ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΠΤΔΕ                              1. ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ. ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ [Theatre for Children and Youth]  (Β΄ εξάμηνο – εαρινό) ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στο θέατρο ως αισθητική - καλλιτεχνική, πολιτιστική διαδικασία και ψυχαγωγική δραστηριότητα. Ειδικότεροι στόχοι είναι η μελέτη του δραματικού κειμένου για παιδιά και νέους ως είδους λογοτεχνίας και της θεατρικής παράστασης και η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις κειμενικές και παραστασιακές τεχνικές του είδους, κατάλληλα εφαρμοσμένες σε βιωματικά εργαστήρια.  1.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ● Οροθέτηση και τυπολογία του είδους ● Ιστορική και ψυχοπαιδαγωγική έρευνα ● Γνωρίσματα του παιδικού και νεανικού κοινού (Ψυχολογική – ψυχοκοινωνική και κοινωνιολογική θεώρηση) ● Ο θεατρικός συγγραφέας (οι διαστάσεις του έργου του, βασικές αρχές της θεατρικής συγγραφής) ● Δραματουργική επεξεργασία κειμένου. Μέθοδοι ανάλυσης. Οι τεχνικές του θεατρικού έργου (θεατρικό κείμενο, διάλογος, δράση, πλοκή, κειμενικές τεχνικές δραματικής έντασης, καταστάσεις, χαρακτήρες). Η σχέση του με τη λογοτεχνία για παιδιά και νέους ● Παραστασιολογική ανάλυση. Από το θεατρικό έργο στη θεατρική παράσταση. Κώδικες της παράστασης ● Θεατρική παράσταση και θεατρική επικοινωνία ● Η συμμετοχική παράσταση ως βιωματική εμπειρία ● Ο σκηνοθέτης (ο σκηνοθέτης ως ρυθμιστής της παράστασης, η πολλαπλή ‘ανάγνωση’ του έργου, το έργο και η εποχή του, η διανομή των ρόλων, η εμψύχωση των συντελεστών της παράστασης, οι πρόβες) ● Τα σημεία της όψης (Σκηνογραφία – φωτισμοί, Κοστούμια, Μουσική - ήχοι, Χορογραφία, Μακιγιάζ) ● Οι συντελεστές της παράστασης και η έρευνα του θεατρικού έργου ● Ο ηθοποιός στο θέατρο για παιδιά (τα εκφραστικά μέσα – σωματική έκφραση, φωνή και λόγος) ● Οι θεατές στο Συμμετοχικό Θέατρο (τύποι και γνωρίσματα του ακροατηρίου, η συμμετοχή του ακροατηρίου) ● Θεατρική παραγωγή, δημοσιότητα και δημόσιες σχέσεις  ● Πρότυπα Προγράμματα πριν και μετά την παράσταση στα σχολεία  ● Θέατρο από παιδιά και νέους ● Εργαστήρια συγγραφής και υποκριτικής  1.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αποτίμηση του μαθήματος μπορεί να γίνεται: με διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με δραματουργική και παραστασιολογική ανάλυση θεατρικών έργων και παραστάσεων αντίστοιχα για παιδιά και νέους και β) με συνολική αξιολόγηση στα φύλλα αξιολόγησης, κατά το τελευταίο μάθημα κάθε εξαμήνου. 1.4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Για την επιτυχή εξέταση του μαθήματος, μετά από τουλάχιστον 11 παρουσίες σε ισάριθμες εργαστηριακές συναντήσεις, προβλέπονται γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Τμήματος. Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να αναλαμβάνουν γραπτή εργασία θεατρολογικού – θεατροπαιδαγωγικού περιεχομένου ή συνθετική εργασία σε γραπτή (κειμενική) και καλλιτεχνική (παραστασιακή) μορφή, η οποία: α) αφορά σε κάποια από τις διδακτικές ενότητες, β) καθορίζεται σε συνεργασία με το διδάσκοντα, γ) δίνεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, αρκετό χρόνο πριν από τις εξετάσεις και δ) θεωρείται απαλλακτική από τις γραπτές εξετάσεις. STUDY GUIDE - OUTLINE OF MODULE CONTENT  1. THEATRE FOR CHILDREN AND YOUTH. DRAMATIC TEXT AND STAGE PERFORMANCE (Second semester – summer) 1.1. OBJECTIVES - AIMS The course's objective is to introduce students to theatre as an aesthetic-artistic cultural effort and recreational activity. Particular objectives are the study of dramatic text for children and youth as a literary genre, as well as the study of stage performance and the familiarization of the participants with the textual and presenting techniques of the genre, appropriately applied to experiential workshops.  1.2. CONTENTS •	Demarcation and classification of the genre •	Historical and psycho-pedagogical research •	Characteristics of children and youth as audience (Psychological – psychosocial and sociological aspects) •	Playwright (the play's dimensions, basic principles of playwriting) •	Dramaturgic preparation of the text. Methods of analysis. Dramatic play conventions (theatrical text, dialogues, action, plot, textual techniques of dramatic tension, situations, characters). Relation with literature for children and youth.  •	Presenting analysis. From dramatic play to stage performance. Stage codes. •	Stage performance and theatrical communication •	Participatory performance as experiential practice •	The director (the director as performance regulator, the play's multiple readings, the play's era, casting, animation of the performance's contributors, rehearsals) •	Visual points (Stage design-lighting, Costumes, Music-sounds, Choreography, Make-up) •	The performance's contributors and the play's research •	The actor in theatre for children (expressive means – bodily expression, voice and speech) •	Spectators in Participatory Theatre (kinds and characteristics of audiences, participation of audiences) •	Theatre production, publicity and public relations •	Model Programmes before and after the performance at schools •	Theatre from children and youth •	 Writing and acting workshops 1.3. ASSESSMENT •	The module's assessment could take place through: •	a) formative (on going) assessment while classes are still in progress, involving dramaturgic and presenting analysis of plays and performances respectively and •	b) overall assessment by assessment sheets, during the last class of each semester. 1.4. EXAMINATION PATTERN To assess the students' performance, written or oral examinations will be held at the end of each semester, as stated in the Department's relevant mandate. Those students who wish to, may undertake a written assignment of theatrological or drama education context, or a combined assignment of a written (textual) and artistic (presenting/performing) form which: a) relates to one of the taught units, b) is decided upon in cooperation with the class teacher, c) is handed in during the classes, well before the examinations and d) replaces written examinations.
Loading
© 2011   Σίμος Παπαδόπουλος
developed by Νίκος Μηνάογλου
περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Τελευταία ενημέρωση:06/02/2012
Πίνακας Ανακοινώσεων
Παρουσίαση Βιβλίου Επισκεφτείτε το Blog του Εργαστηρίου Θεάτρου ΠΑΥΣΙΣ Το θέατρο στην εκπαίδευση και την εμψύχωση
Εημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητές μας  μέσω του Facebook.
Caption text Caption text
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Συνδέσεις