- Συμμετοχή στην προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. - Τακτικό μέλος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. (Απόφαση Συγκλήτου 51/565/28-02-2002/Θέμα Δ31, περί ανασυγκρότησης της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος) - Συμμετοχή στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ., κατά τα Ακαδημαϊκά Έτη 2001-2002 έως 2004-2005.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - Τακτικό Μέλος της Επιτροπής παραλαβής επιστημονικών οργάνων, ειδών και υλικών, μικροϋλικων, αναλώσιμων και εργασιών για την κάλυψη αναγκών των Εργαστηρίων και Τομέων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, για το έτος 2004.  (Πρυτανική Πράξη Α3222/17-12-2003) - Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Καταστροφής και Διαγραφής των πάσης φύσεως άχρηστων οργάνων, ειδών και υλικών για την κάλυψη αναγκών των Εργαστηρίων και Τομέων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, για τα έτη 2003 και 2005. (Πρυτανικές Πράξεις Α3087/16-12-2002 και Α3231/10-12-2004 αντίστοιχα). - Τακτικό Μέλος της Επιτροπής για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των διδακτικών βιβλίων, πανεπιστημιακών παραδόσεων και σημειώσεων των καθηγητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, για το Ακαδημαϊκό. Έτος 2002-2003.  (Πρυτανική Πράξη Α2043/07-01-2003) - Μέλος Επιτροπών Εξετάσεων του Τ.Ε.Ε./Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας για χορήγηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος των διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  (έγγραφο Τμ. Αρχ. Μηχ.  952/06-03-2003). - Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, για το Ακαδημ. Έτος 2003-2004. (έγγραφο Τμ. Αρχ. Μηχ. 214/23-09-2003) - Πρόεδρος της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών για την προμήθεια των πάσης φύσεως οργάνων, ειδών, υλικών, μικροϋλικων και εργασιών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, για το έτος 2003. (Πρυτανική Πράξη Α3086/16-12-2002) - Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών για την προμήθεια Εξοπλισμού, στα πλαίσια του Προγράμματος «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ II», για το έτος 2004. (Πράξη 362/11-03-2004 του Επιστημονικού Υπευθύνου Καθηγητή Α. Καραμπίνη) - Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, για το Ακαδημ. Έτος 2004-2005. (Έγγραφο Τμ. Αρχ. Μηχ. 230/07-10-2004) - Πρόεδρος της Επιτροπής Φοιτητικών Θεμάτων για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, για το έτος 2003-2004. (Αρ.Πρωτ.: 216/23-09-2003) - Μέλος της επιτροπής καθορισμού νέου προγράμματος σπουδών Σχολής Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΤΕΙ Ζακύνθου. (απόφαση Δ.Ε. 04η Τακτική Συνεδρίαση, 05/02/2014).  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π. - Τακτικό Μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γλυπτική με έμφαση στις σχέσεις της με την Αρχιτεκτονική και τις κατασκευές». (Πρυτανική Πράξη Α4129/17-04-2002) - Τακτικό Μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική με έμφαση στις σχέσεις της με την Αρχιτεκτονική και τις κατασκευές». (Πρυτανική Πράξη Α4129/17-04-2002) - Τακτικό Μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Δομικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Τοπογραφία με έμφαση στις ψηφιακές Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις και αποδόσεις των τρισδιάστατων χώρων». (Πρυτανική Πράξη Α2040/04-12-2002) - Συμμετοχή στην κρίση προς επιλογή για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, αντιστοίχως. (Έγγραφο Τμ. Αρχ. Μηχ. 1073/07-04-2003) - Τακτικό Μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομική με έμφαση στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική  Ακουστική». (Πρυτανική Πράξη Α6352/24-04-2003) - Τακτικό Μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα του Τομέα Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομικός Σχεδιασμός με έμφαση στις Πολεοδομικές Συνθέσεις, σε σχέση και συνάρτηση με: την οργάνωση χρήσεων γης, το σχεδιασμό του αστικού χώρου, την οργάνωση και σύνθεση των υπαίθριων χώρων της πόλης, τις αναπλάσεις υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και ιστορικών κέντρων κ.ά.». (Πρυτανική Πράξη Α6353/24-04-2003) - Τακτικό Μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδίασμός με έμφαση στις Οικοδομικές Συνθέσεις». (Πρυτανική Πράξη Α7713/13-05-2004) - Τακτικό Μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός με έμφαση στην Αρχιτεκτονική Οργάνωση Χώρων και Μικροπεριβάλλοντος για την οργάνωση και σχη-ματοποίηση κλειστών και ανοικτών χώρων και την αντιληπτικότητα χώρων και επιφα-νειών». (Πρυτανική Πράξη Α7714/13-05-2004) - Τακτικό Μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός με έμφαση στις Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις-Γενική Κτιριολογία για τη δημιουργία κτιριακών ενοτήτων κα-τοικίας, γραφείων, για ατομική εργασία ή διοίκησης, καθώς και εμπορίου μικρής κλίμα-κας».  (Πρυτανική Πράξη Α7715/13-05-2004) - Τακτικό Μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός με έμφαση στις Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις-Ειδική Κτιριολογία για τη δημιουργία κτιριακών ενοτήτων ει-δικών χρήσεων: για εκπαίδευση, σύνθεση μουσειακών χώρων και ανάπτυξη πολιτιστι-κών, συνεδριακών, κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων». (Πρυτανική Πράξη Α3971/10-01-2005) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΔ 407/80. - Μέλος των Εισηγητικών Επιτροπών για την πρόσληψη διδασκόντων με σύμβαση σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 κατά τα Ακαδημαϊκά έτη 2005- 2006, 2006-2007, 2007-2008, για τον Τομέα Γ: Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Μορφολογία –Ρυθμολογία Ι-ΙΙ, ΙΙΙ-IV, Θεωρία των Μορφών Ι-ΙΙ και Εφαρμοσμένης Γεωμετρίας, Προοπτική και Σκιαγραφία Ι-ΙΙ και Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ   
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΝΟΣ Δρ. Αρχιτεκτων Μηχανικος  Μ.Δ.Ε. Αποκαταστάσεις Μνημείων e-mail: nlianos@arch.duth.gr
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η   Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι Δ Α
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ