ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΒΙΒΛΙΑ Πρόκειται για τις μελέτες:  • Παπαδόπουλος, Σίμος (2010). Παιδαγωγική του Θεάτρου. Αθήνα: Αυτοέκδοση. [ISBN: 978 – 960 – 93 – 2014 – 6]  • Papadopoulos, Simos (2010). Theatre Pedagogy. Athens.  • Παπαδόπουλος, Σίμος (2007). Με τη Γλώσσα του Θεάτρου. Η διερευνητική δραματοποίηση στη διδασκαλία της Γλώσσας. Αθήνα: Κέδρος. [ISBN: 978– 960–04–3641–9]  Papadopoulos, Simos (2007). Drama Language: Using Inquiry Drama in Language Teaching, Athens: Kedros Editions.  • Παπαδόπουλος, Σίμος (2004). Η διδακτική αξιοποίηση της δραματοποίησης στο μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Διδακτορική Διατριβή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή. Αθήνα. (σσ. 472)  • Papadopoulos, Simos (2004). The Use of Drama and its Implications in Teaching in the Course of Language in Primary School, PhD thesis, School of Philosophy, University of Athens.
Loading
περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
Πίνακας Ανακοινώσεων
Τελευταία ενημέρωση: 24/7/2016
© 2011   Σίμος Παπαδόπουλος
developed by Νίκος Μηνάογλου
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Caption text Caption text κλικ εδώ !