ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΠΤΔΕ 4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ [THEATRE PEDAGOGY AND TEACHING DRAMA] (Ζ΄ εξάμηνο– εαρινό) ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 4.1. ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στο θέατρο ως παιδαγωγική και καλλιτεχνική διαδικασία και διδακτική μέθοδο. Ειδικότεροι στόχοι είναι η εμπλοκή των συμμετεχόντων στη θεωρία και πράξη της παιδαγωγικής και διδακτικής του θεάτρου και η εξοικείωσή τους με θεατροπαιδαγωγικές μεθόδους και τεχνικές κατάλληλα εφαρμοσμένες σε βιωματικά εργαστήρια. 4.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.2.1. Παιδαγωγική του Θεάτρου ● Το Θέατρο στην εκπαίδευση: ιστορική αναδρομή  ● Οροθέτηση της Παιδαγωγικής του Θεάτρου ● Ψυχολογική θεώρηση, Ψυχοκοινωνική διάσταση – Θεατρική εμψύχωση και ομάδα ● Η καλλιτεχνική υπόσταση   4.2.2. Διδακτική Μεθοδολογία ● Το Παιχνίδι (Θεωρίες Παιχνιδιού, Το Παιχνίδι – Αρχές και Γνωρίσματα) ● Το Θεατρικό Παιχνίδι στην Εκπαίδευση (Τι είναι το Θεατρικό Παιχνίδι; Αρχές και γνωρίσματα, Φάσεις ανάπτυξης, Λεκτικά – σωματικά – οπτικοακουστικά και υλικά ερεθίσματα και κίνητρα, Τα Αντικείμενα, Η σωματική αναπαράσταση των παιδιών ● Διερευνητική Δραματοποίηση στην Εκπαίδευση (inquiry drama) (Η μέθοδος, Αρχές και γνωρίσματα, Μορφές, Στάδια ανάπτυξης, Ενεργοί θεατές ● Διερευνητική Δραματοποίηση και Διαθεματική Οργάνωση της διδασκαλίας (Η Διερευνητική Δραματοποίηση ως διαθεματική διδακτική μέθοδος, Διερευνητική Δραματοποίηση και Σχέδια Εργασίας (Project), Η ευέλικτη ζώνη ως πλαίσιο αυτονομίας του δασκάλου στην οργάνωση της διδασκαλίας και μάθησης, Τα παιδιά ως ερευνητές, Η δημιουργία λόγου και η θέση και λύση προβλήματος ως διαθεματικές και θεατρικές δεξιότητες ● Η Θεατρική Αγωγή και το Αναλυτικό Πρόγραμμα ● Ο Εμψυχωτής (Η σημασία του εμψυχωτή, Στοχαστική συγκίνηση και σωματική έκφραση του εμψυχωτή, Η εμψύχωση του εμψυχωτή, Ο εμψυχωτής ως ερευνητής) ● Σχεδιασμός – Ανάπτυξη και Στοχαστική Αξιολόγηση Του Θεατρικού Εργαστηρίου 4.2.3. Δομικά Στοιχεία και Τεχνικές του Θεάτρου ● Δομικά Στοιχεία του Θεάτρου (Δραματικό περιβάλλον, Ρόλος, Εστιακό κέντρο, Η επί σκηνής δραματική ένταση, Χρόνος, Χώρος, Εκφραστικά μέσα, Σύμβολα) ● Τεχνικές Θεατρικού κειμένου (Το θεατρικό κείμενο - Μεταγραφή αφηγηματικού σε θεατρικό κείμενο, Διάλογος, Δράση, Πλοκή, Κειμενικές τεχνικές δραματικής έντασης, Καταστάσεις, Χαρακτήρες) ● Θεατρικές Τεχνικές (Εικονική – εκφραστική αναπαράσταση, Στοχαστική διερεύνηση, Έρευνα, Αυτοσχεδιασμοί, Συμβολική αναπαράσταση, Θέατρο Μάσκας και Παντομίμας, Δάσκαλος σε ρόλο) ● Παιχνίδια και Ασκήσεις (Σωματική κίνηση και έκφραση, Χαλάρωση – Παρατηρητικότητα – Συγκέντρωση της προσοχής, Φαντασία – Μεταμορφώσεις, Φωνή – Αναπνοές – Ρυθμός, Η αναγνώριση των συμμετεχόντων, Συνεργασία και εμπιστοσύνη, Λεκτικοί αυτοσχεδιασμοί) ● Σκηνικές Πρακτικές (Σκηνική διαμόρφωση του χώρου, Κοστούμια και μακιγιάζ, Μουσική και ήχοι) ● Οι Ερωτήσεις (Οι ερωτήσεις του εμψυχωτή, Τεχνικές ερώτησης, Οι ερωτήσεις των παιδιών) 4.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αποτίμηση του μαθήματος μπορεί να γίνεται: με διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σε θεατρικό ρόλο και εκτός ρόλου (προσωπικά ημερολόγια, φύλλα αξιολόγησης, επιστολές, συζήτηση και άλλα κείμενα που αφορούν σε θεατρικές τεχνικές) και β) με συνολική αξιολόγηση στα φύλλα αξιολόγησης, κατά το τελευταίο μάθημα κάθε εξαμήνου..  4.4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Για την επιτυχή εξέταση του μαθήματος, μετά από τουλάχιστον 11 παρουσίες σε ισάριθμες συναντήσεις, προβλέπονται γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Τμήματος. Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να αναλαμβάνουν γραπτή εργασία θεατροπαιδαγωγικού περιεχομένου ή συνθετική εργασία σε γραπτή (κειμενική) και καλλιτεχνική (παραστασιακή) μορφή, η οποία: α) αφορά σε κάποια από τις διδακτικές ενότητες, β) καθορίζεται σε συνεργασία με το διδάσκοντα, γ) δίνεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, αρκετό χρόνο πριν από τις εξετάσεις και δ) θεωρείται απαλλακτική από τις γραπτές εξετάσεις. STUDY GUIDE - OUTLINE OF MODULE CONTENT 4. THEATRE PEDAGOGY AND TEACHING DRAMA ( Seventh Semester – Spring) 4.1. OBJECTIVES – AIMS The course's objective is to introduce students to theatre, as an educational and artistic process as well as a teaching method. The particular aims are to involve the participants in the theory and practice of drama education and teaching, as well as to familiarize them with drama education methods and techniques effectively implemented in experiential workshops. 4.2. CONTENTS 3.2.1. Theatre Pedagogy ● Drama in education: historical background ● Demarcation of Theatre Pedagogy ● Psychological view, Psychosocial dimension - Drama animation and group ● Artistic existence 	 4.2.2. Teaching Methodology ● Play (Theories of Play, The Play – Principles and Characteristics) ● Dramatic Play in Education (What is Dramatic Play? Principles and Characteristics, Development Stages, Verbal – physical – audiovisual and materialistic stimuli and motives, The objects, The physical representation by children ● Inquiry Drama in Education (Method, Principles and Characteristics, Forms, Development stages, Active spectators ● Inquiry Drama and cross curricular thematic approach in teaching, Inquiry Drama and Projects, Children as researchers ● Theatre Pedagogy and Detailed Schedule ● Drama animator (The importance of the animator, The animator's reflective emotion and physical expression, The animator's animation, The animator as researcher) ● Planning – Development and Reflective Evaluation of The Drama Workshop 4.2.3. Structural Elements and Techniques of the Theatrical Form ● The Structural Elements of the Theatrical Form (Dramatic environment, Role, Centre of focus, Dramatic tension on stage, Time, Space, Expressive means, Symbols) ● The drama – textual techniques (Drama text – transcription of narrative text to theatrical, Dialogue, Action, Plot, Textual techniques of dramatic tension, Situations, Characters) ● The drama conventions (Virtual – expressive representation, Reflective inquiry, Research, Improvisations, Symbolic representation, Mask and Pantomime Theatre, Teacher in role) ● Games and Activities (Physical movement and expression, Relaxation, Observation, Concentration, Imagination, - Transformations. Voice – Breaths – Rhythm, Recognition of participants, Cooperation and trust, Verbal improvisations) ● The scenic practices (Scene setting, Costumes and make-up, Music and sound) ● The questions (The animator's questions, Inquiry techniques, questions by the children)  4.3. ASSESSMENT The module's assessment could take place through: a) formative (on going) assessment while classes are still in progress, in and out of role (diaries, assessment sheets, discussion and more literature concerning drama conventions) and b) overall assessment by assessment sheets, during the last class of each semester. 4.4. EXAMINATION PATTERN To assess the students' performance, written or oral examinations will be held at the end of each semester, as stated in the Department's relevant mandate. Those students who wish to, may undertake a written assignment drama education context, or a combined assignment of a written (textual) and artistic (presenting/performing) form which: a) relates to one of the taught units, b) is decided upon in cooperation with the class teacher, c) is handed in during the classes, well before the examinations and d) replaces written examinations.
Loading
Τελευταία ενημέρωση:24/7/2016 Made with Xara © 2011 Σίμος Παπαδόπουλος Ζωγράφος:Δήμητρα Λαμπρέτσα developed by Νίκος Μηνάογλου
περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Πίνακας Ανακοινώσεων
Παρουσίαση Βιβλίου Επισκεφτείτε το Blog του Εργαστηρίου Θεάτρου ΠΑΥΣΙΣ Το θέατρο στην εκπαίδευση και την εμψύχωση
Εημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητές μας  μέσω του Facebook.
Caption text
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Συνδέσεις