. and Papadopoulou, K. K. (2003). Mechanisms of suppression of crown and root rot in tomato mediated by agricultural residue-derived composts. In “11th International Congress on Molecular Plant-Microbe Interactions”, 18-26 July, St. Petersburg, Russia.

Ntougias, S., Ehaliotis, C., Zervakis, G. I., Katsaris, P. and Papadopoulou, K. (2003). Monitoring the composting process of different agricultural wastes and evaluation of the effects of the final products on plants. In: Proceedings of the 8th International Conference on Environmental Science and Technology (T. D. Lekkas, ed.), pp. 666-673. University of the Aegean and GlobalNEST, Lemnos, Greece.

Kavroulakis, N., Ntougias, S., Ehaliotis, C., Zervakis, G. I. and Papadopoulou, K. K. (2004). Have agricultural residues-derived composts the capacity to elicit induced systemic resistance in tomato plants?. In “The International Joint Workshop on PR-Proteins and induced Resistance”, 5-9 May, Denmark.

Nerud, F., Zervakis, G., Baldrian, P., Ehaliotis, C., Ntougias, S. and Merhautova, V. (2005). Treatment of olive mill waste waters by white-rot fungi and radical-generating reactions. 3rd European Bioremediation Conference, July 4-7, Chania, Greece.

Zervakis, G., Papadopoulou, K., Ehaliotis, C., Philippoussis, A., Ntougias, S. and Kavroulakis, N., Pavlou, G, Diamantopoulou, P. and Katsaris, P. (2005). Use of composts deriving from Mediterranean agro-industrial wastes in vegetable crops: effects on disease suppression and plant growth, pp. 17-18. In: Use of composted organic wastes in horticulture. Applied Plant Research - Glasshouse Horticulture. November 18th, Wageningen, The Netherlands.

Ntougias, S., Kavroulakis, N., Ehaliotis, C., Papadopoulou, K. K. and Zervakis G. I. (2006). Isolation and screening of indigenous microorganisms capable to detoxify wastes of the olive-oil industry. Olivebioteq - Second International Seminar "Biotechnology and Quality of Olive Tree Products Around the Mediterranean Basin". November 5-10, Marsala-Mazara del Vallo, Italy.

Kavroulakis, N., Ntougias, S., Zervakis, G. I., Ehaliotis, C. and Papadopoulou, K. K. (2007). Non-pathogenic Fusarium solani strain Fs-K, is a promising biological control agent against plant diseases. In “13h International Congress on Molecular Plant-Microbe Interactions”, 21-27 July, Sorrento, Italy.

Kavroulakis, N., Ntougias, S., Zervakis, G. I., Ehaliotis, C. and Papadopoulou, K. K. (2007). A role for ethylene in the protection of tomato plants against fungal pathogens conferred by an endophytic Fusarium solani strain. In “13h International Congress on Molecular Plant-Microbe Interactions”, 21-27 July, Sorrento, Italy.

Katsaveli, K., Tsiamis, G., Ntougias, S., Kyrpides, N., Piceno, Y., Andersen, G. and Bourtzis, K. (2008). Microbial community shifts during the annual operation of Messolonghi solar saltern, Greece. 33rd FEBS Congress & 11th IUBMB, June 28-July 3, Athens, Greece.

Ntougias, S., Kavroulakis, N., Zervakis, G. I., Ehaliotis, C. and Papadopoulou, K. K. (2008). Composts deriving from two-phase olive-mill wastes (alpeorujo) may be used in potting media and suppress soil-borne pathogens. In “4rd European Bioremediation Conference”, N. Kalogerakis, F. Fava and S. A. Banwart (eds), 3-6 September, Chania, Greece. (ISBN 978-960-8475-12-0).

Papadelli, M. and Ntougias, S. (2009). Microbiological characterization and disposal issues of table olive wastewaters. III International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology (BioMicroWorld2009), 2-4 December, Lisbon, Portugal.

Ntougias, S., Melidis, P. and Aivasidis, A. (2009). Protozoan community dynamics in an intermittent feeding and aeration bioreactor. III International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology (BioMicroWorld2009), 2-4 December, Lisbon, Portugal.

Komilis, D., Kontou, I. and Ntougias, S. (2010). Correlation among FDA hydrolysis measurements and other stability and maturity test results in twelve composts. ORBIT 2010 Conference, June 29th to July 3rd, 2010, Heraklion, Greece.

Ntougias, S., Gaitis, F., Katsaris, P., Skoulika, S., Iliopoulos, N. and Zervakis, G.I. (2010). Olives harvesting period and crop production year affect the composition of olive mill wastewater. ORBIT 2010 Conference, June 29th to July 3rd, 2010, Heraklion, Greece.

Zafiriadis, I., Ntougias, S., Kapagiannidis, A.G. and Aivasidis, A. (2011). Non-PAOs true denitrifiers are the major constituents of the microbial diversity in an anaerobic-anoxic EBPR system. 4th FEMS Congress of European Microbiologists, June 26-30, Geneva, Switzerland.

Zervakis, G. I., Ntougias, S., Ouzounidou, G. and Gaitis, F. (2011). Treatment of two-phase olive mill wastes through commercial-scale composting and evaluation of the end-product for agricultural use. 12th International Conference on Environmental Science and Technology, 8-10 September, Rhodes Island, Greece.

Melidis, P., Mariolaki, I., Ntougias, S. and Diamantis V. (2012). Performance evaluation of an intermittent air sparged membrane bioreactor, p. 88. In: Katsifarakis, K. L., Theodossiou, N., Christodoulatos, C., Koutsospyros, A. and Malios, Z. (eds), Protection and Restoration of the Environment XI. Stevens Institute of Technology & Aristotle University of Thessaloniki, 3-6 July, Thessaloniki, Greece.

Diamantis, V., Ntougias, S., Stamatelatou, K., Kapagiannidis, A., Melidis P. and Aivasidis, A. (2012). Simple, rapid and efficient hydrogen production via dark fermentation of fruit wastewater, p. 192. In: Katsifarakis, K. L., Theodossiou, N., Christodoulatos, C., Koutsospyros, A. and Malios, Z. (eds), Protection and Restoration of the Environment XI. Stevens Institute of Technology & Aristotle University of Thessaloniki, 3-6 July, Thessaloniki, Greece.

Kapagiannidis, A.G., Ntougias, S., Zafiriadis, I. and Aivasidis, A. (2012). The role of soluble COD on the performance of an external nitrification BNR system treating municipal wastewater. International Young Water Professionals Conference, IWA, 10-13 July, Budapest, Hungary.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πατήρης, Μ., Μπιτζιλέκης, Σ., Ντούγιας, Σ. και Σιαφάκα-Καπάδαη, Α. (1995). Ενσωμάτωση του 3H-ελαϊκού οξέος στα λιπίδια των αιμοπεταλίων και κινητοποίησή του μετά από διέγερση με το Παράγοντα Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (PAF) και Θρομβίνη. Στο: “16ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Χημείας-Χημεία και Ποιότητα Ζωής”, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, Αθήνα.

Καβρουλάκης, Ν., Τριπολιτσιώτη, Ν., Δαμασκηνού, Α., Ντούγιας, Σ., Οιχαλιώτης, Κ., Ζερβάκης, Γ. και Παπαδοπούλου, Κ. Κ. (2004). Μικροβιακή χλωρίδα κομποστοποιημένων γεωργικών παραπροϊόντων που εμφανίζουν ανταγωνιστική δράση εναντίον παθογόνων μυκήτων της ντομάτας. Στο: “12ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο”, Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία, 12-15 Οκτωβρίου, Καστοριά.

Ντούγιας, Σ., Μπόφτση, Σ., Καβρουλάκης, Ν., Οιχαλιώτης, Κ., Παπαδοπούλου, Κ. και Ζερβάκης, Γ. (2005). Αποδόμηση παραπροϊόντων ελαιοτριβείων με τη χρήση αυτοχθόνων μικροοργανισμών, σελ. 305-309. Στο: “1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοτεχνολογίας και Τεχνολογίας τροφίμων”, Ένωση Ελλήνων Χημικών και Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών, 31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου, Αθήνα.

Κατσαβέλη, Κ., Ντούγιας, Σ., Τσιάμης, Γ. και Μπούρτζης, Κ. (2006). Ανιχνεύοντας τη βιοποικιλότητα αλόφιλων μικροοργανισμών στις αλυκές Μεσολογγίου, σελ. 98. Στο: “Βιοεπιστήμες στον 21ο Αιώνα”, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων, 13-15 Απριλίου, Αθήνα.

Καβρουλάκης, N., Παπαδοπούλου, Κ., Οιχαλιώτης, Κ., Ζερβάκης, Γ. και Ντούγιας, Σ. (2006). Μελέτη της έκφρασης γονιδίων παθογένειας (PR) σε φυτά ντομάτας που αναπτύσσονται σε οργανικά υποστρώματα, σελ. 93. Στο: ‘Βιοεπιστήμες στον 21ο αιώνα’, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων, 13-15 Απριλίου, Αθήνα.

Καβρουλάκης, Ν., Παπαδοπούλου, Κ. Κ., Ντούγιας, Σ., Οιχαλιώτης, Κ. και Ζερβάκης, Γ. Ι.  (2006). Επαγωγή διασυστηματικής ανθεκτικότητας και αποικισμός φυτών τομάτας από ένα μη παθογόνο στέλεχος Fusarium solani. 13ο Φυτοπαθολογικό συνέδριο, Οκτώβριος, Αθήνα.

Κατσαβέλη, Κ., Ντούγιας, Σ., Τσιάμης, Γ. και Μπούρτζης, Κ. (2006). Μικροβιακή ποικιλότητα στις αλυκές Μεσολογγίου - Microbial diversity of the Messolonghi salterns (Τα πρακτικά του συνεδρίου είναι γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα). 58ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, 9 - 11 Νοεμβρίου, Πάτρα.

Ντούγιας, Σ. και Ζερβάκης, Γ. I. (2008). Μικροβιακή ποικιλότητα σε απόβλητα ελαιουργίας (Τίτλος στην Αγγλική γλώσσα: Microbial diversity in olive mill wastes). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο MikroBioKosmos, 12-14 Δεκεμβρίου, Αθήνα.

Τσιάμης, Γ., Κατσαβέλη, Κ., Ντούγιας, Σ., Κυρπίδης, Ν., Andersen, G., Piceno, Y. και Μπούρτζης, Κ. (2008). PHYLOCHIP: Ένα καινοτόμο εργαλείο για τη μελέτη της μικροβιακής ποικιλότητας σε ακραία περιβάλλοντα. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο MikroBioKosmos, 12-14 Δεκεμβρίου, Αθήνα.

Μπαρμποπούλου, E., Ντούγιας, Σ., Ζερβάκης, Γ., Παπαδάκης, Ι., Ψαράς, Γ. και Καβρουλάκης, Ν. (2009). Απομόνωση και χαρακτηρισμός ενός στελέχους του γένους Pythium με πιθανή φυτοπαθογόνο δράση σε δένδρα αβοκάντο. 24ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, σελ. 127. Βέροια Ημαθίας, Οκτώβριος.

Χατζηκαµάρη, Μ., Μελίδης, Π. και Ντούγιας, Σ. (2011). Μοριακός χαρακτηρισμός στελεχών μυκήτων απομονωμένων από σύστημα ενεργού ιλύος περιοδικής τροφοδοσίας και εναλλασσόμενου αερισμού. 4ο Συνέδριο Εταιρείας MikroBioKosmos, 21-23 Οκτωβρίου, Ιωάννινα.

Ντούγιας, Σ. (2011). Χαρακτηριστικά και δυνατότητες αξιοποίησης των αποβλήτων ελαιουργίας. Στην: Η σύγχρονη λειτουργία των ελαιοτριβείων στο πλαίσιο της διατήρησης της ποιότητας και της περιβαλλοντικής αειφορίας, 4 Νοεμβρίου, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Καλαμάτα (Προσκεκλημένος ομιλητής).

ΕΠΤΑΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Μέλος επταμελών επιτροπών εξέτασης διδακτορικών διατριβών

Μέλος εξεταστικών επιτροπών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών διατριβών.

Επίβλεψη πρακτικής άσκησης φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μέλος της Society for General Microbiology.
Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.

Υπηρέτησα την Στρατιωτική μου θητεία κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 1999-Μαρτίου 2001.

ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ-ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Άριστη Γνώση Αγγλικών.

Γνώση των παρακάτω υπολογιστικών πακέτων: Word, Excel, Access, Adobe Photoshop, SPSS, Minitab, EndNote και Power Point. TREECON, TREEVIEW, MEGA, CLUSTAL, RNAstructure, NTSYSpc και PHYLIP προγράμματα για φυλογενετική ανάλυση. Χρήση του Διαδικτύου και λειτουργικών συστημάτων. Πιστοποίηση γνώσεων από ECDL (European Computer Driving License).