Αρχική

  Βιογραφικό Σημείωμα

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Έρευνα

  Επικοινωνία

  Ανακοινώσεις

 

Έρευνα

 

∙ Συμμετοχή ως κύριος ερευνητής σε πολλά ερευνητικά προγράμματα αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού διαφόρων περιοχών της Ελλάδας με ειδικότερη απασχόληση την «Αξιολόγηση Επενδύσεων και την Τεχνικοοικονομική Ανάλυση» (2001-)

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος «Πρακτική άσκηση ανώτατης» του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) (2010-2013).

∙ Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος «Εισαγωγή μαθημάτων επιχειρηματικότητας» του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) (2010-2013).

∙ Μεθοδολογίες Αξιολόγησης Φυσικών Πόρων
∙ Αναπτυξιακός Προγραμματισμός Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
∙ Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Web site and all contents Copyright Ιωάννου Κωνσταντίνος, All rights reserved.
Free website templates