ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΥΣΙΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ Παρουσιάζεται η θεατρική μέθοδος που διαμορφώνω τα τελευταία χρόνια.Η μέθοδος που διαμορφώνουμε αποσκοπεί στη διερεύνηση των εκφραστικών μέσων και στην ανάπτυξη εκφραστικών δεξιοτήτων για την άσκηση του εμψυχωτή θεάτρου και του ηθοποιού, με θεμελιώδεις πηγές έκφρασης το σώμα σε όλες του τις καταστασιακές και κινησιολογικές μορφές, τη σιωπή και την ακινησία, τη φωνή και το λόγο. Η έμφαση δίνεται στη δυναμική της ομάδας, όπου ο σωματικός και φωνητικός αυτοσχεδιασμός μέσα από το παιχνίδι, τον αυθορμητισμό, τη σωματική έκφραση και την απορηματική κατάσταση, αποτελεί βασική τεχνική για την προσέγγιση του ρόλου, της συμπεριφοράς και των κινήτρων του, ενώ τα κείμενα δημιουργούν το πεδίο των καταστάσεων για τη σύλληψη και ανάπτυξη του λόγου, που αναδεικνύεται σε τελεστική και αξιοσημείωτη πράξη.  Ο ρόλος Βλ. το σχετικό υποκεφάλαιο στο: Παπαδόπουλος, Σίμος (2010). Παιδαγωγική του Θεάτρου. Αθήνα: Αυτοέκδοση. [ISBN: 978 – 960 – 93 – 2014 – 6], σσ. 210-214.   Η εμψύχωση του εμψυχωτή Βλ. το σχετικό υποκεφάλαιο στο: Παπαδόπουλος, Σίμος (2010). Παιδαγωγική του Θεάτρου. Αθήνα: Αυτοέκδοση. [ISBN: 978 – 960 – 93 – 2014 – 6], σσ. 177-186.  Τα εκφραστικά μέσα Βλ. το σχετικό υποκεφάλαιο στο: Παπαδόπουλος, Σίμος (2010). Παιδαγωγική του Θεάτρου. Αθήνα: Αυτοέκδοση. [ISBN: 978 – 960 – 93 – 2014 – 6], σσ. 223-228.
Loading
Πίνακας Ανακοινώσεων
© 2011   Σίμος Παπαδόπουλος
developed by Νίκος Μηνάογλου
περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
Τελευταία ενημέρωση:24/07/2016
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Caption text Caption text