ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ •	ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΠΤΔΕ                            Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών         Cultural Sociology  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Cultural Socialogy. Tο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Cultural Sociology (ΦΕΚ 1711/15.6.2016, τεύχος δεύτερο) προκηρύσσει 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Η διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 24μηνη και περιλαμβάνει τρία εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. Επίσης, υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές οι οποίοι έχουν περατώσει τον κύκλο προπτυχιακών σπουδών και αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου υποβολής των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών έχουν όσοι έχουν αποκτήσει το Πτυχίο τους έως την 29η Ιουλίου 2016. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αλληλογραφίας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Cultural Sociology του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη, Νέα Χηλή, Σ.Κ. 68131, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secr@eled.duth.gr από 30 Ιουνίου μέχρι 31 Ιουλίου 2016. Επικοινωνία και πληροφορίες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλ. 00302551030023 και 00302551030028 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@eled.duth.gr Προκήρυξη Μεταπτυχιακού:
Loading
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
© 2011   Σίμος Παπαδόπουλος
developed by Νίκος Μηνάογλου
Τελευταία ενημέρωση:24/7/2016
Πίνακας Ανακοινώσεων
Caption text Caption text
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ