ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΘΡΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ
Παρουσιάζονται ανακοινώσεις δημοσιευμένες ή υπό δημοσίευση σε ξένη γλώσσα, σε πρακτικά πανελληνίων και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και δημοσιεύσεις σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά. 2015 The   literary   work   of   Photis   Kontoglou   and   its   stage   potential. ( συνεργασία   με   Basoucou,   L. )   Eotvos   International   Conference   Proceedings (23-27.11.2015): Byzanz und das Abendland IV Budapest (υπό δημοσίευση) The   influence   of   tutored   dramatic   play   on   the   social   relations of   students   in   the   Fifth   grade   of   Primary   School.   ( συνεργασία   με Papadopoulou,   V. & Maroudas, I. )  (υπό δημοσίευση) 2013 The    contribution    of    inquiry    drama    into    the    managing    of alterity   along   with   the   proper   use   of   narrative   texts   contained in    the    book    of    literature    (Anthology)    for    the    5th    and    6th grade   of   Primary   School.    ( συνεργασία   με   Dimasi,   M. )   International Journal “Intercultural Communications”,  20, 233-24 1.   2011 Inquiry drama as a facilitator for anaphora acquisition in early primary school pupils. (συνεργασία με Sionti, M.) In M. Argyriou & P. Kambylis  (eds.), Arts and Education. Creative ways into languages (pp. 24-29). Athens: Laboratory of Art and Literature Primary Education, University of Athens, Association of educational music education primary education 2010  When Drama Animator meets Intercultural Teacher: Pedagogy of Communicative Globalism and Inclusion. (συνεργασία με Gleni, Ch.) Στο International Conference Proceedings: Intercultural Education as a Project for Social Transformation. Linking Theory and Practice towards Equity and Social Justice. (pp. 138-152).  Mdna, Malta: International Association of Intercultural Education / Inter Network        2009 The Folk Tale of the “Pied Piper of Hamelin”: For an Animating Theatre Pedagogy. In N. Govas (Ed.), Theatre & Education at Centre Stage (pp. 171-186). Athens: Hellenic Theatre / Drama & Education Network.    “Blessed Orient” in the Work of Photis Kontoglou: From Narration to Drama Representation. (συνεργασία με Skotinioti, El.) In Proceedings of the International Congress of comparative literature and teaching of literature and language: We speak the same culture (pp. 569-580). Ankara: Gazi University.   
Loading
Πίνακας Ανακοινώσεων
περισσότερα   περισσότερα περισσότερα   περισσότερα περισσότερα   περισσότερα περισσότερα   περισσότερα περισσότερα   περισσότερα 5 1
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Παρουσίαση Βιβλίου
Caption text Caption text Made with Xara  © 2011 Σίμος Παπαδόπουλος  Ζωγράφος:Δήμητρα Λαμπρέτσα  developed by Νίκος Μηνάογλου
Τελευταία ενημέρωση: 24/7/2016
κλικ εδώ !