ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΠΤΔΕ 3. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ [Theatre/Drama Education]  (ΣΤ΄ εξάμηνο – εαρινό) ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ                                  3.1. ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις όψεις και πολλαπλές διαστάσεις του θεάτρου ως διαδικασία παιδείας, τέχνης και πολιτισμού. Ειδικότεροι στόχοι είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας των συμμετεχόντων μέσω της δια του θεάτρου παιδείας, η αισθητική καλλιέργεια, η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής τους έκφρασης, η γνωριμία με είδη, μορφές και εκφράσεις του θεάτρου σε ιστορικές εποχές. Επιπλέον, το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση θεατρολογικών – θεατροπαιδαγωγικών και εκφραστικών – επικοινωνιακών γνώσεων και δεξιοτήτων.  3.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ● Εισαγωγή στην έννοια και τους κώδικες του Θεάτρου ● Θεωρίες για το Θέατρο ● Αρχαίο Δράμα, Νεοελληνικό Θέατρο και Παγκόσμιο Θέατρο ● Το Θέατρο στην εκπαίδευση. Θεατρική έκφραση και επικοινωνία. Η σημασία και ρόλος του εμψυχωτή και της ομάδας ● Θέατρο για παιδιά και νέους ● Το Θέατρο ως γνωστικό αντικείμενο, καλλιτεχνική έκφραση και διδακτική μεθοδολογία. Μορφές του θεάτρου στην εκπαίδευση ● Θεατρικές - διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές (Θεατρικό Παιχνίδι, Διερευνητική Δραματοποίηση [inquiry drama])  ● Θέατρο και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο ● Θεατρικό Εργαστήριο  3.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αποτίμηση του μαθήματος μπορεί να γίνεται: με διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σε θεατρικό ρόλο και εκτός ρόλου (προσωπικά ημερολόγια, φύλλα αξιολόγησης, συζήτηση και άλλα κείμενα που αφορούν σε θεατρικές τεχνικές) και β) με συνολική αξιολόγηση στα φύλλα αξιολόγησης, κατά το τελευταίο μάθημα κάθε εξαμήνου. 3.4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Για την επιτυχή εξέταση του μαθήματος, μετά από τουλάχιστον 11 παρουσίες σε ισάριθμες εργαστηριακές συναντήσεις, προβλέπονται γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Τμήματος. Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να αναλαμβάνουν γραπτή εργασία θεατρολογικού – θεατροπαιδαγωγικού περιεχομένου ή συνθετική εργασία σε γραπτή (κειμενική) και καλλιτεχνική (παραστασιακή) μορφή, η οποία: α) αφορά σε κάποια από τις διδακτικές ενότητες, β) καθορίζεται σε συνεργασία με το διδάσκοντα, γ) δίνεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, αρκετό χρόνο πριν από τις εξετάσεις και δ) θεωρείται απαλλακτική από τις γραπτές εξετάσεις.  STUDY GUIDE - OUTLINE OF MODULE CONTENT 3. DRAMA EDUCATION  (Sixth semester -winter)    3.1. OBJECTIVES - AIMS The course's objective is to introduce students to the many aspects and multiple dimensions of theatre as a practice that involves education, art and culture. Particular objectives are the development of the participants' personalities through drama education, their artistic cultivation and development of artistic expression, their familiarization with the types, kinds and faces of theatre as it evolved in the course of time. Moreover, the module offers theatrological– drama education and expression – as well as communicative skills and expertise.   3.2. CONTENTS *		 Introduction to the concept and codes of theatre *		 Theories about theatre *		 Ancient Drama, Modern Greek Theatre and World Theatre *		 Theatre in education. Dramatic expression and communication. The significance and roles   of both the animator and the group *		 Theatre for children and youth *		 Theatre as cognitive subject, artistic expression and didactic methodology. Dramatic forms in education. *		 Dramatic–didactic methods and techniques/conventions (Dramatic Play, Inquiry Drama) *		 Theatre and cultural events at school *		 Drama Workshop 3.3. ASSESSMENT The module's assessment could take place through: a) formative (on going) assessment while classes are still in progress, in and out of role (diaries, assessment sheets, discussion and more literature concerning drama conventions) and b) overall assessment by assessment sheets, during the last class of each semester. 3.4. EXAMINATION PATTERN To assess the students' performance, written or oral examinations will be held at the end of each semester, as stated in the Department's relevant mandate. Those students who wish to, may undertake a written assignment of theatrological or drama education context, or a combined assignment of a written (textual) and artistic (presenting/performing) form which: a) relates to one of the taught units, b) is decided upon in cooperation with the class teacher, c) is handed in during the classes, well before the examinations and d) replaces written examinations.
Loading
Made with Xara © 2011 Σίμος Παπαδόπουλος Ζωγράφος:Δήμητρα Λαμπρέτσα developed by Νίκος Μηνάογλου
περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
Τελευταία ενημέρωση:24/7/2016
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Πίνακας Ανακοινώσεων
Παρουσίαση Βιβλίου Επισκεφτείτε το Blog του Εργαστηρίου Θεάτρου ΠΑΥΣΙΣ Το θέατρο στην εκπαίδευση και την εμψύχωση
Εημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητές μας  μέσω του Facebook.
Caption text
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ