Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 
1. Συμμετείχα από 22-7-2005 έως 31-12-2007 στο πρόγραμμα με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/τριων του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ε. Τσαχαλίδη, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ.

2. Συμμετείχα από 1-2-2006 έως 1-6-2006 στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη έμπειρου συστήματος  (Η/Υ) Ανάλυσης Κοινωνικών – Οικονομικών – Πολιτικών παραγόντων, καθώς και Νομοθετικών πλαισίων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα πρόληψης των Δασικών Πυρκαγιών της Χώρας», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Α. Παπασταύρου, αείμνηστο καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.

3. Συμμετέχω στο πρόγραμμα με τίτλο «Πρακτική άσκηση ανώτατης» του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) (2010-2012), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γ. Αραμπατζή, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ.

4.  Συμμετέχω στο πρόγραμμα με τίτλο  «Σύστημα προστασίας για την αειφορική ανάπτυξη των ημιορεινών δασικών περιοχών» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στα πλαίσια του «ΘΑΛΗ»: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Κ. Σούτσα, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.