1990 - 2000   2000 -  2002   19 86 - 19 88   1992 - 199 3   1984   199 3 - 199 4   199 5   1/ 199 6 -  12/1997   1996 - 1998   1996 - 2002
Διδάσκω στα εξειδικευμένα μαθήματα που οργανώνονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με το Υπ. Πολιτισμού στο Κάστρο της Πύλου με θέμα την τεκμηρίωση αρχαιολογικών χώρων. Συνεργάζομαι ως βοηθός στην έδρα του καθηγητή Mario Dal Mas με αρμοδιότητα την επιλογή και παρακολούθηση θεμάτων από τον Ελλαδικό χώρο και επιβλέποντας την εξέλιξη των εργασιών των φοιτητών σε θέματα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής και Συντήρησης μνημείων. Σαν επιστημονικός συνεργάτης, συμμετέχω στην εκπόνηση πτυχιακών εργασιών σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. Αθηνών–Τμήμα Τοπογραφίας, με θέμα την φωτογραμμετρική τεκμηρίωση του ναυαγίου του πλοίου La Therese. Ομοίως στην εκπόνηση πτυχιακών εργασιών σπουδαστών του ΤΕΙ Αθηνών -Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με θέμα την συντήρηση των ξύλινων τμημάτων και δερμάτινων ευρημάτων του ναυαγίου του πλοίου La Therese. Διδάσκω στην Σχολή Φωτογραφίας Λυκούργου Σταυράκου εξειδικευμένα μαθήματα αρχιτεκτονικής, αρχαιολογικής και υποβρύχιας φωτογραφίας. Συνεργάζομαι με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην εκπόνηση των παρακάτω διπλωματικών εργασιών με υπεύθυνο τον καθηγ. Π. Πατιά: 1. Ανάπτυξη Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) για αρχαιολογικές ανασκαφές. 2. Ανάπτυξη φωτογραμμετρικής μεθοδολογίας για άμεση απόδοση των αποτυπώσεων (σε πραγματικό χρόνο) σωστικών ανασκαφών. 3. Σύγκριση μεθόδων και τεχνικών αποτύπωσης αρχαιολογικών χώρων. 4. Επίγειες φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις. Διδάσκω το μάθημα "Δομική Τέχνη" ως ωρομίσθιος επιστημονικός συνεργάτης στη Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών -Τμήμα Διακοσμητικής του ΤΕΙ Αθηνών. Διδάσκω το μάθημα "Γενικές Αρχές Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης" σαν έκτακτος επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθηνών, όπου συμπεριλαμβάνονται θέματα αρχαιολογίας, ιστορίας, τεκμηρίωσης και αποκατάστασης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Διδάσκων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο με σύμβαση του Ν. 407/80 και βαθμό Επίκουρου καθηγητή στα μαθήματα: - Εισαγωγή στους Υπολογιστές και τις Γραφικές Αναπαραστάσεις. - Εφαρμοσμένη Γεωμετρία-Προοπτική και Σκιαγραφία Ι και ΙΙ, - Τοπογραφία-Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία και τα GIS σε συνεργασία με τους καθηγητές του Α.Π.Θ. Ευ. Λιβιεράτο, Π. Πατιά και Σπ. Σπαταλά. Διδάσκων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο με σύμβαση του Ν. 407/80 και με βαθμό Αναπληρωτή Καθηγητή, στα μαθήματα: - Μορφολογία–Ρυθμολογία Ι-ΙΙ: Αποτυπώσεις και Τεκμηρίωση Κτηρίων Ι και ΙΙ (3ο  και 4ο εξάμηνο, ως συντονιστής και διδάσκων) - Εφαρμοσμένη Γεωμετρία-Προοπτική και Σκιαγραφία Ι και ΙΙ (5ο και 6ο εξάμηνο, ως διδάσκων), - Εισαγωγή στους Υπολογιστές και τις Γραφικές Αναπαραστάσεις (1ο εξάμηνο, ως συντονιστής και διδάσκων), - Σχεδιασμός με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Ι και ΙΙ (3ο και 4ο εξάμηνο, ως συντονιστής και διδάσκων σε συνεργασία με τον Επ. καθηγ. Β. Τσιούκα). Ως Επίκουρος Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, διδάσκω τα παρακάτω μαθήματα: - Μορφολογία–Ρυθμολογία: Αποτυπώσεις και Τεκμηρίωση Κτηρίων Ι και ΙΙ (3ο  και 4ο εξάμηνο, ως συντονιστής και διδάσκων), - Μορφολογία–Ρυθμολογία: Αποτυπώσεις και Τεκμηρίωση Κτηρίων ΙΙΙ και VΙ (5ο και 6ο εξάμηνο, ως συντονιστής και διδάσκων), - Μορφολογία–Ρυθμολογία: Θεωρία των Αρχιτεκτονικών Μορφών και Ρυθμών Ι και ΙΙ (7ο –8ο εξάμηνο, ως συντονιστής και διδάσκων), - Εφαρμοσμένη Γεωμετρία - Προοπτική και Σκιαγραφία Ι και ΙΙ (5ο και 6ο εξάμηνο, ως διδάσκων), - 2002 - 2005 - Τοπογραφία-Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία και τα Γ.Σ.Π. (1ο και 2ο εξάμηνο, ως διδάσκων), - Σχεδιασμός με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Ι και ΙΙ (3ο και 4ο εξάμηνο, ως συντονιστής και διδάσκων σε συνεργασία με τον Επ. καθηγ. Β. Τσιούκα).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2002 -  2005
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
1984   1995   1996 -  1999   1999 +
1. Συμβούλιο της Ευρώπης, Κάστρο της Πύλου: Σημειώσεις σε εξειδικευμένα μαθήματα με θέμα «Τεκμηρίωση αρχαιολογικών χώρων» (1984). 2. Σχολή Φωτογραφίας Λυκούργου Σταυράκου, σημειώσεις στα εξειδικευμένα μαθήματα: Αρχιτεκτονικής Φωτογραφίας, Αρχαιολογικής Φωτογραφίας (χερσαίας και υποβρύχιας) για την τεκμηρίωση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, κτηρίων και οικισμών. 3. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος PETRA II  πραγματοποιήθηκαν: Έκδοση πρωτότυπων εκπαιδευτικών διαγραμμάτων διδασκαλίας (Power point), Έκδοση μίας εκπαιδευτικής ταινίας Video και Έκδοση ενός εκπαιδευτικού οπτικού δίσκου (CD ROM), με θέματα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογίας, τεκμηρίωσης και αποκατάστασης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων σύμφωνα με τα σχετικά μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν στους συμμετέχοντες.  4. ΤΕΙ Αθηνών, Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης: Σημειώσεις το μάθημα «Γενικές Αρχές Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης», όπου συμπεριλαμβάνονται θέματα Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογίας, τεκμηρίωσης και αποκατάστασης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. 5. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σημειώσεις των μαθημάτων: Εφαρμοσμένη Γεωμετρία -Προοπτική και Σκιαγραφία Ι και ΙΙ (1999-). Εισαγωγή στους Υπολογιστές και τις Γραφικές Αναπαραστάσεις (1999-2000). Μορφολογία-Ρυθμολογία Ι-ΙΙ: Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Μνημείων - Αρχαιολογικών Χώρων και Γενικά Κατασκευών: Συνοπτικός οδηγός σχεδιαστικής τεκμηρίωσης – μελέτης μνημείων. 2004-) Μορφολογία – Ρυθμολογία: Οδηγός Σύνταξης Επιστημονικών Κειμένων (θεωρητικές εργασίες μαθημάτων, Διαλέξεις, Διπλωματικές, Διατριβές).
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΝΟΣ Δρ. Αρχιτεκτων Μηχανικος Μ.Δ.Ε. Αποκαταστάσεις Μνημείων e-mail: nlianos@arch.duth.gr
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η   Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι Δ Α
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ