ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΒΙΒΛΙΑ • Παπαδόπουλος, Σίμος (2004). Η διδακτική αξιοποίηση της δραματοποίησης στο μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Διδακτορική Διατριβή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή. Αθήνα. (σσ. 472)  α. Σκοπιμότητα Στόχος της διατριβής ήταν να αξιοποιήσει τεχνικές θεάτρου και δράματος στο μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο, προκειμένου να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να κατανοούν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο σε ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας, καθώς επίσης να τους εξοικειώσει με τις δυνατότητες σωματικής έκφρασης και να τους ευαισθητοποιήσει στην παραγωγή σύνθετων διανοητικών και ψυχοσωματικών προϊόντων, που συμβάλλουν στην ολόπλευρη αγωγή και παιδεία τους. Με την εφαρμογή της μεθόδου της δραματοποίησης, υπό το πρίσμα της επικοινωνιακής προσέγγισης, δημιουργείται ένα διερευνητικό δραματικό περιβάλλον, σκοπός του οποίου είναι να γίνουν οι μαθητές επαρκείς χρήστες της γλώσσας μέσω βιωματικής εμπλοκής στη συνεργατική ομάδα και να αναπτύξουν μια κριτική αντιμετώπιση της γνώσης. Επιπλέον, η διατριβή αξιοποιώντας τη μεθοδολογία της Έρευνας Δράσης αποσκοπεί στην κατανόηση και βελτίωση της πρακτικής των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην έρευνα.  β. Μεθοδολογία Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο της Έρευνας Δράσης. Ακολουθήθηκε το σπειροειδές μοντέλο του St. Kemmis, που προβλέπει την ανάπτυξη διαδοχικών κύκλων έρευνας, με τέσσερα στάδια σε κάθε ένα και συγκεκριμένα: α) το σχεδιασμό (προγραμματισμός διδακτικών παρεμβάσεων - σύνταξη σχεδίων μαθημάτων), β) τη δράση (διεξαγωγή των διδασκαλιών), γ) την παρατήρηση – με την αξιοποίηση ποικίλων τεχνικών για τη συλλογή των δεδομένων κατά τη διάρκεια, πριν και μετά τις διδασκαλίες (ανοιχτή παρατήρηση, ηχογράφηση, ερωτηματολόγια, ημιδομημένες συνεντεύξεις με τους διδάσκοντες, συζήτηση του διευκολυντή με τους μαθητές, ημερολόγιο του διδάσκοντος) και δ) το στοχασμό (αξιολόγηση των δεδομένων με την τεχνική της τριγωνοποίησης). Ακολουθεί ο επανασχεδιασμός, κοκ. γ. Συμπεράσματα Τα κύρια συμπεράσματα της διατριβής ήταν: 1. Η δραματοποίηση αποτελεί καλλιτεχνική και παιδαγωγική διαδικασία και σύγχρονη, αλληλοδραστική και διαθεματική διδακτική μέθοδο. 2. Η έμφαση στην επικοινωνιακή και εκφραστική, προφορική και γραπτή χρήση της Γλώσσας στη συνεργατική ομάδα και ο αυτοσχέδιος χαρακτήρας της δραματοποίησης καλλιέργησαν την επικοινωνιακή ικανότητα των παιδιών και δημιούργησαν αυθεντικά και διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης. 3. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην Έρευνα Δράσης βελτίωσε την πρακτική τους και συνέβαλε στην προσωπική τους ανάπτυξη.  Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι: ● Δημιουργήθηκε ατμόσφαιρα συνεργασίας και βελτιώθηκαν οι σχέσεις των μαθητών. ● Υπήρξε βιωματική εμπλοκή των περισσότερων παιδιών στις δραματικές δραστηριότητες, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επινόηση νέων περιβαλλόντων. ● Αναπτύχθηκε το καλλιτεχνικό και ευρύτερα αισθητικό κριτήριο των μαθητών.  ● Καλλιεργήθηκε η ερευνητική και στοχαστική διάθεση και η αξιολογική στάση των περισσότερων μαθητών.  ● Δημιουργήθηκε ευρεία ποικιλία περιστάσεων επικοινωνίας. ● Παράχθηκε λόγος στοχαστικός, προφορικός και γραπτός, μέσα σε ατμόσφαιρα δημιουργικότητας και παιχνιδιού. ● Αναπτύχθηκαν περιβάλλοντα διαλόγου με έμφαση στις ανάγκες του ακροατηρίου. ● Καλλιεργήθηκε η σωματική έκφραση των παιδιών και βελτιώθηκε η μη λεκτική επικοινωνία τους. ● Υπήρξε εξοικείωση με την παραγωγή ποικίλων κειμενικών ειδών.
Loading
Πίνακας Ανακοινώσεων
περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
Τελευταία ενημέρωση: 24/7/2016
ΜΕΛΕΤΕΣ
© 2011 Σίμος Παπαδόπουλος Ζωγράφος:Δήμητρα Λαμπρέτσα developed by Νίκος Μηνάογλου ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Caption text Caption text κλικ εδώ !