1992
Πανεπιστήμιο Ρώμης, Τμήμα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας. Το 1989 ύστερα από επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό για την επιλογή επτά (7) υποψηφίων διδακτόρων (μεταξύ 150 υποψηφίων) του Πανεπιστημίου Ρώμης, άρχισε η εκπόνηση της διδακτορικής μου εργασίας υπό την επίβλεψη του αρχ. Claudio Tiberi, καθηγητή στην έδρα Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής Γνωστός στην Ελλάδα από τις μελέτες του για τα Προπύλαια της Ακρόπολης των Αθηνών και την μονογραφία του για τον αρχιτέκτονα των Προπυλαίων Μνησικλή (cfr. Cl. Tiberi, Mnesicle l’architetto dei Propilei, 1964), πρβλ . επίσης http://www.uniroma1.it/sapienza/archivionotizie/giornate-di-studio-onore-di-claudio-tiberi.,και επιπλέον συνεργάτη της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών. Αρχικά το θέμα της μελέτης ήταν η Οχυρωματική Αρχιτεκτονική διαχρονικά και ειδικότερα η εξέλιξη της κατά τον 17ο -18ο αιώνα. Λόγω της παρουσίας μοναδικών τέτοιων μνημείων στον ελλαδικό χώρο και κυρίως στην Πελοπόννησο, το θέμα εξειδικεύτηκε αργότερα ως εξής: “Οχυρωματικές Κατασκευές και Φρουριακή Αρχιτεκτονική κατά την περίοδο της Δεύτερης Ενετοκρατίας στην Πελοπόννησο (1684-1715)”. Κατά τη διάρκεια της μελέτης του προαναφερθέντος θέματος (την οποία πραγματοποίησα ύστερα από τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας από το Υπουργείο Πολιτισμού και υποτροφία του Υπ. Εξωτερικών της Ιταλίας -τμήμα Μορφωτικών Ανταλλαγών, Δ/νση ΙΧ), ερεύνησα τα Ιστορικά Αρχεία κυρίως της Βενετίας, της Βιέννης και του Παρισιού. Το ανέκδοτο υλικό, που εντοπίστηκε κατά την έρευνα αυτή, συμπεριλαμβάνει εκτός από τα ιστορικά στοιχεία σχετικά με την κατάληψη της Πελοποννήσου και τη διοίκηση της από τους Ενετούς, πολυάριθμα σχέδια και τεχνικές εκθέσεις στρατιωτικών μηχανικών, τα οποία αποτέλεσαν μοναδικό υλικό όχι μόνο για τη χρονολόγηση και την ταύτιση των κατασκευαστικών φάσεων των μοναδικών αυτών μνημείων αλλά ταυτόχρονα και υλικό για τον εμπλουτισμό των γνώσεών μας σε θέματα φρουριακής και στρατιωτικής αρχιτεκτονικής. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίχθηκε με επιτυχία τον Ιούλιο του 1992 και επιλέχτηκε να συμπεριληφθεί στα δημοσιεύματα του Τμήματος Ιστορίας Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας του Πανεπιστημίου της Ρώμης. Το τελικό κείμενο εκδόθηκε από το παραπάνω Πανεπιστήμιο το 2004. Η μετάφραση του στα ελληνικά ολοκληρώθηκε το 2006 και ένα αντίγραφο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο http://utopia.duth.gr/~nlianos/, ενώ περιορισμένος αριθμός αντίγραφων κατατέθηκαν σε κεντρικές βιβλιοθήκες (Εθνική Βιβλιοθήκη, Γεννάδιος, ΕΜΠ, Δ.Π.Θ.).
 2. Γνωστός στην Ελλάδα από τις μελέτες του για τα Προπύλαια της Ακρόπολης των Αθηνών και την μονογραφία του για τον αρχιτέκτονα των Προπυλαίων Μνησικλή (cfr. Cl.  Tiberi, Mnesicle l’architetto dei Propilei, 1964), πρβλ . επίσης http://www.uniroma1.it/sapienza/archivionotizie/giornate-di-studio-onore-di-claudio-tiberi. 
Εξώφυλλο Διδακτορικής Διατριβής. Έκδοση του Τμήματος Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Αποκατάστασης και Συντήρησης Πολιτιστικών Αγαθών, Πανεπιστήμιο Ρώμης,  “La Sapienza” (εκδ. Dedalo). 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΝΟΣ Δρ. Αρχιτεκτων Μηχανικος  Μ.Δ.Ε. Αποκαταστάσεις Μνημείων e-mail: nlianos@arch.duth.gr
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η   Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι Δ Α
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ